STATUT INSTYTUTU ADAMA MICKIEWICZA

Aktualny Statut Instytutu Adama Mickiewicza nadany Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 lipca 2012 roku w sprawie nadania statutu Instytutowi Adama Mickiewicza (Pozycja 38), na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Instytut Adama Mickiewicza, zwany dalej „Instytutem", jest państwową instytucją kultury działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 poz. 406), zarządzenia Nr 7 Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie podziału państwowej instytucji kultury Instytutu im. Adama Mickiewicza i utworzenia państwowej instytucji kultury - Instytutu Adama Mickiewicza oraz państwowej instytucji kultury - Narodowego Centrum Kultury
(Dz. Urz. MKiDN Nr 2, poz. 14) oraz niniejszego statutu.

 

§2.

Instytut posiada osobowość prawną.

 

§3.

 1. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działalności Rzeczpospolita Polska. Instytut może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Instytut może tworzyć w Polsce filie, ośrodki i oddziały.
 3. Organizatorem Instytutu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwany dalej „Ministrem”.
 4. Instytut jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra
  pod numerem RIK 70/2006.
 5. Nadzór na Instytutem sprawuje Minister.

ROZDZIAŁ II

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU

§4.

 1. Celem Instytutu Adama Mickiewicza jest prezentacja kultury polskiej za granicą
  i inicjowanie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej w zgodzie
  z założeniami polityki zagranicznej i zagranicznej polityki kulturalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Instytut realizuje cele poprzez:

1)      realizację projektów w obszarze kultury w szczególności związanych z:

a)             promocją kultury polskiej poza granicami kraju,

b)             upowszechnianiem wiedzy nt. historii Polski i jej dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju,

c)             wydarzeniami o istotnym znaczeniu dla Polski i obchodami ważnych rocznic,

d)             udziałem w kulturalnych wydarzeniach strategicznych o światowym wymiarze;

2)      aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych na świecie, w tym udział w festiwalach, targach i wystawach;

3)      organizację w kraju i za granicą wydarzeń kulturalnych wynikających
z międzynarodowych zobowiązań Ministra;

4)      przygotowanie na zlecenie Ministra oraz Ministra Spraw Zagranicznych i realizację polskich programów kulturalnych podczas międzynarodowych imprez kulturalnych za granicą;

5)      reprezentowanie Polski na kluczowych światowych seminariach i konferencjach dotyczących problematyki kulturalnej;

6)      pozyskanie, między innymi poprzez wizyty studyjne, liderów i osób opiniotwórczych w celu skutecznego planowania zawartości programowej projektów oraz uzyskania oczekiwanego efektu promocyjnego;

7)      koordynację polskiego uczestnictwa w wybranych programach europejskich;

8)      realizację programów w ramach, których osoby fizyczne i prawne mogą uzyskać drogą konkursu dofinansowanie na realizację projektów promujących kulturę polską za granicą;

9)      fundowanie stypendiów zagranicznych dla polskich twórców i specjalistów
w zakresie kultury, a także stypendiów krajowych dla zagranicznych twórców
i specjalistów w zakresie kultury;

10)  tworzenie i aktualizowanie zintegrowanego systemu informacji o kulturze polskiej,
w tym zapewnienie obecności kultury polskiej w sieci;

11)  tworzenie publikacji i filmów przedstawiających wybitne dokonania polskich twórców  oraz wyróżniające Polaków cechy  i wartości narodowe;

12)  budowanie baz wiedzy w celu skutecznego planowania zawartości programowej projektów, efektywnej ich realizacji oraz uzyskania oczekiwanego efektu promocyjnego;

13)  kreowanie i produkcję przedmiotów promujących Polskę z wykorzystaniem współczesnego designu w nawiązaniu do tradycji polskiej;

14)  pozyskiwanie środków pozabudżetowych i wykorzystywanie ich na realizację zadań Instytutu;

15)  inicjatywy na rzecz wzrostu profesjonalizmu krajowych ośrodków i instytucji również niepaństwowych, w obszarze prowadzenia działalności promocyjnej w sferze kultury.

 

 1. Realizując zadania statutowe Instytut współpracuje przede wszystkim z:

1)      podmiotami odpowiedzialnymi za kreowanie i realizację polityki państwa
w zakresie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej;

2)      z zagranicznymi przedstawicielstwami dyplomatycznymi w Polsce i zagranicznymi instytucjami kultury, nauki, mediów, centrami badawczymi, a także organizacjami pozarządowymi;

3)      z przedstawicielami krajowych i zagranicznych środowisk twórczych, naukowych, badawczych i mediów.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§5.

Organami Instytutu są: Dyrektor Instytutu i Rada Instytutu.

 

§6.

 1. Dyrektor Instytutu zarządza Instytutem i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Do obowiązków Dyrektora Instytutu należy realizacja zadań statutowych,
  a w szczególności:
   

  1)        odpowiedzialność za bieżącą działalność Instytutu;

  2)        przygotowywanie strategii, wieloletnich planów działania i założeń finansowych Instytutu;

  3)        nadzór i koordynacja wykonania przygotowanych programów działania i planów finansowych Instytutu;

  4)        wydawanie wewnętrznych regulaminów.

 3. Dyrektora Instytutu powołuje i odwołuje Minister.
 4. Dyrektor Instytutu zarządza Instytutem przy pomocy dwóch zastępców.
 5. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor Instytutu, po zasięgnięciu opinii Ministra.
 6. Organizację wewnętrzną Instytutu oraz ramowy zakres działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Instytutu, nadany przez Dyrektora Instytutu w trybie określony w art. 13 ust. 3 ustawy
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 7. Wszelkie zmiany regulaminu organizacyjnego są dokonywane w trybie określonym
  dla jego nadania.

 

§7.

1.        W Instytucie działa opiniodawczo-doradcza Rada Instytutu, której członków w liczbie
od pięciu do siedmiu, powołuje na wniosek Dyrektora na okres 3 lat Minister. W skład Rady wchodzą ponadto, oddelegowany przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz powołany przez Ministra, po uprzedniej konsultacji, przedstawiciel Ministra Spraw Zagranicznych.

 

2.        Do kompetencji Rady Instytutu należy:

1)        opiniowanie realizacji zadań wyznaczonych w Rozdziale II statutu;

2)        wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora we wszystkich istotnych sprawach dotyczących Instytutu;

3)        pomoc w poszukiwaniu nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego
i finansowego działalności Instytutu.

 

3.        Pracami Rady Instytutu kieruje przewodniczący.

 

4.        Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Instytutu przynajmniej raz w roku.

 

5.        Członkostwo w Radzie wygasa przed upływem kadencji w przypadku :

1)        zrzeczenia się członkostwa;

2)        śmierci;

3)        prawomocnego orzeczenia kary pozbawienia praw publicznych, ubezwłasnowolnienia lub choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków;

4)        odwołania przez Ministra, z powodu niewykonywania obowiązków członka Rady wynikających z niniejszego statutu oraz regulaminu.

 

6.        Szczegółowy tryb pracy Rady Instytutu określa regulamin uchwalony przez Radę Instytutu i uzgodniony z Dyrektorem.

 

7.        Obsługę kancelaryjno-biurową Rady Instytutu zapewnia Instytut.

 

§8.

 1. Dyrektor Instytutu może powoływać kolegia doradcze dla realizacji konkretnego zadania. Powołując kolegium doradcze, Dyrektor Instytutu określa przedmiot jego działania, skład i liczbę członków kolegium.
 2. Uchwały kolegium doradczego przyjmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 3. Członkowie kolegium doradczego wybierają ze swego grona przewodniczącego.
 4. Członkowie kolegium doradczego odpowiadają za realizację zadań przed Dyrektorem Instytutu.
 5. Obsługę kancelaryjno-biurową kolegiom doradczym zapewnia Instytut.

 

ROZDZIAŁ IV

GOSPODARKA FINANSOWA

§9.

 1. Instytut prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Przychodami Instytutu są:

   

  1)      środki przekazywane przez Ministra w postaci dotacji:

  a)    podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

  b)   celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

  c)    celowej na realizację wskazanych zadań i programów;

  2)      przychody z tytułu wykonywania zadań na rzecz organizacji rządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji;

  3)      środki pochodzące z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej;

  4)      środki z tytułu spadków, zapisów i darowizn otrzymywanych w postaci pieniężnej
  od osób fizycznych i prawnych;

  5)      dochody z mienia, w szczególności z najmu oraz z dzierżawy i innych umów
  o podobnym charakterze;

  6)      odsetki z lokat bankowych;

  7)      dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz dochody ze świadczenia usług.

 3. Dyrektor Instytutu zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie go
  do zatwierdzenia Ministrowi.

 

§10.

 1. Dyrektor Instytutu dokonuje w imieniu Instytutu czynności prawnych, w tym składa oświadczenia w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych.
 2. Dyrektor Instytutu może udzielić w formie pisemnej pełnomocnictwa zastępcy Dyrektora, głównemu księgowemu lub innej osobie, określając jego zakres i sposób reprezentacji.

 

ROZDZIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA INSTYTUTU

§11.

 1. Instytut może prowadzić – jako dodatkową - działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, zbieżną z celami statutowymi.
 2. Działalność, określona w ust. 1, może być prowadzona w zakresie:

   

  1)      produkcji i sprzedaży wydawnictw książkowych i publikacji;

  2)      produkcji i sprzedaży wydawnictw muzycznych;

  3)      produkcji i sprzedaży filmów i dokumentów;

  4)      organizacji przedsięwzięć o charakterze artystyczno-kulturalnym (w tym festiwali, koncertów, wystaw, konferencji);

  5)      organizacji szkoleń;

  6)      organizacji wizyt studyjnych;

  7)      promocyjno-reklamowym;

  8)      wynajmu nieruchomości i lokali.

 3. Dochód z dodatkowej działalności gospodarczej może być wykorzystany wyłącznie
  na realizację celów i zadań statutowych Instytutu.

 

ROZDZIAŁ VI
PRZEPIS KOŃCOWY

§12.

Wszelkie zmiany niniejszego statutu dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

Opublikowano: 2013.11.27 12:03
Aktualizacja: 2014.06.13 09:45
Autor: Administrator
Wprowadzenie: Administrator