Uwaga na błędy formalne

Błędy formalne stwierdzone we wniosku powodują jego odrzucenie. Taki wniosek nie będzie poddany ocenie.

Warto pamiętać, że instytucja zarządzająca informuje wnioskodawców o błędach formalnych we wnioskach złożonych do dnia 24 listopada 2017 r.

Lista błędów formalnych:

 • złożenie wniosku przez podmiot nieuprawniony
 • złożenie wniosku bez wykorzystania systemu EBOI
 • złożenie wniosku z wykorzystaniem konta EBOI należącego do innego wnioskodawcy
 • niezgodność zadania z zakresem kwalifikujących się zadań ustalonym w regulaminie programu
 • niezgodność procentowego udziału wnioskowanego dofinansowania w zadeklarowanym budżecie zadania z limitami określonymi w regulaminie programu, z zastrzeżeniem § 7 ust. 13-14
 • niezgodność kwoty wnioskowanego dofinansowania z limitami ustalonymi w regulaminie programu
 • niezgodność terminu realizacji zadania z obowiązującymi terminami rozpoczęcia i zakończenia zadania określonymi w regulaminie programu
 • wpisanie do zadeklarowanego we wniosku budżetu zadania kosztów ponoszonych w terminach nieuwzględnionych w regulaminie programu
 • przeznaczenie wydatków z dotacji na koszty nieujęte w wykazie kosztów kwalifikowanych
 • nieprzeznaczenie wszystkich planowanych przychodów z realizacji zadania na koszty związane z jego realizacją
 • nieuwzględnienie we wniosku wymogów określonych w regulaminie programu
 • przeznaczenie na wkład własny środków z dofinansowania uzyskanego w innym programie IAM, w programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub w programach innych instytucji podległych MKiDN.

 

         (§ 9 ust. 3 Regulaminu Programu)