Regulamin konkursu “I, CULTURE Orchestra” na Facebooku

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród zwanego dalej jest Instytut Adama Mickiewicza, z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 25, państwowa instytucja kultury prowadząca działalność na podstawie wpisu do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 70/2006 (Usługodawca), zwana dalej "Organizatorem".
 2. Konkurs jest organizowany w dniu 12 sierpnia 2017 roku.
 3. Informacja o Konkursie, zasadach uczestnictwa i nagrodach zostanie opublikowana 12 sierpnia 2017 roku na stronie internetowej prowadzonej pod adresem www.iam.pl.
 4. Konkurs polega na rozwiązaniu zadania konkursowego – przesłanie poprawnej odpowiedzi na pytanie “Młodzież z ilu krajów gra w ICO”. Pierwsze 10 osób, które wyślą poprawną odpowiedź dostaną podwójne zaproszenia na koncert I, CULTURE Orchestra w Warszawie (13 sierpnia 2017 roku).
 5. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności  prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 6. Uczestnictwa w Konkursie i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Na fanpage I, CULTURE Orchestra na portalu Facebook (www.facebook.com) oraz na stronie iam.pl opublikowana zostanie instrukcja.
 2. Uczestnicy Konkursu wysyłają odpowiedzi na pytanie w dniu 12 sierpnia 2017 roku.
 3. Wysłanie odpowiedzi zgodnie z zasadami, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest jednoczesne ze zgłoszeniem się Uczestnika do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik zgłaszający się do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora dla celów przeprowadzenia Konkursu i wręczenia nagród.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

Laureaci Konkursu (10 osób) zostaną wskazani przez komisję złożoną z realizatorów konkursu.

§ 5. Nagrody

 1. Każdy z 10 laureatów otrzyma podwójne zaproszenie na koncert I, CULTURE Orchestra w Warszawie (13 sierpnia). Nagrody zostaną wręczone przed koncertem po wcześniejszym kontakcie z laureatami poprzez prywatną wiadomość na platformie Facebook.
 2. Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, w tym nie wskazali danych umożliwiających realizację prawa do nagrody w sposób i w terminie określonym w §3. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikającymi z błędnego podania przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone organizatorowi zmiany tych danych.
 5. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25 00-560, Warszawa z dopiskiem "I, CULTURE Orchestra" lub na adres e-mail: [email protected].
 2. Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia o Konkursie do 14. dnia od daty zamknięcia Konkursu.
 3. Reklamacje dotyczące jakości nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia odbioru na adresy wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 4. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j., Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 3. Administratorem danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza.
 4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska Uczestnika - jako zwycięzcy Konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Opublikowano: 2017.08.10 15:11
Aktualizacja: 2017.08.10 15:11
Autor: Dagmara Staga
Wprowadzenie: Dagmara Staga