Kierownik Wydziału Administracji i Wsparcia Technologicznego

Warszawa, 11 czerwca 2021 r

Oferta pracy

 

Instytut Adama Mickiewicza

poszukuje kandydatek i kandydatów

na stanowisko:

 Kierownik Wydziału Administracji i Wsparcia Technologicznego

 

Instytut Adama Mickiewicza jest państwową instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego Polski poprzez inicjowanie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej. W ciągu dwudziestu lat swojej działalności IAM zrealizował ponad 6000 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło blisko 55 milionów osób. Instytut Adama Mickiewicza jest również wydawcą Culture.pl 

 

Osoba zatrudniona na stanowisku Kierownika Wydziału Administracji i Wsparcia Technologicznego będzie nadzorować pracę Wydziału, w którego skład wchodzą wyspecjalizowane sekcje -  administracyjna, wsparcia technologicznego a także stanowiska pracy zajmujące się Archiwum Instytutu oraz zagadnieniami BHP.

 

Jej zakres odpowiedzialności będzie obejmował:

 • obsługę administracyjno-gospodarczą Instytutu, w tym:
  • administrowanie majątkiem Instytutu - nieruchomościami i środkami transportu,
  • zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego
   w Instytucie,
  • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Instytutu,
  • dbanie o funkcjonalność i estetykę otoczenia budynków należących
   do Instytutu,
 • obsługę w zakresie wsparcia technologicznego Instytutu, w tym:
  • zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej, informatycznej, urządzeń biurowych i teletechnicznych oraz jej funkcjonowania, serwisu i odpowiednich usług,
  • zapewnienie sprawnego zarządzania infrastrukturą IT, zapewnienie usług telekomunikacyjnych,
  • opracowywanie i wdrażanie zasad i procedur związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji w systemach teleinformatycznych Instytutu,
  • nadzór nad opracowywaniem i wdrażaniem strategii rozwoju i funkcjonowania systemów IT,
  • współpracę technologiczną z innymi jednostkami rządowymi i administracji publicznej,
 • zapewnienie sprawnego i poprawnego funkcjonowania archiwum Instytutu, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

Prześlij swoje zgłoszenie, jeśli:

 • masz przynajmniej 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu obiektami biurowymi,
 • przynajmniej przez 3 lata zarządzałaś/zarządzałeś zespołem,
 • posiadasz wykształcenie wyższe – mile widziane techniczne i dodatkowo podyplomowe tematycznie związane z przedstawianym zakresem zadań,
 • rozumiesz rolę informatyki i wsparcia technologicznego w pracy nie tylko biurowej, ale również związanej z realizowaniem przedsięwzięć kulturalnych z wykorzystaniem lub opartych na najnowszych technologiach,
 • masz doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa zamówień publicznych,
 • bardzo dobrze organizujesz pracę własną oraz podległego zespołu,
 • masz umiejętność współpracy z osobami o bardzo różnych charakterach i wrażliwości,
 • nie boisz się trudnych sytuacji, potrafisz współpracować i jednoczyć ludzi wokół wspólnej wizji i celów,
 • rozumiesz odpowiedzialność za działania finansowane ze środków publicznych.

Twoimi dodatkowymi atutami będzie:

 • posiadanie uprawnień SEP do 500V,
 • doświadczenie w administrowaniu obiektami zabytkowymi,
 • doświadczenie w koordynowaniu ustawowych zadań z zakresu obronności,
 • posiadanie uprawnień Inspektora BHP,
 • znajomość zasad archiwizacji i instrukcji kancelaryjnej.

Oferujemy:

 • pracę z zespołem zaangażowanych i doświadczonych profesjonalistów,
 • wsparcie w rozwoju kompetencji (np. możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych),
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

 

Na aplikacje (cv i list motywacyjny) czekamy do 18 lipca 2021 r.

W celu zaaplikowania na to stanowisko, proszę kliknąć w poniższy link lub skopiować poniższy link i otworzyć go w nowym oknie przeglądarki.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=b7c3272e88784237953a149ba1040dbd

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected],
 3. Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie danych osobowych nieobjętych art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji – do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy  (w przypadku wyrażenia na to zgody);
 5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku podania danych wykraczających poza zakres wynikający z art. 221 § 1 Kodeksu pracy (tj. poza danymi takimi jak: imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), ich przesłanie do IAM stanowi wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie nieobjętym art. 221 § 1 Kodeksu pracy przez IAM w celu realizacji niniejszego procesu rekrutacyjnego.

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. moich danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

 

 

 

Opublikowano: 2021.06.14 11:42
Aktualizacja: 2021.07.07 11:56
Autor: Anonim
Wprowadzenie: Anonim