Koordynator portfolio przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych

Instytut Adama Mickiewicza

poszukuje kandydatów i kandydatek

na stanowisko:

Koordynator portfolio przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych

 

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego Polski poprzez inicjowanie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej. W ciągu dwudziestu lat swojej działalności IAM zrealizował ponad 6000 wydarzeń kulturalnych, w  których udział wzięło blisko 55 milionów osób. Instytut Adama Mickiewicza jest również wydawcą Culture.pl 

Zakres obowiązków:

 • udział w programowaniu projektów kulturalnych i artystycznych,
 • planowanie i nadzór nad realizacją portfolio projektów kulturalnych i artystycznych,
 • współudział w opracowywaniu koncepcji realizacyjnych projektów kulturalnych i  artystycznych, a następnie nadzór nad ich urzeczywistnieniem – w tym: tworzenie, aktualizacja i realizacja harmonogramów i budżetów, nadzór nad realizacją przedsięwzięć i ich rozliczeniem, przygotowywaniem sprawozdań merytorycznych i finansowych,
 • współpraca z polskimi i zagranicznymi partnerami, w szczególności artystami, menedżerami oraz instytucjami kultury, w tym negocjowanie zakresu współpracy i nadzór nad realizacją zawartych umów dotyczących projektów kulturalnych i artystycznych,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie komunikowania i promowania realizowanych projektów,
 • zarządzanie zespołami projektowymi budowanymi w oparciu o strukturę macierzową.

Nasze wymagania:

 • doświadczenie w zarządzaniu projektami w obszarze szeroko rozumianej kultury,
 • umiejętność współpracy w środowisku międzynarodowym, sprawnej komunikacji interpersonalnej, efektywnego działania pod presją czasu,
 • znajomość trendów dotyczących kultury i sztuki – polskiej i światowej,
 • doskonała znajomość polskiej kultury, sztuki i historii,
 • wykształcenie wyższe – mile widziane w zakresie kultury, sztuki lub pokrewne,
 • wiedza na temat zarządzania projektami, poparta praktyką i (mile widziane) udokumentowaną edukacją,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie w kierowaniu zespołami projektowymi,
 • doświadczenie w działaniach z wykorzystaniem prawa zamówień publicznych,
 • biegła znajomość środowiska MS Office,
 • rzetelność, dbałość o szczegóły,
 • wysoka kultura osobista.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość kierowania zespołami zaangażowanych i doświadczonych specjalistów, 
 • udział w projektach międzynarodowych w obszarze szeroko rozumianej kultury,
 • możliwość udziału w szkoleniach i konferencjach oraz innych wydarzeniach edukacyjnych wspierających rozwój zawodowy,
 • środowisko pracy wykorzystujące nowoczesne narzędzia i metodologie.

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Prosimy o przesyłania aplikacji (cv i list motywacyjny) do 30 września 2021.

W celu zaaplikowania na to stanowisko, prosimy kliknąć w poniższy link lub skopiować poniższy link i otworzyć go w nowym oknie przeglądarki:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=e6d095e9566f45b2a42c868e38ba0a41

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25,
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email: [email protected],
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie danych osobowych nieobjętych art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy (w przypadku wyrażenia na to zgody);
 5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku podania danych wykraczających poza zakres wynikający z art. 221 § 1 Kodeksu pracy (tj. poza danymi takimi jak: imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), ich przesłanie do IAM stanowi wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie nieobjętym art. 221 § 1 Kodeksu pracy przez IAM w celu realizacji niniejszego procesu rekrutacyjnego.

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. moich danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

Opublikowano: 2021.07.16 10:10
Aktualizacja: 2021.09.15 14:21
Autor: Anonim
Wprowadzenie: Anonim