Specjalista do zadań BHP oraz przeciwpożarowych

Instytut Adama Mickiewicza

(Wydział Administracji i Wsparcia Technologicznego)

poszukuje

Specjalisty do zadań BHP oraz przeciwpożarowych

 

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego marki Polska poprzez aktywny udział w międzynarodowej wymianie kulturalnej. Instytut zrealizował i realizuje projekty kulturalne w 70 krajach na 5 kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Rosji, Izraelu, krajach Beneluksu, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Francji, Niemczech, Turcji, USA, na Ukrainie, Litwie, a także w Algierii, Maroku, Indiach, Japonii i  Chinach. W ramach dotychczas zrealizowanych działań IAM zaprezentował blisko 5 550 wydarzeń, które obejrzało blisko 52 miliony widzów na pięciu kontynentach. Wszystkie projekty prowadzone przez Instytut sygnowane są flagową marką Culture.pl.

 

Zakres obowiązków obejmował będzie:

realizację zadań służby BHP, wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów, określonych w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r., nr 109, poz. 704 ze zm.), w tym:

 • prowadzenie dokumentacji BHP zgodnie z regulacjami prawnymi i ppoż.,
 • bieżącą kontrolę stanowisk pracy w zakresie przestrzegania zasad BHP,
 • prowadzenie indywidualnych i grupowych szkoleń BHP,
 • udział w sporządzaniu dokumentacji powypadkowej, chorób zawodowych, wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • sporządzanie zgłoszeń do Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej,
 • dokonywanie przeglądów obiektów należących do IAM, w tym powierzchni biurowej wynajmowanej pod względem BHP i ppoż. z częstotliwością 1 raz w miesiącu w trzech lokalizacjach instytucji,
 • współpracę z kadrą zarządzającą w zakresie ciągłej poprawy warunków pracy i bezpiecznej organizacji pracy,
 • sporządzanie i przedstawianie kadrze zarządzającej okresowych analiz stanu BHP i ppoż.,
 • organizowanie pomiarów czynników szkodliwych w IAM.

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:

 • kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań służby BHP na stanowisku specjalisty do spraw BHP, określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • uprawnienia Inspektora Ochrony ppoż.,
 • praktycznej znajomość przepisów BHP,
 • bardzo dobrej organizację pracy własnej oraz umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętności prowadzenia szkoleń wstępnych z zakresu BHP,
 • umiejętności planowania i organizacji pracy,
 • odpowiedzialności, dyskrecji.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze 1/8 etatu,
 • rozwój zawodowy oraz możliwość doskonalenia swoich umiejętności,
 • ciekawą i samodzielną pracę.

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Prosimy o przesyłania aplikacji do 5 października 2021 r.

W celu zaaplikowania na to stanowisko, proszę kliknąć w poniższy link lub skopiować poniższy link i otworzyć go w nowym oknie przeglądarki.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=29685878dc9643e5af46d55a40d51107

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected],
 3. Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie danych osobowych nieobjętych art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji – do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy  (w przypadku wyrażenia na to zgody);
 5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku podania danych wykraczających poza zakres wynikający z art. 221 § 1 Kodeksu pracy (tj. poza danymi takimi jak: imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), ich przesłanie do IAM stanowi wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie nieobjętym art. 221 § 1 Kodeksu pracy przez IAM w celu realizacji niniejszego procesu rekrutacyjnego.

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. moich danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

Opublikowano: 2021.09.21 14:21
Aktualizacja: 2021.11.10 14:48
Autor: Anonim
Wprowadzenie: Jerzy Ziemacki