SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w WYDZIALE CONTROLLINGU(etat)

Instytut Adama Mickiewicza ogłasza nabór na stanowisko - SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w WYDZIALE CONTROLLINGU.
Wydział Controllingu zajmuje się nadzorem nad planowaniem projektów zgodnie ze strategią Instytutu, monitorowaniem procesu realizacji i rozliczania projektów, analizowaniem i monitorowaniem ryzyka projektów i procesów decyzyjnych, kontrolą przepływów finansowych w
projektach, opracowywaniem koniecznych raportów i sprawozdań finansowych związanych z prowadzonymi i planowanymi projektami w Instytucie, opracowywaniem sprawozdań finansowych dotyczących realizacji projektu na potrzeby Instytutu lub podmiotów zewnętrznych, realizacją w Instytucie procedur w zakresie zamówień publicznych oraz wsparciem z zakresu przygotowania
projektów umów.

Do zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie m.in.:
· przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym sporządzanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych (w szczególności ogłoszeń o zamówieniach, SIWZ, protokołów );
· przesyłaniem Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej wymaganych przepisami ogłoszeń w celu ich publikacji oraz zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych;
· weryfikowanie wniosków, dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych pod względem zgodności z procedurą udzielenia zamówień publicznych;
· nadzór nad poprawnością interpretacji przepisów w zakresie zamówień publicznych;
· udział w pracach komisji przetargowych;
· udział w postępowaniach odwoławczych;
· prowadzenie korespondencji z wykonawcami;
· opracowywanie projektów umów oraz wewnętrznych procedur w zakresie udzielenia zamówień publicznych;
· prowadzenie ewidencji postępowań;
· opracowywanie planów zamówień oraz sprawozdań rocznych.

Wymagania niezbędne:
· wykształcenie wyższe magisterskie (pożądane prawo, administracja lub studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych
· doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – min. 3 lata po stronie zamawiającego, z co najmniej rocznym okresem zatrudnienia w zamówieniach publicznych w ostatnich dwóch latach;
· znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy;

· umiejętność obsługi pakietu MS Office.

Wymagania dodatkowe:

· umiejętność pracy w zespole;
· zaangażowanie i sumienność w realizacji powierzonych zadań;
· terminowość i rzetelność;
· umiejętność logicznego myślenia oraz jasnego formułowania myśli w formie pisemnej;
· znajomość co najmniej jednego programu do elektronicznego obiegu dokumentów;
· dodatkowym atutem będzie doświadczenie pracy w instytucji kultury, w dziale zamówień publicznych.

Oferujemy:

· stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
· bardzo dobrą atmosferę pracy;
· warunki do poszerzania wiedzy praktycznej;
· wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz CV na adres: [email protected] do dnia 25.10. 2019 r. z dopiskiem „Wydział Controllingu”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty oraz prawo zakończenia procesu rekrutacji wcześniej lub pozostawienia bez rozstrzygnięcia.
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L
119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email: [email protected],
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie danych osobowych nieobjętych art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a także - w
przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;
4) Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy (w przypadku wyrażenia na to zgody);
5) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

Opublikowano: 2019.10.08 13:20
Aktualizacja: 2019.10.08 13:23
Autor: Anna Mikołajczyk
Wprowadzenie: Anna Mikołajczyk