Instytut Adama Mickiewicza Poszukuje osoby do współpracy z Wydziałem Controlligu.

Wydział Controllingu zajmuje się  nadzorem  nad planowaniem projektów zgodnie ze strategią Instytutu, monitorowaniem procesu realizacji i rozliczania projektów, analizowaniem i monitorowaniem ryzyka projektów i procesów decyzyjnych, kontrolą przepływów finansowych w projektach, opracowywaniem koniecznych raportów i sprawozdań finansowych związanych z prowadzonymi i planowanymi projektami w Instytucie, opracowywaniem sprawozdań finansowych dotyczących realizacji projektu na potrzeby Instytutu lub podmiotów zewnętrznych, realizacją w Instytucie procedur w zakresie zamówień publicznych oraz wsparciem z zakresu przygotowania projektów umów.

WSPARCIE KOMÓRKI ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zakres działań:

Współpraca przy realizacji zadań w zakresie zamówień publicznych, a w szczególności:

  • Archiwizowanie dokumentów dotyczących przeprowadzanych postępowań
  • Pomoc w sporządzaniu dokumentacji przetargowej, w czasie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz po ich zakończeniu

Wymagania:

  • Wykształcenie minimum średnie
  • Doświadczenie zawodowe w obszarze zamówień publicznych po stronie zamawiającego - min. 6 miesięcy
  • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
  • Umiejętność obsługi pakietu MS Office

Dodatkowym atutem będzie:

  • Wykształcenie wyższe (pożądane prawo, administracja) lub studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych
  • Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Komunikatywność i rzetelność.

Współpraca odbywać się będzie na podstawie umowy cywilnoprawnej. Umowa zostanie zawarta na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na: http://iam.pl/pl/bip/rektutacja

 

Oferty współpracy + CV prosimy przesyłać na adres: [email protected] do dnia 14.06. 2019 r.  z dopiskiem „Wydział Controllingu”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

1)            Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25,

2)            kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected],

3)            Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;

4)            Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 3-ech miesięcy  (w przypadku wyrażenia na to zgody);

5)            W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

6)            odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),

7)            posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,

8)            ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

Opublikowano: 2019.05.30 15:23
Aktualizacja: 2019.05.30 15:29
Autor: Anna Mikołajczyk
Wprowadzenie: Anna Mikołajczyk