Instytut Adama Mickiewicza Poszukuje osoby/firmy do współpracy z Programem Północ-Południe w charakterze budget holdera.

Do zadań współpracownika należeć będzie m. in.:
1. Administracja budżetem Programu Północ-Południe w porozumieniu z Menedżerem Programu, tj:
a) nadzór nad dokumentacją, przygotowywanie raportów i rozliczeń Programu;
b) nadzór nad budżetem poszczególnych projektów we współpracy z Realizatorami i Ekspertami;
c) weryfikowanie kosztorysów poszczególnych projektów;
d) monitorowanie rozliczeń finansowych poszczególnych projektów;
e) monitorowanie rozliczeń umów i zgodności wydatków z UPZP;
f) nadzór nad obiegiem umów i dokumentów;
g) administrowanie umów zlecenia i umów o dzieło podpisywanych w ramach Programu Północ-Południe;
h) nadzór nad rozliczeniami delegacji i zaproszeń pokrywanych z kosztów Programu Północ-Południe;
2. Prowadzenie wymaganej dokumentacji działań związanych z realizacją zadań w ramach Programu Północ-Południe;
3. Kontrola i aktualizacja wydatków we współpracy z innymi wydziałami IAM;
4. Przygotowywanie sprawozdań finansowych z realizacji Programu Północ-Południe w uzgodnieniu z Menedżerem Programu;
5. Koordynacja realizacji i rozliczania umów, przetargów itp. we współpracy z innymi wydziałami IAM;
6. Pomoc logistyczna i produkcyjna przy produkcji poszczególnych projektów.

Wymagania:
1. Doświadczenie w zakresie administrowania i rozliczania projektów;
2. Komunikatywność;
3. Dbałość o szczegóły;
4. Bardzo dobra znajomość Excela;
5. Wysokie zdolności organizacyjne, umiejętność pracy wielozadaniowej i pracy pod presją;
6. Dobra znajomość języka angielskiego;
7. Wysoka kultura osobista.

Dodatkowym atutem będzie:
1. Doświadczenie w realizacji zamówień w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych z dnia 24 stycznia 2004 r. (t.j., Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.);
2. Znajomość programu Lotus Notes;
3. Doświadczenie w rozliczaniu projektów międzynarodowych / współpraca z zagranicą;
4. Wykształcenie wyższe: administracja, rachunkowość i finanse;

Współpraca odbywać się będzie na podstawie umowy cywilno-prawnej.

List motywacyjny + CV prosimy przesyłać na adres: [email protected] do 12 maja 2019 roku, tytułując mail „Północ-Południe – budget holder”.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na: http://iam.pl/pl/bip/rekrutacja

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected],

3) Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;

4) Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 3-ech miesięcy  (w przypadku wyrażenia na to zgody);

5) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

Opublikowano: 2019.04.24 14:43
Aktualizacja: 2019.04.25 17:16
Autor: Anna Mikołajczyk
Wprowadzenie: Anna Mikołajczyk