Instytut Adama Mickiewicza poszukuje osoby/firmy do współpracy z Programem Północ-Południe w charakterze realizatora.

Program Północ-Południe został powołany w styczniu 2017 roku jako kontynuacja projekty Bałtyk, prowadzonego przez Instytut w latach 2015-2016.Celem programu Północ-Południe jest rozwój współpracy i wymiany kulturalnej oraz promocja Polski poprzez kulturę w krajach Europy środkowo-wschodniej i północnej, a także w państwach byłej Jugosławii i na Bałkanach. Szczególny nacisk zostanie położony na obecność polskiej kultury w krajach członkowskich Grupy Wyszehradzkiej i krajach bałtyckich.

Po historycznym rozszerzeniu NATO i UE wyzwaniem dla państw Europy Środkowej i Wschodniej pozostaje rozwój współpracy regionalnej, szczególnie na osi północ-południe, a także budowanie i wzmacnianie relacji międzynarodowych w wielu  dziedzinach – także w sferze kultury. Wizja Polski jako łącznika między państwami bałtyckimi, i szerzej – Europą Północną, a szeroko rozumianym makroregionem środkowoeuropejskim, stawia przed Instytutem zadanie inicjowania i wspierania współpracy kulturalnej w tak zdefiniowanym obszarze geograficznym, służącej budowaniu pozytywnego wizerunku Polski oraz podkreślającej wspólne cywilizacyjne dziedzictwo regionu.

Program Północ-Południe realizowany będzie w synergii z międzynarodowym komponentem Programu Niepodległa którego jednym z celów zbudowanie środkowoeuropejskiej „przestrzeni” w dziedzinie kultury.  Rok 1918 to symboliczna data nie tylko dla Polski, ale także dla wielu innych państw naszego regionu. Uwzględniając wrażliwość i odrębną historyczną perspektywę poszczególnych państw i narodów Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej, projekt Północ-Południe będzie promował polską wizję historii, prezentował najciekawsze dokonania polskiej kultury ostatniego stulecia, jednocześnie zapraszając zagranicznych partnerów do wspólnego świętowania niepodległości.

 

Do zadań współpracownika należeć będzie, m. in.:

 • Realizacja i administracja projektów odbywających się w ramach Programu Północ-Południe w oparciu o strategię programu;
 • Współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi w zakresie realizacji projektów IAM w ramach Programu Północ-Południe;
 • Koordynacja realizacji projektów w ramach Programu Północ-Południe, w tym w szczególności: opracowywanie koncepcji, harmonogramów, planowanie, szacowanie budżetów, realizacja, rozliczanie, dokumentacja, przygotowywanie odpowiednich wniosków, umów, nadzór nad realizacją umów, dostarczanie danych do ew. przetargów, rozliczenie faktur, przygotowywanie sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz materiałów archiwalnych;
 • Międzynarodowa dystrybucja publikacji IAM powstających w ramach Programu Północ-Południe;
 • Współpraca przy realizacji wizyt studyjnych w ramach Programu Północ-Południe, w tym współpraca z Wydziałem Wizyt Studyjnych Staży i Rezydencji;
 • Współpraca z Wydziałem Komunikacji, Culture.Media i innymi projektami / wydziałami Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie komunikacji i realizacji projektów Programu Północ-Południe;
 • Wsparcie organizacyjne i logistyczne managera projektu Programu Północ-Południe oraz innych zadań związanych w programem Programu Północ-Południe

Wymagania:

 • Doświadczenie w zakresie planowania i realizacji projektów kulturalnych w Polsce lub za granicą;
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Umiejętność pracy w środowisku międzynarodowym, sprawnej komunikacji interpersonalnej, pracy pod presją czasu;
 • Dbałość o szczegóły, wysoka kultura osobista.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie we współpracy z instytucjami kultury.
 • Wiedza z zakresu finansów publicznych.
 • Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE.

Współpraca odbywać się będzie na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na:

Listy motywacyjne + CV prosimy przesyłać na adres: [email protected]

do dnia 12 maja 2019 z dopiskiem „Program Północ - Południe

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected],

3) Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;

4) Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 3-ech miesięcy  (w przypadku wyrażenia na to zgody);

5) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

Opublikowano: 2019.04.25 17:24
Aktualizacja: 2019.04.25 17:24
Autor: Anna Mikołajczyk
Wprowadzenie: Anna Mikołajczyk