Internship offer, English Section, Culture.pl

If you are passionate about Polish culture, confident about your English writing abilities & enjoy Polish-English translation, then perhaps you have what it takes to be one of Culture.pl’s interns!

Culture.pl, the flagship website of the Adam Mickiewicz Institute, is the biggest and most comprehensive source of knowledge about Poland and Polish culture in the world. Featuring over 40,000 articles in Polish, English and Russian, Culture.pl features the best of Polish literature, design, visual arts, music, film, theatre and more, with over 6 million visitors a year across 80 countries.

Please send us your CV along with a Polish-to-English translation sample in English. Chosen candidates will have the opportunity to work with Culture.pl's English Section and the rest of the Culture editorial office remotely (due to the pandemic).

Tasks include:

 • Translation (Polish to English)
 • Web publishing
 • Building links with other websites
 • Taking part in editiorial team meetings

Internships take place under the terms of a service contract (umowa zlecenia).

To apply, please send your CV along with your writing and translation samples in English to until 22nd November 2021.

 

Please find the link below and play in the new settings window:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=a5f944342dfa433193c37a1062d17b02

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected],
 3. Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 3-ech miesięcy  (w przypadku wyrażenia na to zgody);
 5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

Opublikowano: 2021.10.16 11:30
Aktualizacja: 2021.11.05 18:36
Autor: Anonim
Wprowadzenie: Jerzy Ziemacki