Oferta współpracy z Programem VISUAL POLAND.

Instytut Adma Mickiewicza poszukuje osoby do współpracy/firmy w związku z realizacją zadań związanych z nowym Programem VISUAL POLAND dedykowanym sztukom wizualnym.

VISUAL POLAND jest nowopowstałym w Instytucie Adama Mickiewicza programem, dedykowanym szeroko rozumianym sztukom wizualnym. Misją programu jest zarówno wzmacnianie wizerunku Polski jako zagłębia twórczych działań z zakresu sztuki współczesnej oraz pozycji polskich twórców w międzynarodowym obiegu, jak i wprowadzanie zjawisk i postaci z polskiej historii sztuki do międzynarodowego kanonu oraz umiejscowienie polskich zjawisk wizualnych w szerokim kontekście. Program wspiera wymianę i współpracę zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i pomiędzy indywidualnymi artystami, kuratorami i badaczami, poprzez m.in. organizację rezydencji, spotkań eksperckich, jak i wizyt studyjnych.
Instytut Adama Mickiewicza poszukuje realizatora projektów z dziedziny sztuki wizualne, który będzie nadzorował realizację szeregu projektów z ww. dziedziny (w tym rezydencji i wizyt studyjnych) pod kątem administracyjnym, finansowym oraz merytorycznym.
Zakres działań:
Współpraca przy realizacji zadań w zakresie organizacyjnym, a w szczególności:

 

  • Realizacja i administracja projektów odbywających się w ramach Programu Visual Poland w oparciu o strategię programu ;
  • Koordynacja realizacji projektów w ramach Programu Visual Poland, w tym w szczególności: opracowywanie koncepcji, harmonogramów, planowanie, szacowanie budżetów, realizacja, rozliczanie, dokumentacja, to znaczy przygotowywanie odpowiednich wniosków, umów, nadzór nad realizacją umów, dostarczanie danych do ew. przetargów, rozliczenie faktur, przygotowywanie sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz materiałów archiwalnych;
  • Komunikacja z instytucjami partnerskimi VISUAL POLAND oraz zgłaszającymi się do programu potencjalnymi nowymi partnerami;
  • Komunikacja z partnerami polskimi działającymi w obszarze sztuk wizualnych,
  • Organizacja oraz nadzór nad rozliczaniem rezydencji artystycznych i kuratorskich (w Polsce i za granicą);
  • Organizacja oraz nadzór nad rozliczaniem wizyt studyjnych do i z Polski związanych z realizacją programu VISUAL POLAND;
  • Współpraca przy strukturyzowaniu i organizacji planowanych nowych formatów i programów wsparcia;
  • Współpraca z Wydziałem Komunikacji, Culture.Media i innymi programami/wydziałami Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie komunikacji projektów z dziedziny sztuk wizualnych;
  • Wsparcie organizacyjne i logistyczne managera Programu VISUAL POLAND;

Wymagania :
• Minimum trzyletnie doświadczenie w zakresie planowania i realizacji projektów z dziedziny sztuki wizualne w Polsce lub za granicą;
• Wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania lub/i nauk humanistycznych;

• Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
Znajomość podstawowych zagadnień związanych z ustawą o finansach publicznych;
• Umiejętność opracowywania planów finansowych i budżetów związanych z realizowanymi projektami;
• Umiejętność obsługi produktów MS Office (lub odpowiedników) na poziomie zaawansowanym;
• Umiejętność pracy w środowisku międzynarodowym, sprawnej komunikacji interpersonalnej, pracy pod presją czasu;
• Dbałość o szczegóły, wysoka kultura osobista.
Dodatkowym atutem będzie:
• Znajomość drugiego języka obcego nowożytnego, w szczególności języka francuskiego lub/i niemieckiego na poziomie komunikatywnym (B1 lub odpowiednik);
 dobra organizacja pracy;
• Umiejętność negocjacji;
• Umiejętność podejmowania decyzji;
• Umiejętność radzenia sobie w stresujących sytuacjach;
• Komunikatywność i rzetelność;
Współpraca odbywać się będzie na podstawie umowy cywilno-prawnej.
Szczegółowe Curriculum Vitae prosimy przesyłać na adres: [email protected] do dnia 22 maja 2019 z dopiskiem:
„VISUAL POLAND – sztuki wizualne”
Prosimy o zastosowanie w przesyłanych dokumentach klauzuli:
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected],
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;
4) Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 3-ech miesięcy (w przypadku wyrażenia na to zgody);
5) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.
Pobierz materiały
Opublikowano: 2019.05.08 14:42
Aktualizacja: 2019.05.08 14:46
Autor: Anna Mikołajczyk
Wprowadzenie: Anna Mikołajczyk