Współpracownik - specjalista ds. marketingu

Oferta współpracy

Instytut Adama Mickiewicza

(Wydziału Marketingu)

poszukuje specjalisty ds. marketingu

 

Instytut Adama Mickiewicza jest państwową instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego Polski poprzez inicjowanie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej. W ciągu dwudziestu lat swojej działalności IAM zrealizował ponad 6000 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło blisko 55 milionów osób. Instytut Adama Mickiewicza jest również wydawcą Culture.pl.

Współpraca w charakterze specjalisty ds. marketingu jest związana z promocją projektów prowadzonych przez Instytut Adama Mickiewicza, dbaniem o spójność wszystkich działań marketingowych i komunikacyjnych, ścisłą współpracą z wydziałami i zespołami projektowymi realizującymi misję Instytutu.

 

Zakres współpracy obejmuje m. in.:

 • prowadzenie lub nadzór nad prowadzeniem działań marketingowych i komunikacyjnych na rzecz poszczególnych projektów kulturalnych realizowanych przez Instytut za granica,
 • nawiązywanie i wzmacnianie relacji z partnerami, placówkami dyplomatycznymi w zakresie współpracy związanej z promowaniem/komunikacją projektów kulturalnych,
 • prowadzenie działań PR i koordynowanie pracy agencji PR,
 • tworzenie komunikatów, tekstów, reklam, gadżetów i innych materiałów promocyjnych,
 • redagowanie i przygotowywanie treści do wykorzystania na portalach społecznościowych i przez partnerów,
 • opracowywanie budżetów działań promocyjnych wskazanych projektów.

Od kandydatek i kandydatów oczekujemy:

 • przynajmniej 2 lat doświadczenia w obszarze marketingu, najlepiej w sektorze kultury, sztuki lub kreatywnym,
 • ukończonych studiów wyższych w zakresie marketingu, kultury, sztuki lub pokrewnych,
 • doświadczenia we wdrażaniu strategii marketingowych, komunikacyjnych,
 • znajomości aktualnych trendów związanych z marketingiem,
 • wyczucia stylu, które przekłada się na doświadczenie w pracy z grafikami i projektantami,
 • biegłej znajomości języka angielskiego, umożliwiającej pracę z partnerami za granicą.
   

Jeśli spełniasz powyższe kryteria a ponadto jesteś osobą, która:

 • lubi szukać innowacyjnych rozwiązań i potrafi przekonać innych do swoich pomysłów, zaczyna dzień od przeglądu mediów społecznościowych a Instagram i TikTok nie mają dla Ciebie tajemnic,
 • ma doświadczenie w rozliczaniu środków publicznych i realizacji zadań w myśl ustawy o zamówieniach publicznych,

to jak najszybciej zgłoś się do nas.

 

Oferujemy:
 

 • fantastyczne, międzynarodowe projekty kulturalne Instytutu, którymi  będziesz się zajmowała/zajmował każdego dnia,
 • współpracę w granie zaangażowanych i doświadczonych profesjonalistów,
 • działania w obszarze marketingu na skalę międzynarodową,
 • współprace na umowę cywilnoprawną.
   

Na aplikacje czekamy do 14 października 2021.

Aby zaaplikować na to stanowisko należy kliknąć poniższy link lub skopiować go i otworzyć w nowym oknie przeglądarki:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=c046e9be933c4a90bfeae0ec3eabb5e6

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected],
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie danych osobowych nieobjętych art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy (w przypadku wyrażenia na to zgody);
 5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku podania danych wykraczających poza zakres wynikający z art. 221 § 1 Kodeksu pracy (tj. poza danymi takimi jak: imię, nazwisko, , datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), ich przesłanie do IAM stanowi wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie nieobjętym art. 221 § 1 Kodeksu pracy przez IAM w celu realizacji niniejszego procesu rekrutacyjnego.

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. moich danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

Opublikowano: 2021.09.01 15:06
Aktualizacja: 2021.10.01 15:19
Autor: Anonim
Wprowadzenie: Anonim