Najczęściej zadawane pytania

 

1. Czy wnioskodawcą może być szkoła, firma jednoosobowa, spółka, kościelna osoba prawna?

Nie.

W programie dotacyjnym IAM wnioskować mogą samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jednostki samorządu terytorialnego) oraz organizacje pozarządowe.

(§5 Regulaminu Programu)

2. Czy na etapie składania wniosku wymagane są załączniki?

Tak. Przy składaniu wniosku wymagane jest dołączenie skanu porozumienia z partnerem zagranicznym (dokument podpisany przez osoby reprezentujące beneficjenta i partnera zagranicznego, z którego wynika forma i merytoryczny zakres współpracy przy realizacji zadania). Możliwe jest złożenie załączników wyłącznie w formacie pdf i jpg.

(§ 1 ust. 9 Regulaminu Programu)

3. Ile wniosków można złożyć do programu IAM?

Jeden wnioskodawca może złożyć w naborze do programu IAM dwa wnioski.

(§ 7 ust. 2 Regulaminu Programu)

4. Czy dozwolone jest złożenie wniosku przez organizację, która jeszcze nie jest zarejestrowana w KRS?

Nie.

Organizacja musi zakończyć wszystkie procedury związane z rejestracją w urzędach przed datą złożenia wniosku.

5. W jakim czasie od zakończenia naboru do programu zostaną opublikowane wyniki?

Wyniki naboru zostaną opublikowane nie później niż 3 miesiące od daty jego zakończenia. Co więcej, wnioskodawcom zostanie przekazana drogą elektroniczną na podany przez nich adres poczty elektronicznej, miesiąc po publikacji wyników naboru, informacja o rozpatrzeniu ich wniosków.

(§ 9 ust. 22 i 24 Regulaminu Programu)

6. Czy dofinansowanie zostaje przyznane wszystkim wnioskodawcom, którzy złożyli poprawne wnioski?

Nie.

Dofinansowanie otrzymują wnioski, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. Minimalna ocena uprawniająca do otrzymania dofinansowania wynosi 70 punktów.

Wnioski są oceniane w skali od 0 do 100 punktów, przy czym:

 1. Oceny organizacyjnej dokonuje IAM, w skali od 0 do 10 punktów,
 2. Oceny zgodności z celami strategicznymi dokonuje IAM, w skali od 0 do 40 punktów,
 3. Oceny merytorycznej dokonuje Komisja Oceniająca, w skali od 0 do 50 punktów.

 (§ 9 ust. 10 i 11 oraz ust. 17 i 18 Regulaminu Programu)

7. Jakie są najczęściej popełniane przez wnioskodawców błędy formalne?

Zdecydowana większość błędów formalnych w programie IAM dotyczy przeznaczania dotacji na koszty nieujęte w wykazie kosztów kwalifikowanych. W § 9 ust. 3 Regulaminu Programu przedstawiono katalog błędów formalnych. Prosimy także o uważne zapoznanie się z Wykazem kosztów kwalifikowanych, który stanowi Załącznik nr. 1 do Regulaminu.

8. Jakie zadania są wyłączone z programu dotacyjnego?

Z programu wyłączone są zadania:

 • dotyczące digitalizacji i archiwizacji
 • polegające na tworzeniu, produkcji i dystrybucji utworów muzycznych, audiowizualnych i literackich, w tym przekładów
 • publikacje niebędące materiałami promocyjnymi
 • produkcje filmowe (poza dokumentacją realizowanego zadania, warsztatami filmowymi)
 • rejsy
 • wymiana młodzieży
 • wydarzenia turystyczne i sportowe
 • udział w targach
 • rajdy
 • przemarsze i pochody
 • stypendia
 • staże naukowe
 • rezydencje artystyczne
 • rekonstrukcje historyczne
 • turnieje, zawody i konkursy

 (§ 6 ust. 7 Regulaminu Programu)

9. Czy można złożyć korektę wniosku lub wniosek uzupełnić?

Wnioskodawcy w czasie trwania naboru mogą składać korekty i uzupełnienia do wniosku. Należy je składać w systemie Witkac.pl, uruchamiając opcję aktualizacji złożonego wniosku. Zachęcamy do złożenia wniosku w terminie do 25 lutego 2022 roku, w takim przypadku IAM jest zobowiązany do poinformowania wnioskodawcy o ewentualnych błędach bądź uchybieniach formalnych.

(§ 8 ust. 6 i 8 Regulaminu Programu)

10. Co zrobić jeżeli podmiot reprezentowany jest przez osobę, która nie jest wpisana w odpowiedni rejestr bądź nieuprawniona przez Statut podmiotu?

Należy załączyć pełnomocnictwo uprawniające takie osoby do reprezentacji podmiotu.

 

Realizacja zadania

1. Czy można zrealizować część zadania, np. jeden koncert, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej?

Cała merytoryczna część zadania musi zostać zrealizowana poza granicami Polski.

(§ 7 ust. 1 Regulaminu Programu)

2. Jakie są priorytety geograficzne programu?

W ramach programu dofinansowane zostaną zadania realizowane wyłącznie na terenie wskazanych krajów, tj. Białorusi, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Węgier,  Irlandii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Chin, Gruzji, Japonii, Republiki Korei, USA i Izraela.

Wskazania mają charakter listy zamkniętej. Kolejność wymienionych w tym punkcie państw nie wpływa na punktację ocenianych wniosków.

(Więcej informacji w Wytycznych Programowych Programu Instytutu Adama Mickiewicza (IAM) „Kulturalne pomosty” na lata 2018-2022 realizowanego w ramach 3 Priorytetu  Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA „Projekty zagraniczne”).

3. Kiedy przekazywane są środki z dotacji? Czy jest to dotacja, czy refundacja?

Przyznane środki finansowe są przekazywane przez IAM w trybie dotacji, po obustronnym podpisaniu umowy. Dofinansowanie IAM nie może zostać potraktowane jako refundacja. Kwestię procentowego udziału dofinansowania IAM w stosunku do całkowitego budżetu zadania określają zapisy zawarte w umowie.

(§ 11 ust. 7 Regulaminu Programu)

4. Czy jako wkład własny można wyceniać zasoby rzeczowe i pracę członków/pracowników organizacji lub instytucji?

Nie.

Do wkładu własnego zalicza się jedynie środki finansowe będące wkładem finansowym, ujętym w ewidencji księgowej podmiotu wnioskującego. Do wymaganego wkładu własnego zalicza się środki własne wnioskodawcy oraz środki pozyskane z innych źródeł finansowania. Wnioskodawca nie może przeznaczyć na wkład własny środków uzyskanych w innym programie IAM lub w programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bądź w programach innych instytucji podległych MKiDN.

(§ 7 ust. 4 i 17 Regulaminu Programu)

5. Czy można umieścić w kosztorysie koszty pracy wolontariuszy?

Nie.

Można natomiast umieścić w kosztorysie wydatki związane z ubezpieczeniem i delegacjami wolontariuszy, o ile zostanie z nimi podpisana umowa o wolontariat.

(§ 7 ust. 6 Regulaminu Programu)

6. Czy można umieścić w kosztorysie wydatki ponoszone przez partnera/współorganizatora?
 

Nie.

W kosztorysie zadania należy uwzględnić jedynie wydatki ponoszone bezpośrednio z konta wnioskodawcy.

7. Czy można uzyskać przychody z realizacji zadania?

Tak

Zadania dofinansowane w programie mogą generować przychody. Uzyskane w ten sposób kwoty muszą zostać przeznaczone na realizację zadania. Przychody z zadania nie są wliczane do wkładu własnego.

8. Czy w trakcie realizacji zadania może ulec zmianie wysokość kwoty wkładu własnego?

Kwota wkładu własnego może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji zadania. Natomiast nie jest dopuszczalna sytuacja, w której kwota wkładu własnego ulegnie zmniejszeniu, przy jednoczesnym utrzymaniu kwoty dotacji w niezmienionej wysokości.

(§ 11 ust. 6 Regulaminu Programu)

9. Na jakiej podstawie samorządowa instytucja kultury może zatrudnić osoby do realizacji zadania?

Z dotacji nie można finansować wynagrodzeń pracowników etatowych z wyjątkiem płac pracowników etatowych organizacji pozarządowych oddelegowanych do prac przy zadaniu w oparciu o odpowiednie zapisy w umowie lub w aneksie do umowy o pracę. Można natomiast zaangażować osoby na podstawie umów cywilno-prawnych.

10. Czy można z dotacji zakupić wyposażenie dla instytucji?

Nie.

Z dotacji przyznanych w programie IAM nie można dokonywać zakupu środków trwałych i wyposażenia oraz pokrywać kosztów prac remontowych i modernizacyjnych budynków i obiektów.

(§ 7 ust. 7 Regulaminu Programu)

11. Czy procentowy udział dotacji IAM-u, może przewyższać regulaminowe 85% całości zadania?

Zasadniczo: Nie. Wyjątkowo: Tak.

W uzasadnionych przypadkach udział dotacji może przekroczyć 85% dofinansowania zadania. Wnioskodawca aplikujący o wyższy niż regulaminowy procent dofinansowania ze środków IAM musi uzasadnić swoją prośbę. Dyrektor IAM może wyrazić taką zgodę.  

Należy jednak pamiętać, że odrzucenie takiej prośby powoduje potraktowanie wniosku jako błędnego formalnie.

(§ 7 ust. 13, 14, 15 Regulaminu Programu)

12. Jakie informacje przede wszystkim powinny się znaleźć w opisie projektu?

Opis projektu, obok preliminarza i harmonogramu, stanowi dla osób oceniających wniosek najważniejsze źródło informacji o projekcie. Dlatego w opisie zadania należy zawrzeć krótką informację o projekcie, opisującą cele, zadania, grupę docelową, termin i miejsce realizacji, także informacje na czym zadanie polega, jak będzie realizowane. Informacja powinna być wyczerpująca, ale również możliwie zwięzła i syntetyczna. W opisie zadania powinna też pojawić się informacja o partnerach: jakiego typu wsparcie zapewnia partner (wsparcie finansowe, organizacyjne, merytoryczne), w jakich działaniach będzie uczestniczył, na czym polega jego rola w projekcie, jakie ma doświadczenie w tym zakresie, etc.

13. Czy w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o dotację, można złożyć odwołanie?

Nie. Program nie zakłada trybu odwoławczego.

(§ 8 ust. 10 Regulaminu Programu)