Uwaga na błędy formalne

Błędy formalne stwierdzone we wniosku powodują jego odrzucenie. Taki wniosek nie będzie poddany dalszej ocenie.

Warto pamiętać, że instytucja zarządzająca informuje wnioskodawców o błędach formalnych we wnioskach złożonych do dnia 25 lutego 2022 r.

Lista błędów formalnych:

 • złożenie wniosku przez podmiot nieuprawniony
 • złożenie wniosku bez wykorzystania systemu Witkac.pl
 • niezgodność zadania z zakresem kwalifikujących się zadań ustalonym w regulaminie programu
 • brak zadeklarowanego we wniosku udziału partnera w zadaniu
 • brak planu lub koncepcji promocji zadania w kraju jego realizacji
 • niezgodność procentowego udziału wnioskowanego dofinansowania w zadeklarowanym budżecie zadania z limitami określonymi w regulaminie programu, z zastrzeżeniem § 7 ust. 13-14
 • niezgodność kwoty wnioskowanego dofinansowania z limitami ustalonymi w regulaminie programu
 • niezgodność terminu realizacji zadania z obowiązującymi terminami rozpoczęcia i zakończenia zadania określonymi w regulaminie programu
 • wpisanie do zadeklarowanego we wniosku budżetu zadania kosztów ponoszonych w terminach nieuwzględnionych w regulaminie programu
 • przeznaczenie wydatków z dotacji na koszty nieujęte w wykazie kosztów kwalifikowanych
 • nieuwzględnienie we wniosku wymogów określonych w regulaminie programu
 • przeznaczenie na wkład własny środków z dofinansowania uzyskanego w innym programie IAM, w innych programach wieloletnich ustanowionych przez Radę Ministrów, w programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub w programach innych instytucji podległych Ministrowi KiDN

  (§ 9 ust. 3 Regulaminu Programu)