Irena Pujszo

Irena Pujszo

p.o.kierownika Open Poland

tel. +48 22 44 76 160