Oferty pracy

Zakres zadań w szczególności obejmuje:

 • prowadzenie i  nadzór działań marketingowych i komunikacyjnych na rzecz poszczególnych projektów kulturalnych realizowanych przez Instytut za granica,,
 • nawiązywanie i wzmacnianie relacji z partnerami, placówkami dyplomatycznymi w zakresie współpracy związanej z promowaniem/komunikacją projektów kulturalnych,
 • prowadzenie działań PR i koordynowanie pracy agencji PR,
 • tworzenie komunikatów, tekstów, reklam, gadżetów i innych materiałów promocyjnych,
 • redagowanie i przygotowywanie treści do wykorzystania na portalach społecznościowych i przez partnerów,
 • opracowywanie budżetów działań promocyjnych wskazanych projektów.

Twój zakres zadań będzie obejmował:

 • udział w procesie planowania działalności programowej Instytutu,
 • kształtowanie pożądanego obrazu kultury polskiej na świecie,
 • udział w planowaniu strategii działań marketingowych i komunikacyjnych poszczególnych projektów i działań oraz nadzór nad ich realizacją,
 • rozwijanie zasięgu portalu Culture.pl,
 • nawiązywanie i wzmacnianie relacji z partnerami,sponsorami, mecenasami,
 • zapewnienie frekwencji na wydarzeniach organizowanych i współorganizowanych przez Instytut;
 • planowanie i zlecanie badań, ekspertyz i analiz na potrzeby działalności marketingowej, w tym analiz danych dotyczących publiczności, gromadzenie, analizowanie i udostępnianie wiedzy.

 

Będziesz inspirować ludzi i wpływać na istotne obszary i kanały działania IAM:

strony www / portale społecznościowe / projekty graficzne / multimedia/ teksty / reklamy / gadżety / patronaty

Zakres obowiązków:

 • udział w programowaniu projektów Instytutu Adama Mickiewicza wykorzystujących nowe technologie,
 • planowanie i nadzór nad realizacją portfolio złożonych projektów kulturalnych i artystycznych:
  • wykorzystujących nowe technologie lub opartych na technologiach informatycznych i internetowych,
  • we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi,
  • realizowanych przez odrębne zespoły projektowe,
 • współudział w opracowywaniu koncepcji realizacyjnych projektów kulturalnych i wydarzeń artystycznych, a następnie nadzór nad ich realizacją – w tym: tworzenie, aktualizacja i realizacja harmonogramów, budżetów, dokumentacji i umów, nadzór nad realizacją przedsięwzięć i ich rozliczeniem, przygotowywaniem sprawozdań merytorycznych i finansowych,
 • koordynacja i nadzór nad współpracą z producentami rozwiązań i projektów z obszaru nowych technologii, informatyki i internetu, w tym nadzór nad procesem określania potrzeb, przygotowywania specyfikacji (m. in. do postępowań PzP), wyłaniania wykonawców, negocjowania warunków współpracy, nadzorowania realizacji zobowiązań i odbiorze prac,
 • współpraca z polskimi i zagranicznymi partnerami, w tym m.in. artystami, menadżerami oraz instytucjami kultury, w zakresie negocjowania zakresu współpracy i realizacji projektów kulturalnych,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie komunikacji realizowanych projektów,
 • zarządzanie zespołami projektowymi w oparciu o strukturę macierzową.

Do obowiązków osoby, której szukamy należeć będzie:

 • realizowanie obiegu faktur i innych dokumentów finansowych,
 • sporządzanie i kontrola budżetu,
 • dbanie o terminową realizację płatności,
 • przygotowywanie raportów finansowych i rozliczanie dotacji przyznanych przez Komisję Europejską i Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego,
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzania audytów,
 • sporządzanie wniosków, projektów umów i nadzorowanie ich obiegu,
 • obsługa kont dewizowych,
 • nadzór nad wykorzystaniem umów długookresowych wykonawców,
 • współpraca przy działaniach administracyjnych,
 • archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakres obowiązków będzie obejmował m. in.:

 • udział w procesie budżetowania oraz planowania finansowego Instytutu,
 • sporządzanie analiz,
 • raportowanie wyników,
 • kontrolę wykonania budżetu oraz analizę odchyleń,
 • przygotowywanie prezentacji dla celów zarządczych,
 • wsparcie działu księgowego w obszarach związanych z raportowaniem,
 • udział  w pracach zmierzających do optymalizację procesów,
 • rozwój narzędzi analitycznych i raportowych.

Zakres obowiązków będzie obejmował m. in.:

 • aktywne wsparcie menedżerów projektów kulturalnych w procesie budżetowania projektów,
 • współpracę z menedżerami projektów w obszarze bieżącego zarządzania budżetem oraz racjonalizacji kosztów realizacji projektów,
 • bieżące wsparcie Wydziału Projektów i Wydarzeń Artystycznych w przygotowaniu dokumentacji rozliczeniowej i sprawozdawczej projektów,
 • wsparcie menedżerów projektów przy przygotowywaniu planu zamówień publicznych,
 • weryfikowanie wniosków związanych z projektami, projektów umów i dokumentów finansowych pod względem zgodności z zaplanowanymi kosztorysami projektów oraz założonymi źródłami ich finansowania,
 • potwierdzanie źródeł finansowania dla zobowiązań zaciąganych w projektach,
 • weryfikację zgodności dokumentów księgowych i rozliczeń z zawartymi umowami,
 • okresową analizę środków w projektach,
 • realizację obiegu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w IAM procedurami,
 • archiwizację dokumentacji zgodnie z postanowieniami Instrukcji kancelaryjnej.