Oferty pracy

Zakres obowiązków obejmował będzie m. in.:

 • rekomendowanie rozwiązań z zakresu nowych technologii przy realizacji projektów oraz udział w planowaniu projektów kulturalnych wykorzystujących nowe technologie,
 • koordynację i nadzór projektowy nad pracami producentów rozwiązań z obszaru nowych technologii,
 • opracowywanie dokumentów na potrzeby zamówień publicznych, briefów kreatywnych dla agencji, umów z kontrahentami i wykonawcami, dotyczących zastosowania nowych technologii w projektach kulturalnych,
 • prowadzenie (we współpracy z menedżerami projektów kulturalnych) rozmów dotyczących zakresu i warunków współpracy z partnerami z branży nowych technologii, koordynowanie monitorowanie i odbieranie etapów prac,
 • opracowywanie (we współpracy z menedżerami projektów kulturalnych i innymi pracownikami) harmonogramów i budżetów do projektów wykorzystujących nowe technologie - zgodnie ze standardami dotyczącymi prowadzenia projektów z zakresu nowych technologii,
 • współpracę z Wydziałem Marketingu przy opracowywaniu strategii marketingowej nadzorowanych projektów oraz z Wydziałem Badań i Ewaluacji przy ewaluacji tych projektów,
 • współpracę przy organizacji spotkań/konsultacji wewnętrznych na temat nowych technologii.

Do zadań osoby, której szukamy należeć będzie, m. in.:

 • organizacja i realizacja projektów kulturalnych i artystycznych w zgodzie z koncepcją programową IAM, w tym: opracowywanie koncepcji, planowanie, ustalanie harmonogramów, przygotowywanie dokumentacji, realizacja, rozliczanie i prowadzenie ewaluacji,
 • współpraca z polskimi i zagranicznymi partnerami (w tym z kręgu kultury chińskiej), w zakresie realizacji projektów z kulturalanych i artystycznych,
 • przygotowanie i koordynacja umów, wniosków z zakresu zamówień publicznych, nadzór nad realizacją umów, rozliczenia faktur i sprawozdań oraz archiwizacja dokumentacji, w ramach realizowanych projektów,
 • tworzenie i prowadzenie budżetów szczegółowych realizowanych projektów,
 • organizacja wizyt gości związanych z realizowanymi projektami,
 • współpraca z odpowiednimi komórkami IAM w obszarze definiowania celów (w tym marketingowych) i wskaźników do projektów oraz ewaluacji projektów,
 • opracowywanie sprawozdań z powierzonych do realizacji projektów,
 • współtworzenie strategii programowej IAM i programowanie projektów kulturalnych i artystycznych (w tym związanych kulturą chińską)
 • wsparcie innych projektów IAM.

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • koordynowanie pracy Sekretariatu i Recepcji,
 • koordynowanie i nadzór nad zespołem Sekretariatu i Recepcji (2 – 3 osoby),
 • zarządzanie budżetem Sekretariatu i Recepcji,
 • dbanie o prawidłowy obieg korespondencji przychodzącej i wychodzącej w systemie Xpertis,
 • monitorowanie kalendarzy dyrekcji Instytutu,
 • organizacja spotkań dyrekcji Instytutu,koordynacja obiegu wewnętrznego dokumentów,
 • koordynacja podróży służbowych dyrekcji oraz rozliczanie wydatków,
 • kontakt z partnerami zewnętrznymi z Polski i zagranicy (w tym prowadzenie korespondencji email),
 • przygotowywanie raportów i zestawień,
 • przygotowywanie list gości VIP na wydarzenia organizowane przez IAM,
 • prowadzenie i tworzenie podręcznego magazynu Sekretariatu i Recepcji oraz jego ewidencja w systemie informatycznym,
 • współpraca z innymi wydziałami IAM.

Zakres obowiązków będzie obejmował m. in.:

 • udział w procesie budżetowania oraz planowania finansowego Instytutu,
 • sporządzanie analiz,
 • raportowanie wyników,
 • kontrolę wykonania budżetu oraz analizę odchyleń,
 • przygotowywanie prezentacji dla celów zarządczych,
 • wsparcie działu księgowego w obszarach związanych z raportowaniem,
 • udział  w pracach zmierzających do optymalizację procesów,
 • rozwój narzędzi analitycznych i raportowych.

Zakres obowiązków obejmował będzie:

 • realizację zadań służby BHP, wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów, określonych w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r., nr 109, poz. 704 ze zm.), w tym:
 • prowadzenie dokumentacji BHP zgodnie z regulacjami prawnymi i ppoż.,
 • bieżącą kontrolę stanowisk pracy w zakresie przestrzegania zasad BHP,
 • prowadzenie indywidualnych i grupowych szkoleń BHP,
 • udział w sporządzaniu dokumentacji powypadkowej, chorób zawodowych, wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • sporządzanie zgłoszeń do Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej,
 • dokonywanie przeglądów obiektów należących do IAM, w tym powierzchni biurowej wynajmowanej pod względem BHP i ppoż. z częstotliwością 1 raz w miesiącu w trzech lokalizacjach instytucji,
 • współpracę z kadrą zarządzającą w zakresie ciągłej poprawy warunków pracy i bezpiecznej organizacji pracy,
 • sporządzanie i przedstawianie kadrze zarządzającej okresowych analiz stanu BHP i ppoż.,
 • organizowanie pomiarów czynników szkodliwych w IAM.

Zakres obowiązków obejmuje realizację projektów kulturalnych i artystycznych związanych z muzyką jazzową, a w szczególności:

 • udział w programowaniu projektów,
 • planowanie i nadzór nad realizacją portfolio projektów,
 • współudział w opracowywaniu koncepcji realizacyjnych projektów, a następnie nadzór nad ich urzeczywistnieniem – w tym: tworzenie, aktualizacja i realizacja harmonogramów, budżetów, umów, nadzór nad realizacją przedsięwzięć i ich rozliczeniem, przygotowywaniem sprawozdań merytorycznych i finansowych,
 • współpraca z polskimi i zagranicznymi partnerami, w tym m.in. artystami, menadżerami oraz instytucjami kultury, w tym negocjowanie zakresu współpracy i nadzór nad realizacja zawartych umów dotyczących projektów,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie komunikowania i promowania realizowanych projektów,
 • zarządzanie zespołami projektowymi budowanymi w oparciu o strukturę macierzową.

Zakres obowiązków obejmował będzie m. in.:

 • planowanie i koordynowanie prac zespołu Sekcji Nowych Technologii,
 • rekomendowanie rozwiązań z zakresu nowych technologii przy realizacji projektów oraz udział w planowaniu projektów kulturalnych wykorzystujących nowe technologie,
 • koordynację i nadzór projektowy nad pracami producentów rozwiązań z obszaru nowych technologii,
 • udział w procesie programowania projektów wykorzystujących nowe technologie (zarówno projektów online jak i projektów cyfrowych),
 • opracowywanie dokumentów na potrzeby zamówień publicznych, briefów kreatywnych dla agencji, umów z kontrahentami i wykonawcami, dotyczących zastosowania nowych technologii w projektach kulturalnych,
 • prowadzenie (we współpracy z menedżerami projektów kulturalnych) rozmów dotyczących zakresu i warunków współpracy z partnerami z branży nowych technologii, koordynowanie monitorowanie i odbieranie etapów prac,
 • współpracę z menedżerami projektów kulturalnych i innymi pracownikami przy tworzeniu harmonogramów i budżetów do projektów wykorzystujących nowe technologie - zgodnie ze standardami dotyczącymi prowadzenia projektów z zakresu nowych technologii,
 • współpracę z Wydziałem Marketingu przy opracowywaniu strategii marketingowej nadzorowanych projektów oraz z Wydziałem Badań i Ewaluacji przy ewaluacji tych projektów,
 • współpracę przy organizacji spotkań/konsultacji wewnętrznych oraz zewnętrznych na temat nowych technologii.