Oferty pracy

Zakres zadań będzie obejmował:

 • przygotowywanie opracowań oraz dokumentów planistycznych i strategicznych
  na potrzeby wewnętrzne oraz organizatora, 
 • przygotowywanie sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań Instytutu Adama Mickiewicza, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Instytutu, 
 • zbieranie, opracowywanie i analizowanie danych ilościowych oraz mierników dot. działalności programowej Instytutu,
 • ewaluację wybranych działań i projektów Instytutu, w tym opracowywanie koncepcyjne ewaluacji, gromadzenie danych, ich analizowanie oraz prezentowanie,
 • analizowanie danych i trendów, formułowanie wniosków i rekomendacji na potrzeby Dyrekcji Instytutu,
 • rozwijanie systemu raportowania.

Zakres obowiązków będzie obejmował m. in.:

 • udział w procesie budżetowania oraz planowania finansowego Instytutu,
 • kontrolę wykonania budżetu, sporządzanie analiz, raportowanie wyników, w tym kontrola rozliczeń dotacji celowych z budżetu państwa
 • przygotowywanie prezentacji dla celów zarządczych,
 • wsparcie działu księgowego w obszarach związanych z raportowaniem,
 • rozwój narzędzi analitycznych i raportowych.

Zakres obowiązków:

 • udział w programowaniu projektów kulturalnych,
 • planowanie i nadzór nad realizacją portfolio projektów kulturalnych,
 • współudział w opracowywaniu koncepcji realizacyjnych projektów kulturalnych a następnie nadzór nad ich urzeczywistnieniem – w tym: tworzenie, aktualizacja i realizacja harmonogramów i budżetów, nadzór nad realizacją przedsięwzięć i ich rozliczeniem, przygotowywaniem sprawozdań merytorycznych i finansowych,
 • współpraca z polskimi i zagranicznymi partnerami, w szczególności artystami, menedżerami oraz instytucjami kultury, w tym negocjowanie zakresu współpracy i nadzór nad realizacją zawartych umów,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie komunikowania i promowania realizowanych projektów,
 • zarządzanie zespołami projektowymi budowanymi w oparciu o strukturę macierzową.

Do zadań osoby, której szukamy należeć będzie, m. in.:

 • realizacja projektów kulturalnych w zgodzie z koncepcją programową IAM,
 • współpraca z polskimi i zagranicznymi partnerami, w tym m.in. artystami oraz instytucjami kultury, w zakresie realizacji projektów kulturalnych,
 • przygotowywanie projektów wydarzeń kulturalnych, w tym: opracowywanie koncepcji, planowanie, ustalanie harmonogramów, przygotowywanie dokumentacji, realizacja projektów, rozliczanie i prowadzenie ewaluacji, 
 • przygotowanie umów i koordynacja procesu ich zawierania, procedowanie wniosków z zakresu zamówień publicznych, nadzór nad realizacją umów, rozliczenia faktur oraz archiwizacja dokumentacji, w ramach realizowanych projektów,
 • tworzenie i prowadzenie budżetów realizowanych projektów,  
 • organizacja wizyt gości związanych z realizowanymi projektami,
 • współpraca z odpowiednimi komórkami IAM w obszarze definiowania celów (w tym marketingowych)  i wskaźników do projektów oraz ewaluacji projektów,
 • opracowywanie sprawozdań z powierzonych do realizacji projektów.

Zakres obowiązków będzie obejmował współpracę przy realizacji zadań w zakresie nawiązywania relacji z partnerami i organizacji wizyt studyjnych i rezydencji, a w szczególności:

 • planowanie i realizowanie zadań związanych z budowaniem i utrzymywaniem relacji z kluczowymi partnerami, 
 • monitorowanie trendów kulturalnych w Polsce i na świecie oraz dzielenie się tą wiedzą z zespołem Instytutu, 
 • komunikację z instytucjami partnerskimi, gośćmi zagranicznymi i artystami,
 • koordynację i umawianie spotkań, 
 • realizację wizyt studyjnych i projektów we współpracy z partnerami zewnętrznymi i Wydziałem Projektów i Wydarzeń Artystycznych IAM,
 • wsparcie w planowaniu i realizacji rezydencji artystycznych,
 • współpracę z Wydziałem Marketingu i innymi komórkami Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie komunikacji wizyt studyjnych i rezydencji,