Deklaracja dostępności

Instytut Adama Mickiewicza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://iam.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-08. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01 .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Brak dostępności dokumentów PDF
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-24 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-31

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Poborczyk , [email protected] . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 44 76 177 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Instytut Adama Mickiewicza ul Mokotowska 25, 00-560 Warszawa

 1. Możliwe wejście z psem przewodnikiem
 2. Miejsce postojowe umożliwiające dowiezienie osoby poruszającej się na wózku (znajduje się na przeciwko instytutu, po drugiej stronie ulicy)
 3. Wejście przez ciężką stalową furtkę lub po otwarciu bramy (proszę dzwonić domofonem lub na numer recepcji +48 22 44 76 100)
 4. Przenośne najazdy umożliwiające dostęp do recepcji
 5. Zainstalowana pętla indukcyjna (recepcja)
 6. Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a
 7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych

Instytut Adama Mickiewicza ul Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa

 1. Przy wejściu jeden stopień, dostępne przenośne najazdy
 2. Możliwy dostęp z psem przewodnikiem
 3. Biuro na trzecim piętrze, dostęp windą, przyciski oznaczone alfabetem Braille'a
 4. Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych

Instytut Adama Mickiewicza Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa

 1. Dostęp dla osób poruszających się na wózkach przez bramę (domofon) od ulicy Wilczej
 2. Podnośnik przy schodach prowadzących do budynku
 3. Toaleta dla niepełnosprawnych
 4. Pętla indukcyjna Winda z przyciskami oznaczonymi alfabetem Braille`a