Oferty pracy

Zakres obowiązków:

 • współpraca merytoryczna z partnerami projektu polegająca m. in. na utrzymywaniu bieżących kontaktów, udziale w spotkaniach, opracowywaniu wspólnych dokumentów; realizacja zadań wynikających z umowy z Interreg Baltic Sea Region,
 • współorganizacja spotkań, seminariów i warsztatów dla interesariuszy z instytucji partnerskich,
 • współpraca z Grupą Sterującą, której celem jest zapewnienie spójności działań w odniesieniu do całego regionu. W skład grupy wchodzą przedstawiciele ministerstw i instytucji państwowych odpowiedzialnych za kwestie kulturalne z krajów regionu: Danii, Estonii, Finlandii, Łotwy, Litwy, Szwecji, Polski, Niemiec oraz dodatkowo Norwegii w roli obserwatora,
 • opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych (na potrzeby komunikatów prasowych, stron www oraz prezentacji działalności Instytutu Adama Mickiewicza),
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi, realizującymi projekty w Regionie Morza Bałtyckiego w związku z realizacją zadań wynikających z zaakceptowanego przez Sekretariat programu Interreg Baltic Sea Region,
 • prowadzenie dokumentacji finansowej i merytorycznej projektu PA Culture,
 • zarządzanie budżetem projektu PA Culture, w tym uruchamianie i opisywanie dokumentów zgodnie z procedurami obowiązującymi w Instytucie Adama Mickiewicza,
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych i merytorycznych w zakresie przyznanych na realizację projektu PA Culture środków finansowych.

Zakres obowiązków obejmować będzie:

 • udział w tworzeniu, rozwijaniu i prowadzeniu procesów i projektów z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim (takich jak rekrutacje, szkolenia i programy rozwojowe, wdrażanie nowych pracowników, oceny okresowe, opisy stanowisk itp.), a w szczególności:
 • udział w tworzeniu założeń projektów, mierników realizacji, harmonogramów itp.,
 • prowadzenie procesów/nadzorowanie realizacji projektów,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z procesami/projektami – wniosków, prezentacji, raportów itp.,
 • wspieranie pozostałych członków zespołu w prowadzonych działaniach w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim,
 • ścisłą współpracę z komórkami organizacyjnymi Instytutu.

Zakres zadań będzie obejmował:

 • realizację zadań związanych z tworzeniem narzędzi współpracy pomiędzy instytucjami w zakresie promocji kultury polskiej za granicą,
 • tworzenie baz wiedzy wspierających działania Instytutu,
 • koordynację procesu przygotowania sprawozdań, dokumentów planistycznych i strategicznych oraz innych opracowań na potrzeby organizatora oraz na potrzeby wewnętrzne, współdziałanie z innymi komórkami w procesie kształtowania i przygotowywania tych dokumentów,
 • tworzenie propozycji działań dotyczących rozwoju Instytutu w zakresie wykorzystywania zgromadzonej wiedzy na użytek procesów programowania i planowania,
 • realizację zadań związanych z uczestniczeniem Wydziału w wymianie wiedzy i dobrych praktyk z zagranicznymi i krajowymi podmiotami z obszaru kultury i międzynarodowych relacji kulturalnych.

Zakres zadań będzie obejmował:

 • przygotowywanie opracowań oraz dokumentów planistycznych i strategicznych
  na potrzeby wewnętrzne oraz organizatora, 
 • przygotowywanie sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań Instytutu Adama Mickiewicza, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Instytutu, 
 • zbieranie, opracowywanie i analizowanie danych ilościowych oraz mierników dot. działalności programowej Instytutu,
 • ewaluację wybranych działań i projektów Instytutu, w tym opracowywanie koncepcyjne ewaluacji, gromadzenie danych, ich analizowanie oraz prezentowanie,
 • analizowanie danych i trendów, formułowanie wniosków i rekomendacji na potrzeby Dyrekcji Instytutu,
 • rozwijanie systemu raportowania.

Zakres obowiązków będzie obejmował m. in.:

 • udział w procesie budżetowania oraz planowania finansowego Instytutu,
 • kontrolę wykonania budżetu, sporządzanie analiz, raportowanie wyników, w tym kontrola rozliczeń dotacji celowych z budżetu państwa
 • przygotowywanie prezentacji dla celów zarządczych,
 • wsparcie działu księgowego w obszarach związanych z raportowaniem,
 • rozwój narzędzi analitycznych i raportowych.

Zakres obowiązków:

 • udział w programowaniu projektów kulturalnych,
 • planowanie i nadzór nad realizacją portfolio projektów kulturalnych,
 • współudział w opracowywaniu koncepcji realizacyjnych projektów kulturalnych a następnie nadzór nad ich urzeczywistnieniem – w tym: tworzenie, aktualizacja i realizacja harmonogramów i budżetów, nadzór nad realizacją przedsięwzięć i ich rozliczeniem, przygotowywaniem sprawozdań merytorycznych i finansowych,
 • współpraca z polskimi i zagranicznymi partnerami, w szczególności artystami, menedżerami oraz instytucjami kultury, w tym negocjowanie zakresu współpracy i nadzór nad realizacją zawartych umów,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie komunikowania i promowania realizowanych projektów,
 • zarządzanie zespołami projektowymi budowanymi w oparciu o strukturę macierzową.