Job offers

Zakres obowiązków obejmował będzie m. in.:

 • udział w planowaniu projektów kulturalnych wykorzystujących nowe technologie, oraz rekomendowanie rozwiązań z zakresu nowych technologii przy realizacji projektów,
 • współpracę przy opracowywaniu dokumentów dotyczących zastosowania nowych technologii w projektach kulturalnych na potrzeby zamówień publicznych, briefów kreatywnych dla agencji, umów z kontrahentami i wykonawcami,
 • prowadzenie (we współpracy z menedżerami projektów kulturalnych) rozmów z partnerami zewnętrznymi z branży nowych technologii,
 • opracowywanie (we współpracy z menedżerami projektów kulturalnych i innymi pracownikami) harmonogramów i budżetów do projektów wykorzystujących nowe technologie, 
 • koordynację i nadzór nad pracami producentów rozwiązań i projektów z obszaru nowych technologii, pełnienie roli Kierownika Projektu (Project Manager),
 • współpracę z Wydziałem Marketingu przy opracowywaniu strategii marketingowej nadzorowanych projektów oraz z Wydziałem Badań i Ewaluacji przy ewaluacji tych projektów,
 • współpracę przy organizacji wewnętrznych szkoleń z zakresu nowych technologii.

Do zadań osoby, której szukamy należeć będzie, m. in.:

 • realizowanie działań z zakresu komunikacji działalności IAM w mediach społecznościowych Instytutu, 
 • kreowanie, redagowanie tekstów w języku polskim i angielskim w mediach społecznościowych Instytutu, 
 • kreowanie, redagowanie tekstów w języku polskim i angielskim przeznaczonych na stronę internetową iam.pl, 
 • opracowywanie harmonogramu, zamieszczania treści oraz rekomendowanie treści i materiałów graficznych, 
 • obsługę strony www.iam.pl w wersji polskiej i angielskiej, 
 • aktywizowanie i moderowanie społeczności internetowych oraz poszukiwanie nowych form promocji, dobór odpowiednich kanałów mediów społecznościowych, 
 • zarządzanie kompleksowymi kampaniami oraz prowadzenie profili Instytutu w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube).

Do zadań osoby, której szukamy należeć będzie, m. in.:

 • tworzenie koncepcji badań, ewaluacji i ekspertyz, ich zamawianie oraz przedstawianie na ich podstawie wniosków i rekomendacji,
 • przeprowadzanie ewaluacji, kwerend i analiz służących formułowaniu ocen i rekomendacji dotyczących wybranych działań Instytutu,
 • monitorowanie wykonania strategii IAM,
 • realizacja zadań związanych z uczestniczeniem Wydziału w wymianie wiedzy i dobrych praktyk z zagranicznymi i krajowymi podmiotami z obszaru kultury i międzynarodowych relacji kulturalnych,
 • przygotowywanie sprawozdań, dokumentów planistycznych i strategicznych oraz innych opracowań na potrzeby organizatora oraz na potrzeby wewnętrzne, współdziałanie z innymi komórkami w procesie kształtowania i przygotowywania tych dokumentów.