Oferty pracy

Zakres obowiązków obejmował będzie:

 • realizację zadań służby BHP, wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów, określonych w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r., nr 109, poz. 704 ze zm.), w tym:
 • prowadzenie dokumentacji BHP zgodnie z regulacjami prawnymi i ppoż.,
 • bieżącą kontrolę stanowisk pracy w zakresie przestrzegania zasad BHP,
 • prowadzenie indywidualnych i grupowych szkoleń BHP,
 • udział w sporządzaniu dokumentacji powypadkowej, chorób zawodowych, wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • sporządzanie zgłoszeń do Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej,
 • dokonywanie przeglądów obiektów należących do IAM, w tym powierzchni biurowej wynajmowanej pod względem BHP i ppoż. z częstotliwością 1 raz w miesiącu w trzech lokalizacjach instytucji,
 • współpracę z kadrą zarządzającą w zakresie ciągłej poprawy warunków pracy i bezpiecznej organizacji pracy,
 • sporządzanie i przedstawianie kadrze zarządzającej okresowych analiz stanu BHP i ppoż.,
 • organizowanie pomiarów czynników szkodliwych w IAM.

Do zadań osoby, której szukamy należeć będzie przygotowywanie i prowadzenie naborów i oceny formalnej wniosków dot. dotowanych projektów kulturalnych, w tym:

 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji; współpraca przy rejestracji i ocenie formalnej wniosków złożonych w naborze,
 • obsługa programów służących do naboru oraz wewnętrznych systemów informatycznych wykorzystywanych w IAM,
 • wprowadzanie niezbędnych danych do systemu informatycznego wykorzystywanego w IAM,
 • przygotowanie i monitorowanie umów, aneksów oraz rozliczanie raportów końcowych, przygotowanie danych do Komisji Oceniającej,
 • przygotowanie informacji dla wnioskodawców i beneficjentów,
 • przygotowanie niezbędnych zestawień i sprawozdań.

Do zadań osoby, której szukamy należeć będzie, m. in.:

 • realizacja projektów wystawienniczych i z dziedziny designu w zgodzie z koncepcją programową IAM,
 • współpraca z polskimi i zagranicznymi partnerami, w tym m.in. projektantami, uczelniami, festiwalami oraz instytucjami kultury, w zakresie realizacji projektów z dziedziny designu i projektów wystawienniczych,
 • organizacja projektów, działań i wydarzeń z obszaru designu i wystaw, w tym: opracowywanie koncepcji, planowanie, ustalanie harmonogramów, przygotowywanie dokumentacji, realizacja, rozliczanie i prowadzenie ewaluacji,
 • przygotowanie i koordynacja umów, wniosków z zakresu zamówień publicznych, nadzór nad realizacją umów, rozliczenia faktur i sprawozdań oraz archiwizacja dokumentacji, w ramach realizowanych projektów,
 • tworzenie i prowadzenie budżetów szczegółowych realizowanych projektów,
 • organizacja wizyt gości związanych z realizowanymi projektami,
 • współpraca z odpowiednimi komórkami IAM w obszarze definiowania celów (w tym marketingowych) i wskaźników do projektów oraz ewaluacji projektów,
 • opracowywanie sprawozdań z powierzonych do realizacji projektów,
 • współtworzenie strategii programowej IAM i programowanie projektów z dziedziny designu i prezentacji wystaw,
 • wsparcie projektów IAM z innych dziedzin kultury.

Zakres obowiązków obejmuje realizację projektów kulturalnych i artystycznych związanych z muzyką jazzową, a w szczególności:

 • udział w programowaniu projektów,
 • planowanie i nadzór nad realizacją portfolio projektów,
 • współudział w opracowywaniu koncepcji realizacyjnych projektów, a następnie nadzór nad ich urzeczywistnieniem – w tym: tworzenie, aktualizacja i realizacja harmonogramów, budżetów, umów, nadzór nad realizacją przedsięwzięć i ich rozliczeniem, przygotowywaniem sprawozdań merytorycznych i finansowych,
 • współpraca z polskimi i zagranicznymi partnerami, w tym m.in. artystami, menadżerami oraz instytucjami kultury, w tym negocjowanie zakresu współpracy i nadzór nad realizacja zawartych umów dotyczących projektów,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie komunikowania i promowania realizowanych projektów,
 • zarządzanie zespołami projektowymi budowanymi w oparciu o strukturę macierzową.

Zakres obowiązków obejmował będzie m. in.:

 • planowanie i koordynowanie prac zespołu Sekcji Nowych Technologii,
 • rekomendowanie rozwiązań z zakresu nowych technologii przy realizacji projektów oraz udział w planowaniu projektów kulturalnych wykorzystujących nowe technologie,
 • koordynację i nadzór projektowy nad pracami producentów rozwiązań z obszaru nowych technologii,
 • udział w procesie programowania projektów wykorzystujących nowe technologie (zarówno projektów online jak i projektów cyfrowych),
 • opracowywanie dokumentów na potrzeby zamówień publicznych, briefów kreatywnych dla agencji, umów z kontrahentami i wykonawcami, dotyczących zastosowania nowych technologii w projektach kulturalnych,
 • prowadzenie (we współpracy z menedżerami projektów kulturalnych) rozmów dotyczących zakresu i warunków współpracy z partnerami z branży nowych technologii, koordynowanie monitorowanie i odbieranie etapów prac,
 • współpracę z menedżerami projektów kulturalnych i innymi pracownikami przy tworzeniu harmonogramów i budżetów do projektów wykorzystujących nowe technologie - zgodnie ze standardami dotyczącymi prowadzenia projektów z zakresu nowych technologii,
 • współpracę z Wydziałem Marketingu przy opracowywaniu strategii marketingowej nadzorowanych projektów oraz z Wydziałem Badań i Ewaluacji przy ewaluacji tych projektów,
 • współpracę przy organizacji spotkań/konsultacji wewnętrznych oraz zewnętrznych na temat nowych technologii.

Do obowiązków osoby, która dołączy do zespołu Creative Europe Desk Polska, komponent Kultura należeć będzie:

 • organizowanie i prowadzenie spotkań informacyjnych, seminariów, warsztatów organizowanych przez Creative Europe Desk i na zaproszenie innych instytucji,
 • udzielanie informacji i wskazówek potencjalnym wnioskodawcom komponentu Kultura programu Kreatywna Europa, prowadzenie konsultacji wniosków i dokumentacji aplikacyjnej,
 • przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych na temat komponentu Kultura programu Kreatywna Europa,
 • aktualizowanie strony internetowej www.kreatywna-europa.eu, prowadzenie profilu programu w serwisie społecznościowym Facebook, w tym wyszukiwanie artykułów i innych materiałów do zamieszczania na profilu, redagowanie i kontrola treści, kontakt z użytkownikami.
 • przygotowywanie i wysyłanie newslettera komponentu Kultura programu Kreatywna Europa, przygotowywanie artykułów do Magazynu CED w zakresie komponentu Kultura,
 • analizowanie, aktualizowanie i archiwizowanie informacji o dofinansowanych projektach i beneficjentach komponentu Kultura programu Kreatywna Europa,
 • przygotowywanie sprawozdań merytorycznych z działalności CED Kultura,
 • przygotowywanie umów, zamówień, zapytań ofertowych i wszelkich innych dokumentów wynikających z przepisów obowiązujących w instytucji państwowej, kontakt z podwykonawcami.

Zakres obowiązków:

 • udział w programowaniu projektów kulturalnych i artystycznych,
 • planowanie i nadzór nad realizacją portfolio projektów kulturalnych i artystycznych,
 • współudział w opracowywaniu koncepcji realizacyjnych projektów kulturalnych i  artystycznych, a następnie nadzór nad ich urzeczywistnieniem – w tym: tworzenie, aktualizacja i realizacja harmonogramów i budżetów, nadzór nad realizacją przedsięwzięć i ich rozliczeniem, przygotowywaniem sprawozdań merytorycznych i finansowych,
 • współpraca z polskimi i zagranicznymi partnerami, w szczególności artystami, menedżerami oraz instytucjami kultury, w tym negocjowanie zakresu współpracy i nadzór nad realizacją zawartych umów dotyczących projektów kulturalnych i artystycznych,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie komunikowania i promowania realizowanych projektów,
 • zarządzanie zespołami projektowymi budowanymi w oparciu o strukturę macierzową.

Zakres obowiązków:

 • kierowanie dużą komórką organizacyjną odpowiedzialną za realizację projektów kulturalnych i artystycznych prowadzonych przez Instytut Adama Mickiewicza, w tym:
  • koordynowanie pracy grupy Menedżerów nadzorujących pracę zespołów projektowych,
  • nadzór nad opracowywaniem koncepcji realizacyjnych złożonych projektów kulturalnych i  artystycznych, a następnie nad ich realizacją - nad tworzeniem, aktualizacją i realizacją harmonogramów, budżetów, dokumentacji i umów, nadzór nad realizacją przedsięwzięć i ich rozliczeniem, przygotowywaniem sprawozdań merytorycznych i finansowych,
  • koordynowanie i nadzór nad współpracą z producentami rozwiązań i projektów niezbędnych do pozyskania przy tworzeniu dużych, prestiżowych, międzynarodowych projektów kulturalnych i artystycznych,
  • utrzymywanie relacji i współpraca z polskimi i zagranicznymi partnerami, w tym m.in. artystami, menadżerami oraz instytucjami kultury, w zakresie negocjowania zakresu kooperacji i realizacji projektów,
  • współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie komunikacji realizowanych projektów,
  • koordynowanie procesu alokacji zespołu do zespołów projektowych,
  • nadzór nad zarządzaniem zespołami projektowymi budowanymi w oparciu o strukturę macierzową.