Oferty pracy

Zakres obowiązków obejmował będzie m. in.:

 • rekomendowanie rozwiązań z zakresu nowych technologii przy realizacji projektów oraz udział w planowaniu projektów kulturalnych wykorzystujących nowe technologie,
 • koordynację i nadzór projektowy nad pracami producentów rozwiązań z obszaru nowych technologii, 
 • opracowywanie dokumentów na potrzeby zamówień publicznych, briefów kreatywnych dla agencji, umów z kontrahentami i wykonawcami, dotyczących zastosowania nowych technologii w projektach kulturalnych,
 • prowadzenie (we współpracy z menedżerami projektów kulturalnych) rozmów  dotyczących zakresu i warunków współpracy z partnerami z branży nowych technologii, koordynowanie monitorowanie i odbieranie etapów prac, 
 • opracowywanie (we współpracy z menedżerami projektów kulturalnych i innymi pracownikami) harmonogramów i budżetów do projektów wykorzystujących nowe technologie - zgodnie ze standardami dotyczącymi prowadzenia projektów z zakresu nowych technologii, 
 • współpracę z Wydziałem Marketingu przy opracowywaniu strategii marketingowej nadzorowanych projektów oraz z Wydziałem Badań i Ewaluacji przy ewaluacji tych projektów,
 • współpracę przy organizacji spotkań/konsultacji wewnętrznych na temat nowych technologii.

Wydział Badań i Rozwoju odpowiada na prowadzenie i zlecanie badań, ewaluacji i kwerend oraz opracowywanie na ich podstawie ocen i rekomendacji dotyczących pracy Instytutu. W jego gestii znajduje się także utrzymywanie i rozwój systemów IT wspierających zarządzanie w Instytucie, opracowywanie sprawozdań, planów i strategii, a także udział w sieciach i konferencjach, które służą wymianie wiedzy i dobrych praktyk z instytucjami branżowymi.

 

Do zadań osoby, której szukamy należeć będzie, m. in.:

 • przygotowywanie sprawozdań, dokumentów planistycznych i strategicznych oraz innych opracowań na potrzeby organizatora oraz na potrzeby wewnętrzne,  współdziałanie z innymi komórkami Instytutu w procesie kształtowania i przygotowywania tych dokumentów,
 • monitorowanie wykonania strategii Instytutu,
 • przeprowadzanie ewaluacji, kwerend i analiz służących formułowaniu ocen i rekomendacji dotyczących wybranych działań Instytutu,
 • tworzenie koncepcji badań, ewaluacji i ekspertyz, ich zamawianie oraz przedstawianie na ich podstawie wniosków i rekomendacji,
 • realizacja zadań związanych z tworzeniem baz wiedzy oraz zarządzaniem nimi,
 • realizacja zadań zw. z uczestniczeniem Wydziału w wymianie wiedzy i dobrych praktyk z zagranicznymi i krajowymi podmiotami z obszaru kultury i międzynarodowych relacji kulturalnych,

Zakres zadań:

 • prowadzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej w systemie Xpertis,
 • przygotowywanie raportów i zestawień, 
 • koordynacja podróży służbowych dyrekcji oraz rozliczanie wydatków,
 • prowadzenie kalendarzy dyrekcji IAM,
 • organizacja spotkań dyrekcji IAM,
 • kontakt z partnerami zewnętrznymi z Polski i zagranicy,
 • koordynacja obiegu wewnętrznego dokumentów,
 • wsparcie stanowiska recepcyjnego,
 • inne prace organizacyjne i administracyjne.

Instytutu Adama Mickiewicza  poszukuje do działającego w strukturze Instytutu  Creative Europe Desk Polska  kandydatek i kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. finansowych

Do obowiązków osoby, której szukamy należeć będzie:

 • realizowanie obiegu faktur i innych dokumentów finansowych, 
 • sporządzanie i kontrola budżetu,
 • dbanie o terminową realizację płatności, 
 • przygotowywanie raportów finansowych i rozliczanie dotacji przyznanych przez Komisję Europejską i Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego,
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzania audytów,
 • sporządzanie wniosków, projektów umów i nadzorowanie ich obiegu, 
 • obsługa kont dewizowych, 
 • nadzór nad wykorzystaniem umów długookresowych wykonawców,
 • współpraca przy działaniach administracyjnych,
 • archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.