Oferty pracy

 • realizacja projektów muzycznych w zgodzie z koncepcją programową IAM,
 • współpraca z polskimi i zagranicznymi partnerami, w tym m.in. artystami oraz instytucjami kultury, w zakresie realizacji projektów muzycznych,
 • przygotowywanie projektów wydarzeń muzycznych, w tym: opracowywanie koncepcji, planowanie, ustalanie harmonogramów, przygotowywanie dokumentacji, realizacja projektów, rozliczanie i prowadzenie ewaluacji,
 • przygotowanie umów i koordynacja procesu ich zawierania, procedowanie wniosków z zakresu zamówień publicznych, nadzór nad realizacją umów, rozliczenia faktur oraz archiwizacja dokumentacji, w ramach realizowanych projektów,
 • tworzenie i prowadzenie budżetów realizowanych projektów, 
 • organizacja wizyt gości związanych z realizowanymi projektami,
 • współpraca z odpowiednimi komórkami IAM w obszarze definiowania celów (w tym marketingowych)  i wskaźników do projektów oraz ewaluacji projektów,
 • opracowywanie sprawozdań z powierzonych do realizacji projektów.

Zakres obowiązków obejmuje koordynację prac zespołu zamówień publicznych, a w tym:

 • przygotowywanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w obszarze kultury,
 • opracowywanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zatwierdzanie trybu postepowania,
 • udział w pracach komisji przetargowej ( w roli przewodniczącego lub sekretarza), w tym w badaniu i ocenie ofert,
 • prowadzenie korespondencji z oferentami/wykonawcami/dostawcami,
 • publikację ogłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • archiwizację dokumentacji postępowań,
 • analizę, ocenę prawidłowości i zatwierdzanie pod względem formalnym wniosków o dokonanie zakupów poniżej progu stosowania ustawy PZP (zamówień podprogowych),
 • prowadzenie elektronicznego rejestru zamówień podprogowych w Instytucie,
 • nadzór nad tworzeniem i aktualizowaniem w trakcie roku planu zamówień publicznych Instytutu,
 • sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań z zakresu zamówień publicznych,
 • współpracę z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Instytutu w obszarze proceduralnych aspektów organizacji zakupów i zamówień publicznych.

Zakres obowiązków obejmuje:

 • przygotowywanie projektów umów, wzorów umów oraz wewnętrznych aktów prawnych,
 • opiniowanie i parafowanie projektów umów pod względem formalno – prawnym,
 • pełnienie roli doradczej dla kadry kierowniczej i pracowników Instytutu w zakresie aspektów prawnych związanych z realizacją ich obowiązków zawodowych,
 • udział w negocjacjach z partnerami,
 • przygotowywanie dokumentów - pism procesowych, upoważnień, pełnomocnictw oraz korespondencji kierowanej do partnerów,
 • pełnienie funkcji pełnomocnika w postępowaniach sądowych, których stroną jest Instytut,
 • prowadzenie korespondencji w kwestiach prawnych i organizacyjnych,
 • wspieranie zespołu zajmującego się zamówieniami publicznymi.

Do obowiązków osoby, która dołączy do zespołu Creative Europe Desk Polska, komponent Kultura i międzysektorowy, należeć będzie:

 • przygotowanie merytoryczne, organizowanie i prowadzenie spotkań informacyjnych, konferencji, warsztatów organizowanych przez Creative Europe Desk i na zaproszenie innych podmiotów,
 •  udzielanie informacji i wskazówek potencjalnym wnioskodawcom komponentów Kultura i międzysektorowego programu Kreatywna Europa, prowadzenie konsultacji wniosków i dokumentacji aplikacyjnej,
 • przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych na temat komponentów Kultura i międzysektorowego programu Kreatywna Europa,
 • aktualizowanie strony internetowej www.kreatywna-europa.eu, prowadzenie profilu programu w serwisie społecznościowym Facebook, w tym wyszukiwanie artykułów i innych materiałów do zamieszczania na profilu, redagowanie i kontrola treści, kontakt z użytkownikami.
 • przygotowanie i wysyłanie newslettera komponentu Kultura programu Kreatywna Europa, przygotowywanie artykułów do Magazynu CED,
 • analizowanie, aktualizowanie i archiwizowanie informacji o dofinansowanych projektach i beneficjentach komponentów Kultura i międzysektorowego programu Kreatywna Europa,
 • przygotowywanie sprawozdań merytorycznych z działalności CED,
 • przygotowywanie umów, zamówień, zapytań ofertowych i wszelkich innych dokumentów wynikających z przepisów obowiązujących w instytucji publicznej, kontakt z podwykonawcami.

Zakres obowiązków obejmuje:

 • udział w programowaniu projektów kulturalnych,
 • nadzór nad opracowywaniem koncepcji realizacyjnych złożonych projektów kulturalnych i  artystycznych, a następnie nad ich realizacją - nad tworzeniem, aktualizacją i realizacją harmonogramów, budżetów, dokumentacji i umów, nadzór nad realizacją przedsięwzięć i ich rozliczeniem, przygotowywaniem sprawozdań merytorycznych i finansowych,
 • koordynowanie i nadzór nad współpracą z producentami rozwiązań i projektów niezbędnych do pozyskania przy tworzeniu dużych, prestiżowych, międzynarodowych projektów kulturalnych i artystycznych,
 • nadzór nad zespołami projektowymi realizującymi powierzone projektu kulturalne,
 • utrzymywanie relacji i współpracę z polskimi i zagranicznymi partnerami, w tym m.in. artystami, menadżerami oraz instytucjami kultury.