Oferty pracy

Do zadań osoby, której szukamy, należeć będzie m. in.: 

 •  współpraca z polskimi i zagranicznymi, partnerami, w tym m.in. artystami, menedżerami oraz instytucjami kultury, w szczególności w zakresie realizacji projektów i wydarzeń z dziedziny sztuk wizualnych i projektów wystawienniczych, 
 • współpraca przy realizacji wizyt studyjnych w Polsce i za granicą, w ramach wydarzeń z dziedziny sztuk wizualnych, 
 • współtworzenie strategii programowej projektów kulturalnych m. in. z dziedziny sztuk wizualnych, 
 • organizacja realizowanych/współrealizowanych przez IAM projektów, działań, wydarzeń kulturalnych z dziedziny sztuk wizualnych, w tym: 
  • opracowywanie koncepcji projektów, 
  • tworzenie i prowadzenie szczegółowych budżetów realizowanych projektów, 
  • prowadzenie dokumentacji realizowanych projektów w elektronicznym systemie zarządzania projektami, 
  • planowanie, ustalanie harmonogramów projektów, 
  • realizacja projektów, rozliczanie i prowadzenie ewaluacji projektów, zgodnie z przyjętymi w IAM procedurami i regulacjami, 
 • przygotowanie i koordynacja umów, zamówień, wniosków z zakresu zamówień publicznych, nadzór nad realizacją umów, rozliczenia faktur i sprawozdań oraz archiwizacja dokumentacji, zgodnie z przyjętymi w Instytucie procedurami i regulacjami,

Zakres zadań będzie obejmował m. in.:

 • weryfikację planów budżetowych projektów z zakresu szeroko rozumianej kultury,
 • sprawdzanie i weryfikowanie wniosków, umów i dokumentów finansowych pod względem zgodności z zaplanowanymi kosztorysami projektów oraz założonymi źródłami ich finansowania,
 • weryfikację zgodności dokumentów księgowych i rozliczeń z wnioskami i zawartymi umowami,
 • potwierdzanie źródeł finansowania dla zaciąganych zobowiązań w projektach,
 • współpracę z menedżerami w obszarze bieżącego zarządzania budżetem oraz racjonalizacji kosztów realizacji projektów,
 • okresową analizę środków w projektach,
 • bieżące wsparcie Wydziału Projektów i Wydarzeń Artystycznych w przygotowaniu dokumentacji rozliczeniowej i sprawozdawczej projektów,
 • wsparcie menedżerów przy przygotowywaniu planu zamówień publicznych,
 • realizację obiegu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w IAM procedurami,
 • archiwizację dokumentacji zgodnie z postanowieniami Instrukcji kancelaryjnej.

Creative Europe Desk Polska reprezentuje unijny program Kreatywna Europa kierowany do sektorów kultury, kreatywnych i audiowizualnego. Do głównych zdań CED należy promocja programu oraz wsparcie polskich wnioskodawców w procesie aplikacyjnym.

 

Do obowiązków osoby, która dołączy do zespołu Creative Europe Desk Polska należeć będzie:

 • bieżące prowadzenie biura, w tym: zamawianie materiałów biurowych, odbiór i wysyłka poczty, archiwizacja dokumentów, nadzorowanie inwentaryzacji wyposażenia biura,
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu spraw odbywających się w Wydziale zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną,
 • realizacja bieżącego obiegu dokumentów finansowych i administracyjnych Wydziału,
 • aktualizacja i prowadzenie baz danych w tym rejestru wydatków, umów, delegacji, składu materiałów Wydziału,
 • przygotowywanie zapytań ofertowych i nadzór nad ich obiegiem,
 • przygotowywanie projektów umów dla współorganizatorów wydarzeń organizowanych przez CED oraz podwykonawców i nadzór nad ich obiegiem,
 • aktualizowanie listy i oceny kontrahentów CED,

współpraca z Wydziałem Administracji oraz Wydziałem Kontrolingu Instytutu Adama Mickiewicza.

 • inicjowanie i opracowywanie projektów przedsięwzięć zgodnych z zatwierdzoną przez Organizatora Koncepcją programową Dyrektora i z planami wieloletnimi Instytutu,
 • przygotowywanie merytoryczne projektów, w sposób pozwalający na ich dalszą realizację przez Wydział Projektów i Wydarzeń Artystycznych oraz Wydział Marketingu,
 • merytoryczna weryfikacja zgłaszanych propozycji projektowych pod względem zgodności z zatwierdzoną przez Organizatora Koncepcją programową Dyrektora i planami wieloletnimi Instytutu a także ich rozwijanie i opracowywanie,
 • planowanie i realizowanie zadań związanych z budowaniem i utrzymywaniem relacji z kluczowymi partnerami, 
 • monitorowanie trendów kulturalnych w Polsce i na świecie oraz dzielenie się tą wiedzą z zespołem Instytutu, 
 • organizacją dla kadry Instytutu, we współpracy z Wydziałem Projektów i Wydarzeń Artystycznych, spotkań z zagranicznymi gośćmi zapraszanymi do Polski przez Instytut i jego partnerów, 
 • planowanie i zgłaszanie zapotrzebowania na badania, ekspertyzy, analizy,
 • współpraca przy programowaniu innych, niż związane z obszarem teatru, przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych,

Do obowiązków osoby, która dołączy do zespołu Creative Europe Desk Polska, komponent Kultura i międzysektorowy, należeć będzie:

 • przygotowanie merytoryczne, organizowanie i prowadzenie spotkań informacyjnych, konferencji, warsztatów organizowanych przez Creative Europe Desk i na zaproszenie innych podmiotów,
 •  udzielanie informacji i wskazówek potencjalnym wnioskodawcom komponentów Kultura i międzysektorowego programu Kreatywna Europa, prowadzenie konsultacji wniosków i dokumentacji aplikacyjnej,
 • przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych na temat komponentów Kultura i międzysektorowego programu Kreatywna Europa,
 • aktualizowanie strony internetowej www.kreatywna-europa.eu, prowadzenie profilu programu w serwisie społecznościowym Facebook, w tym wyszukiwanie artykułów i innych materiałów do zamieszczania na profilu, redagowanie i kontrola treści, kontakt z użytkownikami.
 • przygotowanie i wysyłanie newslettera komponentu Kultura programu Kreatywna Europa, przygotowywanie artykułów do Magazynu CED,
 • analizowanie, aktualizowanie i archiwizowanie informacji o dofinansowanych projektach i beneficjentach komponentów Kultura i międzysektorowego programu Kreatywna Europa,
 • przygotowywanie sprawozdań merytorycznych z działalności CED,
 • przygotowywanie umów, zamówień, zapytań ofertowych i wszelkich innych dokumentów wynikających z przepisów obowiązujących w instytucji publicznej, kontakt z podwykonawcami.

Zakres obowiązków obejmuje:

 • udział w programowaniu projektów kulturalnych,
 • nadzór nad opracowywaniem koncepcji realizacyjnych złożonych projektów kulturalnych i  artystycznych, a następnie nad ich realizacją - nad tworzeniem, aktualizacją i realizacją harmonogramów, budżetów, dokumentacji i umów, nadzór nad realizacją przedsięwzięć i ich rozliczeniem, przygotowywaniem sprawozdań merytorycznych i finansowych,
 • koordynowanie i nadzór nad współpracą z producentami rozwiązań i projektów niezbędnych do pozyskania przy tworzeniu dużych, prestiżowych, międzynarodowych projektów kulturalnych i artystycznych,
 • nadzór nad zespołami projektowymi realizującymi powierzone projektu kulturalne,
 • utrzymywanie relacji i współpracę z polskimi i zagranicznymi partnerami, w tym m.in. artystami, menadżerami oraz instytucjami kultury.