Oferty pracy

Zakres obowiązków będzie obejmował m. in.:

 • udział w procesie budżetowania oraz planowania finansowego Instytutu,
 • kontrolę wykonania budżetu, sporządzanie analiz, raportowanie wyników, w tym kontrola rozliczeń dotacji celowych z budżetu państwa
 • przygotowywanie prezentacji dla celów zarządczych,
 • wsparcie działu księgowego w obszarach związanych z raportowaniem,
 • rozwój narzędzi analitycznych i raportowych.

Zakres zadań będzie obejmował:

 1. współpracę z kierownikiem przy tworzeniu rocznego budżetu Wydziału, planu zamówień publicznych, a następnie w zakresie bieżącego zarządzania budżetem,
 2. przygotowywane i procedowanie wniosków zakupowych oraz projektów umów, dotyczących obszaru odpowiedzialności Wydziału Administracji i Wsparcia Technologicznego (nieruchomości, administracja, IT, archiwum i magazyny), we współpracy z wyspecjalizowanymi komórkami Instytutu, 
 3. nadzór finansowy nad procesem realizacji przez podmioty zewnętrzne zawartych umów i zamówień, prowadzenie rozliczeń i analiz,
 4. kontrolowanie zgodności stanów magazynowych, 
 5. zapewnienie sprawnego i terminowego obiegu dokumentacji magazynowej,
 6. realizacja innych powierzonych zadań w ramach prowadzonej gospodarki magazynowej, w tym m.in. udział w okresowych spisach z natury,
 7. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań zakupowych o wartości poniżej 130 000 zł.

Zakres zadań i obowiązków będzie obejmował m. in.:

 • współpracę przy planowaniu budżetu Wydziału oraz nadzór nad jego wykonaniem,
 • współpracę przy monitorowaniu procesu realizacji i rozliczania budżetu Wydziału (w tym uczestniczenie w cyklicznych przeglądach budżetów, dokonywanie okresowej analizy wykorzystania środków pozostających w dyspozycji Wydziału),
 • współpracę z Wydziałem Księgowości, w tym w zakresie bieżącej weryfikacji poziomu realizacji budżetu Wydziału na podstawie zapisów w systemie finansowo-księgowym,
 • nadzór nad realizacją i aktualizacją budżetu Wydziału, w tym monitorowanie wydatkowania środków we współpracy z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne zadania,
 • udział w procesie uruchamiania i akceptacji wniosków o wydatkowanie środków, umów i dokumentów finansowych, zgodnie z zatwierdzonym budżetem Wydziału, przepisami

Zakres zadań będzie obejmował:

 • zbieranie, opracowywanie i analizowanie danych ilościowych oraz mierników dot. działalności programowej Instytutu,
 • przygotowywanie opracowań oraz dokumentów planistycznych i strategicznych
  na potrzeby wewnętrzne oraz organizatora,
 • przygotowywanie sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań Instytutu Adama Mickiewicza, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Instytutu,
 • ewaluację wybranych działań i projektów Instytutu, w tym opracowywanie koncepcyjne ewaluacji, gromadzenie danych, ich analizowanie oraz prezentowanie,
 • analizowanie danych i trendów, formułowanie wniosków i rekomendacji na potrzeby Dyrekcji Instytutu,
 • rozwijanie systemu raportowania.