Proofreader, English Section, Culture.pl

Culture.pl, the world’s premiere online source for Polish culture, is looking for a new proofreader to join its small tight-knit English-language team. Ideally, candidates are based in Warsaw in Poland, but the job is likely to remain remote.

 

Primary responsibilities:

 • Proofreading around 10-15 texts per week in English (mostly biographies, artwork descriptions and reviews) 
 • Updating texts in Culture.pl’s CMS
 • Attending weekly team meetings in person / over Zoom

 

Requirements:

 • An obsessive eye for detail
 • Perfectionist English-writing skills
 • Willingness to work closely with other members of the editorial team
 • Ability to work on a B2B basis

 

The ideal candidate would have:

 • A passion for promoting Polish culture to an English-language audience
 • Experience in different Internet publishing platforms
 • The ability to work with non-fluent authors & give constructive feedback
 • Experience of proofing for different mediums & clients with different house styles
 • Experience of optimising content for online search 
 • An open disposition, creative outlook & can-do attitude
 • An interest and/or background in culture (art, design, literature, etc.) 

 

To apply, please send your CV & at least 2 examples of your proofing work to until by 27 th January 2021.

Please find the link below and play in the new settings window:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=dcd09a54c5be4cb39165cae76f6d7255 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected]

3) Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO; 

4) Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy  (w przypadku wyrażenia na to zgody);

5) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

 

Published at: 2021.01.25 10:56
Updated at: 2021.01.25 10:56
Author: Marta Dymek
Written by: Marta Dymek