Karolina Małaczek

Karolina Małaczek

Karolina Małaczek

Menedżer Megaprojektu Polski Jazz

tel: 22 44 76 195