Konkurs na pawilon polski podczas London Design Biennale 2025

Instytut Adama Mickiewicza ogłasza konkurs na kuratorski projekt wystawy/instalacji do realizacji w Pawilonie Polskim podczas London Design Biennale 2025. Projekt powinien prezentować polską myśl projektową, a także odpowiadać specyfice i tematowi przewodniemu London Design Biennale 2025 – „Surface Reflections” („Odbicia powierzchniowe”), który stanowi próbę zbadania, w jaki sposób nasze myślenie kształtują zarówno przeżycia wewnętrzne, jak i bodźce ze świata zewnętrznego.

Projekt kuratorski powinien zawierać: 

 • koncepcję wystawy/instalacji (do 2 700 znaków ze spacjami w języku polskim i jej tłumaczeniem na język angielski), 

 • pełny scenariusz wystawy/instalacji (w języku polskim i jego tłumaczeniem na język angielski) wraz z wizualizacją lub szkicem, 

 • szacunkowy kosztorys produkcji wystawy/instalacji z wyłączeniem kosztów wymienionych  
  w Załączniku nr 1 do Regulaminu w pozycji Wytyczne Ekonomiczne. 

Kurator projektu, a w przypadku zespołu kuratorskiego przynajmniej jedna osoba, musi posiadać: 

 • dobrą znajomość zagadnień współczesnego projektowania, w tym zjawisk zachodzących na międzynarodowej scenie designu, 

 • doświadczenie kuratorskie w organizowaniu wystaw/instalacji z obszaru projektowania, architektury, mody, nowych mediów lub sztuk wizualnych (minimum dwie wystawy zagraniczne), 

 • dobrą znajomość polskiego projektowania, 

 • dobrą znajomość języka angielskiego. 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie/złożenie projektu do dnia 15 lipca 2024 roku do godz.  16:00 w siedzibie Instytutu Adama Mickiewicza – ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa (decyduje data stempla potwierdzającego wpływ do siedziby IAM) w następujący sposób:  

 1. Strona tytułowa danej Pracy Konkursowej winna określać tytuł Pracy. Pracę Konkursową należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia koperty; koperta, jak również Praca Konkursowa nie może być opatrzona nazwą  i adresem Uczestnika Konkursu, bądź oznaczona w jakikolwiek inny sposób umożliwiający identyfikację Uczestnika Konkursu; Koperta winna zostać oznaczona w następujący sposób:  

  

„Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa 

Praca Konkursowa na opracowanie kuratorskiego projektu wystawy/instalacji do realizacji podczas London Design Biennale 2025. 

Nie otwierać przed 15 lipca 2024 r., przed godz. 16:00”. 

 

 1. W osobnej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia koperty (tj. włożoną do wnętrza koperty zawierającej Pracę Konkursową) należy złożyć wniosek  
  o dopuszczenie do udziału w Konkursie wraz z oświadczeniem, które stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Koperta nie może być opatrywana nazwą i adresem Uczestnika Konkursu, bądź opisana w jakikolwiek inny sposób umożliwiający identyfikację Uczestnika Konkursu, a zawierać winna tylko następującą informację: 

 

„Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa 

Konkurs na opracowanie kuratorskiego projektu wystawy/instalacji do realizacji podczas London Design Biennale 2025. 

WNIOSEK UCZESTNIKA KONKURSU 

Nie otwierać przed rozstrzygnięciem Konkursu”. 

Dodatkowe informacje: 

Zachęcamy do zapoznania się z radami oraz Q&A, które zostały opracowane po spotkaniu konsultacyjnym z Michałem Sikorskim, kuratorem zwycięskiej wystawy na London Design Biennale 2023 (w załącznikach).

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem: [email protected]