Oferty współpracy

Zakres Zadań:

  • udział w pracach nad stworzeniem koncepcji projektu chóralnego w ramach Programu Open Poland,
  • koordynacja organizacji projektu chóralnego w ramach Programu Open Poland,
  • tworzenie planów, strategii i budżetów związanych z rozwojem projektu chóralnego,
  • realizowanie planów i strategii związanych z rozwojem projektu,
  • zarządzanie budżetem projektu,,
  • nadzór i zarządzanie pracą Zespołu projektu,
  • współpraca ze wskazanymi partnerami zagranicznymi projektu, pozyskiwanie nowych partnerów oraz utrzymywanie dobrych relacji z partnerami,
  • koordynacja właściwej komunikacji i przepływu informacji w projekcie,

Obsługa programu dotacyjnego Kulturalne pomosty polega na współpracy przy prowadzeniu wszystkich etapów naboru wniosków w ramach programu własnego IAM. Cały proces obejmuje przygotowanie zapisów regulaminu, elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami,  wzorów umów, raportów itp., rejestrację i ocenę formalną wniosków, przygotowanie danych do oceny merytorycznej, przygotowywanie umów i ich aneksowanie oraz rozliczanie raportów końcowych. Dodatkowo prowadzone są konsultacje dla wnioskodawców i beneficjentów, przygotowywane informacje na temat programu. Dokumentacja finansowa jest rejestrowana w Xpertisie, systemie w którym odbywa się wewnętrzny obieg dokumentów IAM. Realizatorzy programu współpracują także, w różnych zakresach, z innymi wydziałami IAM, przede wszystkim z ekspertami IAM i księgowością. Celem programu jest wyłonienie najlepszych projektów zgłoszonych do dofinansowania jako wnioski, podpisanie i rozliczenie umów z beneficjentami w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Formuła programu jest zbliżona do prowadzonych obecnie programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

 Zakres Zadań: 

1. Pozyskiwanie i publikacja fragmentów nagrań utworów polskich kompozytorów z XIX, XX i XXI wieku, które będą wykorzystane w internetowym projekcie; 

2. Przygotowanie umów na potrzeby projektu (we współpracy z działem prawnym IAM); 

3. Komunikacja z instytucjami partnerskimi w sprawie ew. pozyskania zgód i praw do materiałów; 

4. Uporządkowanie zgromadzonych dotychczas treści merytorycznych i danych - stworzenie listy brakujących treści oraz listy treści wymagających redakcji oraz/lub tłumaczenia; 

5. Nadzór nad porządkiem pozyskiwania materiałów i ich odpowiednie opisywanie; 

6. Wsparcie w tworzeniu i wdrażaniu koncepcji promocyjnej projektu; 

7. Administracja strony internetowej projektu; 

8. Współpraca z innymi wydziałami w ramach Instytutu Adama Mickiewicza. 

Pobierz materiały