Oferty współpracy

Zakres świadczonych usług obejmuje:
 

 • prowadzenie lub nadzór nad prowadzeniem działań marketingowych i komunikacyjnych na rzecz poszczególnych projektów kulturalnych realizowanych przez Instytut za granica,,
 • nawiązywanie i wzmacnianie relacji z partnerami, placówkami dyplomatycznymi w zakresie współpracy związanej z promowaniem/komunikacją projektów kulturalnych,
 • prowadzenie działań PR i koordynowanie pracy agencji PR,
 • tworzenie komunikatów, tekstów, reklam, gadżetów i innych materiałów promocyjnych,
 • redagowanie i przygotowywanie treści do wykorzystania na portalach społecznościowych i przez partnerów,
 • opracowywanie budżetów działań promocyjnych wskazanych projektów.

Zakres świadczonych usług będzie obejmował m. in.:

 • weryfikację planów budżetowych wydarzeń kulturalnych  i projektów z zakresu szeroko rozumianej kultury realizowanych za granicą (w tym związanych z organizacja wydarzeń i/lub z komunikacją oraz promocją tych wydarzeń),
 • administrowanie budżetami wybranych projektów realizacyjnych i/lub komunikacyjnych,
 • weryfikowanie umów oraz dokumentów finansowych pod względem zgodności
  z zaplanowanymi kosztorysami oraz założonymi źródłami ich finansowania
 • monitorowanie obiegu dokumentów finansowych i umów,
 • weryfikację zgodności dokumentów księgowych i rozliczeń z wnioskami i zawartymi umowami,
 • potwierdzanie źródeł finansowania dla zaciąganych zobowiązań,
 • nadzór nad rozliczeniami delegacji i zaproszeń,
 • współpracę z kadrą kierowniczą oraz wyznaczonymi pracownikami w obszarze bieżącego zarządzania budżetem oraz racjonalizacji kosztów,
 • okresową analizę środków w projektach,
 • bieżące wsparcie w przygotowaniu dokumentacji rozliczeniowej i sprawozdawczej,
 • archiwizację dokumentacji zgodnie z postanowieniami Instrukcji kancelaryjnej.