Klauzula obowiązku informacyjnego - monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25, tel. (48) 22 44 76 100.
 2. W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: [email protected].
 3. Instytut przetwarza Pani/Pana dane osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.
 4. Monitoringiem wizyjnym objęty jest obszar Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie zlokalizowany przy ul. Mokotowskiej 25.
 5. Obszar objęty monitoringiem wizyjnym stanowią:

  - Główny budynek Instytutu (wejście, recepcja)

  - obszar ogrodzony oraz graniczący z ogrodzeniem (dziedziniec, chodnik od ul Mokotowskiej 25 oraz tył nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 34/50).

 6. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są dostępne przez 3 miesiące. Po tym terminie dane zostają automatycznie usuwane poprzez nadpisywane. W przypadku zabezpieczenia danych na potrzeby postępowań prowadzonych przez uprawnione organy administracji publicznej, dane takie są przechowywane przez czas trwania postępowania.
 7. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
 8. Instytut zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu, niszczeniu i kradzieży mienia, dla celów dowodowych na wniosek Dyrektora lub Zastępców Dyrektora IAM, uprawnionych osób trzecich oraz organów administracji publicznej.
 9. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do IAM, lub na wniosek złożony drogą elektroniczną na adresy kontaktowe e-mail IAM.
 10. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.
 11. Ma Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy  uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność.