Regulamin strony Instytutu Adama Mickiewicza

§ 1

 1. Niniejszy regulamin strony iam.pl (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki korzystania ze strony iam.pl (dalej "Strona") oraz prawa i obowiązki Strony.
 2. Zasady ochrony danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną są zamieszczone w polityce prywatności.

 

§ 2

 1. Właścicielem i administratorem Strony jest Instytut Adama Mickiewicza, z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 25, państwowa instytucja kultury prowadząca działalność na podstawie wpisu do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 70/2006 (Usługodawca).
 2. Uwagi dotyczące funkcjonowania Strony można zgłaszać za pośrednictwem poczty internetowej, na adres: esobczuk[at]iam.pl.

 

§ 3

Do korzystania ze Strony niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

 

§ 4

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Użytkowniku, należy przez to rozumieć każdą osobę odwiedzającą Stronę.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Strony.
 3. Poprzez rozpoczęcie korzystania ze Strony, Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

 

§ 5

Strona ma na celu promocję polskiej kultury zagranicą.

 

§ 6

Jeżeli odrębne regulacje dotyczące konkretnej usługi nie stanowią inaczej korzystanie z Strony jest bezpłatne.

 

§ 7

Strona pozbawiona jest systemu rejestracji i logowania.

 

§ 8

Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Strony poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich, do których stosuje się regulaminy oraz inne dokumenty określone przez osoby trzecie. Usługodawca nie jest w tej sytuacji stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią i nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.

 

§ 9

Każda osoba ma prawo:

 1. przeglądać treści publikowane na Stronie,
 2. zgłaszać nadużycia oraz wszelkie błędy zauważone na Strony,
 3. korzystać ze znajdujących się na stronie formularzy.

 

§ 10

Zamieszczanie na Stronie treści bezprawnych, obraźliwych, wulgarnych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, propagujących przemoc, używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, o charakterze pornograficznym, nagannych moralnie i etycznie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione.

 

§ 11

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Strony. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Strony.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Strony w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
 3. Ponadto Strona nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Strony;
  2. przerwy w funkcjonowaniu Strony zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Strony;
  3. opóźnienia w działaniu Strony lub szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Strony;
  4. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej ( w szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.);
  5. szkody użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak włamania do systemu czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.

 

§ 12

Usługodawca ma prawo usunąć każdą treść niezwiązaną z tematyką Strony, naruszającą postanowienia § 9 i 10 niniejszego Regulaminu, dotyczy to w szczególności komentarzy pod treściami Strony, zamieszczonych w nim przez użytkowników.

 

§ 13

 1. Strona oraz materiały w nim zawarte podlegają ochronie przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j, Dz.U. z 2006, Nr 90, poz.631 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j., Dz.U. z 2003, Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).
 2. Prawa do materiałów zawartych w Strony przysługują Usługodawcy lub jego kontrahentom. Ww. materiały prezentowane są na podstawie stosowanych umów zawartych z osobami trzecimi, w szczególności umów przenoszących majątkowe prawa autorskie, bądź umów licencyjnych, lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. O ile inaczej nie określono przy każdym z zawartych w Strony materiałów, poprzez korzystanie z Strony, Użytkownicy nie nabywają do zawartych w nim materiałów żadnych praw, w tym nie uzyskują licencji do ww. materiałów, a ich jakiekolwiek używanie ograniczone jest wyłącznie w ramach dozwolonego użytku określonego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§ 14

 1. W przypadku korzystania z niektórych usług w Strony Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia konkretnej usługi w Strony.
 2. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j., Dz.U. z 2018r.,poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Instytut Adama Mickiewicza, z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 25, państwowa instytucja kultury prowadząca działalność na podstawie wpisu do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 70/2006.
 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany powyżej odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo do: wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia, poprzez przesłanie żądania pocztą na adres określony w ust. 3 powyżej lub wysłać wiadomość drogą e-mailową na adres: kbabij [at] iam.pl. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

 

§ 15

Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Strony i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w Strony – oraz dostarczane za jego pośrednictwem – materiały nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

 

§ 16

Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na portalu w dziale "Regulamin".

 

§ 17

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Strony wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

 

§ 18

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.

 

§ 19

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Strony.