Kultura Polska na Świecie

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie beneficjentów i partnerów Instytutu Adama Mickiewicza (IAM), w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem SARS-CoV-2, IAM podjął decyzję o wstrzymaniu do odwołania naboru wniosków oraz posiedzeń Komisji programu „Kultura Polska na Świecie”.

Wszystkie wnioski złożone w naborze do 24 marca zostaną rozpatrzone na najbliższym wyznaczonym posiedzeniu Komisji, gdy prace zostaną wznowione. Jednocześnie utrzymujemy decyzję o wstrzymaniu do odwołania rozpatrywania wniosków, które dotyczą destynacji względem, których Główny Inspektor Sanitarny lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie zaleca podróży.

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA INSTYTUTU ADAMA MICKIEWICZA

Równocześnie, z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, IAM będzie informował na bieżąco o ewentualnych dalszych zmianach w zakresie realizacji Programu „Kultura Polska na Świecie”.

Wnioski, które zostały złożone, a nie rozpatrzone z uwagi na powyższą decyzję, nie będą wliczane w limit, o którym mowa w § 5 ust. 6 pkt b Regulaminu Programu „Kultura Polska na Świecie”.

 

 

Program "Kultura polska na świecie" skierowany jest do artystów wszystkich dziedzin sztuki i przemysłów kreatywnych oraz osób zajmujących się upowszechnianiem i promocją polskiej kultury. Ma na celu wsparcie indywidualnego uczestnictwa w wydarzeniach poza granicami kraju (m.in w wystawach, koncertach, festiwalach, tournée, konkursach muzycznych) poprzez dofinansowanie kosztów zakwaterowania i transportu do miejsca realizacji wydarzenia. Aby ubiegać się o dofinansowanie należy złożyć wniosek poprzez wypełnienie elektronicznego formularza na stronie internetowej. Wnioski oceniane są podczas posiedzeń komisji programu, które odbywają się raz w miesiącu.

 

Ważne informacje

 • Wnioski mogą być konsultowane z koordynatorem programu i korygowane przez wnioskodawcę nie później niż w ciągu 5 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków.
 • Instytut nie dofinansowuje kursów mistrzowskich, kursów doskonalących, warsztatów, rezydencji, stypendiów naukowych, staży oraz wizyt studyjnych.
 • Wnioski mogą być składane jedynie przez osoby fizyczne będące obywatelami polskimi.
 • Dopuszcza się złożenie  wniosku grupowego w imieniu niezależnej grupy artystycznej liczącej do 10 osób (np. zespołu muzycznego), która jest autorem jednego dzieła artystycznego w ramach działania całej grupy łącznie. Jeśli Wnioskodawcy są autorami poszczególnych elementów projektu, realizującymi własne działania każdy w imieniu własnym, a nie grupy, powinni złożyć wnioski indywidualne. Menadżer zespołu nie jest członkiem grupy.
 • Akceptowane są rekomendacje od zagranicznych partnerów  napisane w języku angielskim.
 • Beneficjent zobowiązany jest do dostarczenia do Instytutu Adama Mickiewicza podpisanego oryginału sprawozdania merytorycznego w terminie 14 dni od zakończenia realizacji zadania.
 • W przypadku niedostarczenia w wymaganym terminie (najpóźniej do 14 dni od zakończenia realizacji zadania) dokumentów niezbędnych do rozliczenia, Beneficjentowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
 • Rozliczenie dofinansowania trwa do 4 - 5  tygodni od dnia dostarczenia do siedziby Instytutu poprawnych dokumentów.
 • Podróż własnym samochodem rozliczana jest zgodnie z obowiązującym wskaźnikiem używanym do obliczenia kosztów podróży służbowej (kilometrówka), ale do kwoty przyznanej przez komisję.
 • Instytut nie refunduje żadnych kosztów poniesionych przed rozpatrzeniem wniosku.
 • Bilety lotnicze muszą być kupione za pośrednictwem Instytutu, ale po dopełnieniu formalności czyli po dostarczeniu do siedziby Instytutu podpisanego oryginału wniosku i podpisanych oryginałów pełnomocnictw w przypadku wniosku grupowego (wersja papierowa dokumentów).
 • Instytut Adama Mickiewicza dokonuje refundacji poniesionych przez Beneficjenta kosztów przelewem na wskazany przez Beneficjenta rachunek bankowy (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zgodny z ewidencją prowadzoną przez Ministra Finansów - tzw. "Białą Księgą podatników VAT"), po zakończeniu realizacji zadania oraz otrzymaniu prawidłowo wypełnionego rozliczenia, o którym mowa w regulaminie programu Kultura Polska na Świecie.