Kultura Polska na Świecie

Uprzejmie informujemy, że Instytut Adama Mickiewicza prowadzi nabór wniosków w ramach programu Kultura Polska na Świecie. Program realizowany jest zgodnie ze zmienionym regulaminem. Najważniejsze zmiany w regulaminie obejmują:

  • poszerzenie celów programu o wspieranie indywidualnego uczestnictwa przedstawicieli polskiej kultury w międzynarodowych przedsięwzięciach realizowanych on-line
  • poszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o koszty związane z uczestnictwem w wydarzeniach, w tym w formie on-line oraz o koszty tłumaczeń materiałów niezbędnych do realizacji zadania
  • dodanie rezydencji artystycznych do grupy wydarzeń wspieranych przez program – zmiana ważności rekomendacji z 12 miesięcy na 6
  • zobowiązanie Beneficjenta do poinformowania IAM o niemożliwości wzięcia udziału w wydarzeniu z powodu nadzwyczajnych okoliczności zewnętrznych 
  • zmianę formularza wniosku o dodatkowe pole dotyczące informacji o Partnerze zagranicznym oraz zwiększenie listy kosztów kwalifikowanych

Uwaga! Dofinansowanie w programie Kultura Polska na Świecie obejmuje tylko koszty kwalifikowane wymienione w regulaminie. 

W związku z często występującymi we wnioskach błędami formalnymi dotyczącymi działań networkingowych jako części realizowanych zadań, prosimy pamiętać, że dofinansowanie w programie Kultura Polska na Świecie nie obejmuje wyjazdów networkingowych. 

Prosimy zwracać szczególną uwagę na wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania. Nie rozpatrujemy wniosków, w których wnioskowana kwota przekracza limit określony w regulaminie. 

Wnioski złożone przed wstrzymaniem naboru, które nie zostały ocenione przez Komisję, po ich aktualizacji przez Wnioskodawców, podlegają rozpoznaniu oraz ocenie. 

Wnioski, które zostały pozytywnie rozpatrzone przez Komisję przed dniem zawieszenia naborów, a które nie były realizowane, po ich aktualizacji przez Wnioskodawców, podlegają wykonaniu i rozliczeniu w zakresie wynikającym z zaakceptowanej przez IAM aktualizacji.

Program Kultura polska na świecie skierowany jest do artystów wszystkich dziedzin sztuki i przemysłów kreatywnych oraz osób zajmujących się upowszechnianiem i promocją polskiej kultury. Ma na celu wsparcie indywidualnego uczestnictwa w wydarzeniach poza granicami kraju (m.in w wystawach, koncertach, festiwalach, tournée, konkursach muzycznych) poprzez dofinansowanie zakwaterowania i transportu do miejsca realizacji wydarzenia oraz innych kosztów związanych z uczestnictwem w tych wydarzeniach. Program wspiera również zadania on-line realizowane we współpracy z Partnerem zagranicznym.

Aby ubiegać się o dofinansowanie należy złożyć wniosek poprzez wypełnienie elektronicznego formularza na stronie internetowej. Wnioski oceniane są podczas posiedzeń komisji programu, które odbywają się raz w miesiącu.

Program Kultura polska na świecie skierowany jest do artystów wszystkich dziedzin sztuki i przemysłów kreatywnych oraz osób zajmujących się upowszechnianiem i promocją polskiej kultury. Ma na celu wsparcie indywidualnego uczestnictwa w wydarzeniach poza granicami kraju (m.in w wystawach, koncertach, festiwalach, tournée, konkursach muzycznych) poprzez dofinansowanie kosztów zakwaterowania i transportu do miejsca realizacji wydarzenia. Aby ubiegać się o dofinansowanie należy złożyć wniosek poprzez wypełnienie elektronicznego formularza na stronie internetowej. Wnioski oceniane są podczas posiedzeń komisji programu, które odbywają się raz w miesiącu.

 

Ważne informacje

  • Wnioski mogą być konsultowane z koordynatorem programu i korygowane przez wnioskodawcę nie później niż w ciągu 4 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków.
  • Instytut nie dofinansowuje kursów mistrzowskich, kursów doskonalących, warsztatów, stypendiów naukowych, staży oraz wizyt studyjnych.
  • Wnioski mogą być składane jedynie przez osoby fizyczne będące obywatelami polskimi.
  • Dopuszcza się złożenie wniosku grupowego w imieniu niezależnej grupy artystycznej liczącej do 10 osób (np. zespołu muzycznego), która jest autorem jednego dzieła artystycznego w ramach działania całej grupy łącznie. Jeśli Wnioskodawcy są autorami poszczególnych elementów projektu, realizującymi własne działania każdy w imieniu własnym, a nie grupy, powinni złożyć wnioski indywidualne. 
  • Akceptowane są rekomendacje od zagranicznych partnerów napisane w języku angielskim.
  • Beneficjent zobowiązany jest do dostarczenia do Instytutu Adama Mickiewicza podpisanego oryginału sprawozdania merytorycznego w terminie 14 dni od zakończenia realizacji zadania.
  • W przypadku niedostarczenia w wymaganym terminie (najpóźniej do 14 dni od zakończenia realizacji zadania) dokumentów niezbędnych do rozliczenia, Beneficjentowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
  • Rozliczenie dofinansowania trwa do 4–5 tygodni od dnia dostarczenia do siedziby Instytutu poprawnych dokumentów.
  • Podróż własnym samochodem rozliczana jest zgodnie z obowiązującym wskaźnikiem używanym do obliczenia kosztów podróży służbowej (kilometrówka), ale do kwoty przyznanej przez komisję.
  • Instytut nie refunduje żadnych kosztów poniesionych przed rozpatrzeniem wniosku.
  • Bilety lotnicze muszą być kupione za pośrednictwem Instytutu, ale po dopełnieniu formalności czyli po dostarczeniu do siedziby Instytutu podpisanego oryginału wniosku i podpisanych oryginałów pełnomocnictw w przypadku wniosku grupowego (wersja papierowa dokumentów).
  • Instytut Adama Mickiewicza dokonuje refundacji poniesionych przez Beneficjenta kosztów przelewem na wskazany przez Beneficjenta rachunek bankowy (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zgodny z ewidencją prowadzoną przez Ministra Finansów - tzw. "Białą Księgą podatników VAT"), po zakończeniu realizacji zadania oraz otrzymaniu prawidłowo wypełnionego rozliczenia, o którym mowa w regulaminie programu Kultura Polska na Świecie.