Statut Instytutu Adama Mickiewicza

Aktualny Statut Instytutu Adama Mickiewicza nadany Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie nadania statutu Instytutowi Adama Mickiewicza (Pozycja 26), na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862).

STATUT
INSTYTUTU ADAMA MICKIEWICZA

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Instytut Adama Mickiewicza, zwany dalej „Instytutem", jest państwową instytucją kultury działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862), zarządzenia Nr 7 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie podziału państwowej instytucji kultury Instytutu im. Adama Mickiewicza i utworzenia państwowej instytucji kultury - Instytutu Adama Mickiewicza oraz państwowej instytucji kultury - Narodowego Centrum Kultury oraz niniejszego statutu.
§ 2. Instytut posiada osobowość prawną.
§ 3. 1. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działalności Rzeczpospolita Polska. Instytut może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Organizatorem Instytutu jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem”.
3. Instytut jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod numerem RIK 70/2006.
4. Nadzór na Instytutem sprawuje Minister.

ROZDZIAŁ II

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU
§ 4. 1. Celem Instytutu Adama Mickiewicza jest prezentacja kultury polskiej za granicą i inicjowanie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej w zgodzie z założeniami polityki zagranicznej i zagranicznej polityki kulturalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Instytut realizuje cele poprzez:
1) realizację projektów w obszarze kultury w szczególności związanych z:
a) promocją kultury polskiej poza granicami kraju,
b) upowszechnianiem wiedzy nt. historii Polski i jej dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju,
c) wydarzeniami o istotnym znaczeniu dla Polski i obchodami ważnych rocznic,
d) udziałem w kulturalnych wydarzeniach strategicznych o światowym wymiarze;
2) aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych na świecie, w tym udział w festiwalach, targach i wystawach;
3) organizację w kraju i za granicą wydarzeń kulturalnych wynikających z międzynarodowych zobowiązań Ministra;
4) przygotowanie i realizację, we współpracy ze wskazanymi jednostkami sektora finansów publicznych, zleconych przez Ministra, polskich programów kulturalnych podczas międzynarodowych wydarzeń kulturalnych za granicą;
5) reprezentowanie Polski na kluczowych światowych seminariach i konferencjach, dotyczących kultury;
6) pozyskanie, między innymi poprzez wizyty studyjne, liderów i osób opiniotwórczych w celu skutecznego planowania zawartości programowej projektów oraz uzyskania oczekiwanego efektu promocyjnego;
7) koordynację polskiego uczestnictwa w wybranych programach europejskich;
8) realizację programów, w ramach których osoby fizyczne i prawne mogą uzyskać drogą konkursu dofinansowanie na realizację projektów promujących kulturę polską za granicą;
9) fundowanie stypendiów zagranicznych dla polskich twórców i specjalistów w zakresie kultury, a także stypendiów krajowych dla zagranicznych twórców i specjalistów w zakresie kultury;
10) tworzenie i aktualizowanie zintegrowanego systemu informacji o kulturze polskiej, w tym zapewnienie obecności kultury polskiej w sieci;
11) tworzenie publikacji i filmów przedstawiających wybitne dokonania polskich twórców oraz wyróżniające Polaków cechy i wartości narodowe;
12) budowanie baz wiedzy w celu skutecznego planowania zawartości programowej projektów, efektywnej ich realizacji oraz uzyskania oczekiwanego efektu promocyjnego;
13) kreowanie i produkcję przedmiotów promujących Polskę z wykorzystaniem współczesnego designu w nawiązaniu do tradycji polskiej;
14) pozyskiwanie środków pozabudżetowych i wykorzystywanie ich na realizację zadań Instytutu.
3. Realizując zadania statutowe Instytut współpracuje przede wszystkim z:
1) podmiotami odpowiedzialnymi za kreowanie i realizację polityki państwa w zakresie międzynarodowej współpracy kulturalnej;
2) zagranicznymi instytucjami kultury, centrami badawczymi, a także organizacjami pozarządowymi;
3) z przedstawicielami krajowych i zagranicznych środowisk twórczych, badawczych i mediów.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
§ 5. Organami Instytutu są: Dyrektor Instytutu i Rada Instytutu.
§ 6. 1. Dyrektor Instytutu zarządza Instytutem i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Do obowiązków Dyrektora Instytutu należy realizacja zadań statutowych, a w szczególności:
1) odpowiedzialność za bieżącą działalność Instytutu;
2) przygotowywanie strategii, wieloletnich planów działania i założeń finansowych Instytutu;
3) nadzór i koordynacja wykonania przygotowanych programów działania i planów finansowych Instytutu;
4) wydawanie wewnętrznych regulaminów.
3. Dyrektora Instytutu powołuje i odwołuje Minister.
4. Dyrektor Instytutu zarządza Instytutem przy pomocy trzech zastępców.
5. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor Instytutu, po uzyskaniu zgody Ministra.
6. Organizację wewnętrzną Instytutu oraz ramowy zakres działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Instytutu, nadany przez Dyrektora Instytutu w trybie określonym w art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
7. Wszelkie zmiany regulaminu organizacyjnego są dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
§ 7. 1. W Instytucie działa opiniodawczo-doradcza Rada Instytutu, zwana dalej Radą.
2. Członków Rady, w liczbie pięciu, powołuje Minister na wniosek Dyrektora. W skład Rady wchodzą ponadto, oddelegowany przedstawiciel Ministra oraz powołany przez Ministra, po uprzedniej konsultacji, przedstawiciel Ministra Spraw Zagranicznych.
3. Kadencja Rady trwa trzy lata.
4. Do kompetencji Rady Instytutu należy:
1) opiniowanie realizacji zadań wyznaczonych w Rozdziale II statutu;
2) wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora we wszystkich istotnych sprawach dotyczących Instytutu;
3) pomoc w poszukiwaniu nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności Instytutu.
5. Pracami Rady Instytutu kieruje przewodniczący.
6. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Instytutu przynajmniej raz w roku.
7. Członkostwo w Radzie wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
1) zrzeczenia się członkostwa;
2) śmierci;
3) prawomocnego orzeczenia kary pozbawienia praw publicznych, ubezwłasnowolnienia lub choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków;
4) odwołania przez Ministra z powodu niewykonywania obowiązków członka Rady wynikających z niniejszego statutu oraz regulaminu.
8. Szczegółowy tryb pracy Rady Instytutu określa regulamin uchwalony przez Radę Instytutu i uzgodniony z Dyrektorem.
9. Obsługę kancelaryjno-biurową Rady Instytutu zapewnia Instytut.

ROZDZIAŁ IV

GOSPODARKA FINANSOWA
§ 8. 1. Instytut prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Przychodami Instytutu są:
1) środki przekazywane przez Ministra w postaci dotacji:
a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów;
2) przychody z tytułu wykonywania zadań na rzecz organizacji rządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji;
3) środki pochodzące z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej;
4) środki z tytułu spadków, zapisów i darowizn otrzymywanych w postaci pieniężnej od osób fizycznych i prawnych;
5) dochody z mienia, w szczególności z najmu oraz z dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze;
6) odsetki z lokat bankowych;
7) dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz dochody ze świadczenia usług.
3. Dyrektor Instytutu zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi.
§ 9. 1. Dyrektor Instytutu dokonuje w imieniu Instytutu czynności prawnych, w tym składa oświadczenia w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych.
2. Dyrektor Instytutu może udzielić w formie pisemnej pełnomocnictwa zastępcy Dyrektora, głównemu księgowemu lub innej osobie, określając jego zakres i sposób reprezentacji.
3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA INSTYTUTU

§ 10. 1. Instytut może prowadzić – jako dodatkową – działalność odpłatną według zasad określonych w obowiązujących przepisach, zbieżną z celami statutowymi.
2. Działalność, określona w ust. 1, może być prowadzona w zakresie:
1) produkcji i sprzedaży wydawnictw książkowych i publikacji;
2) produkcji i sprzedaży wydawnictw muzycznych;
3) produkcji i sprzedaży filmów i dokumentów;
4) organizacji przedsięwzięć o charakterze artystyczno-kulturalnym (w tym festiwali, koncertów, wystaw, konferencji);
5) organizacji szkoleń;
6) organizacji wizyt studyjnych;
7) promocyjno-reklamowym;
8) wynajmu nieruchomości i lokali.
3. Dochód z dodatkowej działalności odpłatnej może być wykorzystany wyłącznie na realizację celów i zadań statutowych Instytutu.

ROZDZIAŁ VI

PRZEPIS KOŃCOWY
§ 11. Wszelkie zmiany niniejszego statutu dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

 

ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z dnia 26 kwietnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Instytutowi Adama Mickiewicza
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115 i 730) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Adama Mickiewicza (Dz. Urz. MKiDN poz. 26) w załączniku w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dyrektor Instytutu zarządza Instytutem przy pomocy czterech zastępców.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).

ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Instytutowi Adama Mickiewicza.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115 i 730) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Adama Mickiewicza (Dz. Urz. MKiDN poz. 26 oraz z 2019 r. poz. 28) w załączniku w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dyrektor Instytutu zarządza Instytutem przy pomocy trzech zastępców.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).

 

Opublikowano: 2013.11.27 12:03
Aktualizacja: 2021.06.09 11:49
Autor: Instytut Adama Mickiewicza
Wprowadzenie: Anonim