Statut Instytutu Adama Mickiewicza

Aktualny Statut Instytutu Adama Mickiewicza nadany Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie nadania statutu Instytutowi Adama Mickiewicza (Pozycja 26), na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862).

 

STATUT INSTYTUTU ADAMA MICKIEWICZA

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Instytut Adama Mickiewicza, zwany dalej „Instytutem", jest państwową instytucją kultury działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862), zarządzenia Nr 7 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie podziału państwowej instytucji kultury Instytutu im. Adama Mickiewicza i utworzenia państwowej instytucji kultury - Instytutu Adama Mickiewicza oraz państwowej instytucji kultury - Narodowego Centrum Kultury
(Dz. Urz. MKiDN Nr 2, poz. 14) oraz niniejszego statutu.

§2.

Instytut posiada osobowość prawną.

§3.

1. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działalności Rzeczpospolita Polska. Instytut może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Organizatorem Instytutu jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem”.

3. Instytut jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra

pod numerem RIK 70/2006.

4. Nadzór na Instytutem sprawuje Minister.

 

ROZDZIAŁ II

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU

§4.

1. Celem Instytutu Adama Mickiewicza jest prezentacja kultury polskiej za granicą i inicjowanie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej w zgodzie z założeniami polityki zagranicznej i zagranicznej polityki kulturalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Instytut realizuje cele poprzez:

   1) realizację projektów w obszarze kultury w szczególności związanych z:

       a) promocją kultury polskiej poza granicami kraju,

       b) upowszechnianiem wiedzy nt. historii Polski i jej dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju,

      c) wydarzeniami o istotnym znaczeniu dla Polski i obchodami ważnych rocznic,

      d) udziałem w kulturalnych wydarzeniach strategicznych o światowym wymiarze;

   2) aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych na świecie, w tym udział w festiwalach, targach i wystawach;

   3) organizację w kraju i za granicą wydarzeń kulturalnych wynikających z międzynarodowych zobowiązań Ministra;

   4) przygotowanie i realizację, we współpracy ze wskazanymi jednostkami sektora finansów publicznych, zleconych przez Ministra, polskich programów kulturalnych podczas międzynarodowych wydarzeń  kulturalnych za granicą;

   5) reprezentowanie Polski na kluczowych światowych seminariach i konferencjach, dotyczących kultury;

   6) pozyskanie, między innymi poprzez wizyty studyjne, liderów i osób opiniotwórczych w celu skutecznego planowania zawartości programowej projektów oraz uzyskania oczekiwanego efektu promocyjnego;

   7) koordynację polskiego uczestnictwa w wybranych programach europejskich;

   8) realizację programów, w ramach których osoby fizyczne i prawne mogą uzyskać drogą konkursu dofinansowanie na realizację projektów promujących kulturę polską za granicą;

   9) fundowanie stypendiów zagranicznych dla polskich twórców i specjalistów w zakresie kultury, a także stypendiów krajowych dla zagranicznych twórców i specjalistów w zakresie kultury;

   10) tworzenie i aktualizowanie zintegrowanego systemu informacji o kulturze polskiej,w tym zapewnienie obecności kultury polskiej w sieci;

   11) tworzenie publikacji i filmów przedstawiających wybitne dokonania polskich twórców  oraz wyróżniające Polaków cechy  i wartości narodowe;

   12) budowanie baz wiedzy w celu skutecznego planowania zawartości programowej projektów, efektywnej ich realizacji oraz uzyskania oczekiwanego efektu promocyjnego;

   13) kreowanie i produkcję przedmiotów promujących Polskę z wykorzystaniem współczesnego designu w nawiązaniu do tradycji polskiej;

   14 ) pozyskiwanie środków pozabudżetowych i wykorzystywanie ich na realizację zadań Instytutu.

3. Realizując zadania statutowe Instytut współpracuje przede wszystkim z:

   1) podmiotami odpowiedzialnymi za kreowanie i realizację polityki państwa w zakresie międzynarodowej współpracy kulturalnej;

   2) zagranicznymi instytucjami kultury, centrami badawczymi, a także organizacjami pozarządowymi;

   3) z przedstawicielami krajowych i zagranicznych środowisk twórczych, badawczych i mediów.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§5.

Organami Instytutu są: Dyrektor Instytutu i Rada Instytutu.

§6.

1. Dyrektor Instytutu zarządza Instytutem i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Do obowiązków Dyrektora Instytutu należy realizacja zadań statutowych, a w szczególności:

   1) odpowiedzialność za bieżącą działalność Instytutu;

   2) przygotowywanie strategii, wieloletnich planów działania i założeń finansowych Instytutu;

   3) nadzór i koordynacja wykonania przygotowanych programów działania i planów finansowych Instytutu;

   4) wydawanie wewnętrznych regulaminów.

3. Dyrektora Instytutu powołuje i odwołuje Minister.

4. Dyrektor Instytutu zarządza Instytutem przy pomocy trzech zastępców.

5. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor Instytutu, po uzyskaniu zgody Ministra.

6. Organizację wewnętrzną Instytutu oraz ramowy zakres działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Instytutu, nadany przez Dyrektora Instytutu w trybie określonym w art. 13 ust. 3 ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

7. Wszelkie zmiany regulaminu organizacyjnego są dokonywane w trybie określonym
dla jego nadania.

§7.

1. W Instytucie działa opiniodawczo-doradcza Rada Instytutu, zwana dalej Radą.

2. Członków Rady, w liczbie pięciu, powołuje Minister na wniosek Dyrektora. W skład Rady wchodzą ponadto, oddelegowany przedstawiciel Ministra oraz powołany przez Ministra, po uprzedniej konsultacji, przedstawiciel Ministra Spraw Zagranicznych.

3. Kadencja Rady trwa trzy lata.

4. Do kompetencji Rady Instytutu należy:

   1) opiniowanie realizacji zadań wyznaczonych w Rozdziale II statutu;

   2) wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora we wszystkich istotnych sprawach dotyczących Instytutu;

   3) pomoc w poszukiwaniu nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności Instytutu.

5. Pracami Rady Instytutu kieruje przewodniczący.

6. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Instytutu przynajmniej raz w roku.

7. Członkostwo w Radzie wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

   1) zrzeczenia się członkostwa;

   2) śmierci;

   3) prawomocnego orzeczenia kary pozbawienia praw publicznych, ubezwłasnowolnienia lub choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków;

   4) odwołania przez Ministra z powodu niewykonywania obowiązków członka Rady wynikających z niniejszego statutu oraz regulaminu.

8. Szczegółowy tryb pracy Rady Instytutu określa regulamin uchwalony przez Radę Instytutu i uzgodniony z Dyrektorem.

9. Obsługę kancelaryjno-biurową Rady Instytutu zapewnia Instytut.

ROZDZIAŁ IV

GOSPODARKA FINANSOWA

§8.

1. Instytut prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Przychodami Instytutu są:

   1) środki przekazywane przez Ministra w postaci dotacji:

      a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

      b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

      c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów;

   2) przychody z tytułu wykonywania zadań na rzecz organizacji rządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji;

   3) środki pochodzące z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej;

   4) środki z tytułu spadków, zapisów i darowizn otrzymywanych w postaci pieniężnej od osób fizycznych i prawnych;

   5) dochody z mienia, w szczególności z najmu oraz z dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze;

   6) odsetki z lokat bankowych;

   7) dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz dochody ze świadczenia usług.

3. Dyrektor Instytutu zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi.

§9.

1. Dyrektor Instytutu dokonuje w imieniu Instytutu czynności prawnych, w tym składa oświadczenia w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych.

2. Dyrektor Instytutu może udzielić w formie pisemnej pełnomocnictwa zastępcy Dyrektora, głównemu księgowemu lub innej osobie, określając jego zakres i sposób reprezentacji.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

ROZDZIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA INSTYTUTU

§10.

1. Instytut może prowadzić – jako dodatkową – działalność odpłatną według zasad określonych w obowiązujących przepisach, zbieżną z celami statutowymi.

2. Działalność, określona w ust. 1, może być prowadzona w zakresie:

   1) produkcji i sprzedaży wydawnictw książkowych i publikacji;

   2) produkcji i sprzedaży wydawnictw muzycznych;

   3) produkcji i sprzedaży filmów i dokumentów;

   4) organizacji przedsięwzięć o charakterze artystyczno-kulturalnym (w tym festiwali, koncertów, wystaw, konferencji);

   5) organizacji szkoleń;

   6) organizacji wizyt studyjnych;

   7) promocyjno-reklamowym;

   8) wynajmu nieruchomości i lokali.

3. Dochód z dodatkowej działalności odpłatnej może być wykorzystany wyłącznie
na realizację celów i zadań statutowych Instytutu.

ROZDZIAŁ VI
PRZEPIS KOŃCOWY

§11.

1. Wszelkie zmiany niniejszego statutu dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

 

Opublikowano: 2013.11.27 12:03
Aktualizacja: 2017.09.06 12:37
Autor: Instytut Adama Mickiewicza
Wprowadzenie: Instytut Adama Mickiewicza