Statut Instytutu Adama Mickiewicza

 

STATUT
INSTYTUTU ADAMA MICKIEWICZA

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Instytut Adama Mickiewicza, zwany dalej „Instytutem”, jest państwową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87), zwanej dalej „ustawą”; 

2) zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury: Biura „Niepodległa” i Instytutu Adama Mickiewicza oraz utworzenia państwowej instytucji kultury – Instytutu Adama Mickiewicza (Dz. Urz. MKiDN poz. 43); 

3) niniejszego statutu. 

§ 2. 1. Organizatorem Instytutu jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem”. 

2. Instytut podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra. 

3. Instytut posiada osobowość prawną. 

4. Nadzór na Instytutem sprawuje Minister. 

§ 3. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania – obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Instytut prowadzi działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

ROZDZIAŁ II 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 

§ 4. 1. Do zakresu działalności Instytutu należy: 

1) popularyzacja polskiej kultury za granicą, a także inicjowanie i rozwijanie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej, w zgodzie z założeniami polityki zagranicznej i kulturalnej Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) realizacja zadań z zakresu polityki pamięci, w tym w szczególności działań ukierunkowanych na wzmacnianie wspólnoty obywatelskiej wokół wartości i symboli wspólnych dla polskiej historii i tożsamości. 

2. Zakres działalności określony w ust. 1 pkt 1 Instytut realizuje poprzez: 

1) realizację projektów w szczególności związanych z: 

a) prezentacją w różnorodnej formie polskiej kultury poza granicami kraju, 

b) upowszechnianiem wiedzy na temat historii Polski i jej dziedzictwa kulturowego za granicą, 

c) udziałem w kulturalnych wydarzeniach strategicznych o światowym wymiarze, 

d) wydarzeniami o istotnym znaczeniu dla Polski i obchodami ważnych rocznic; 

2) aktywny udział w życiu kulturalnym na świecie i reprezentowanie Polski podczas międzynarodowych wydarzeń, w tym m. in. udział w festiwalach, targach i wystawach, konferencjach i seminariach, oraz innych wydarzeniach o zbliżonym charakterze; 

3) wspieranie twórczości i obecności polskich artystek i artystów w światowym obiegu kulturalnym; 

4) organizację za granicą i w kraju wydarzeń kulturalnych wynikających z międzynarodowych zobowiązań Ministra; 

5) przygotowanie i realizację, we współpracy ze wskazanymi jednostkami sektora finansów publicznych, zleconych przez Ministra, polskich programów kulturalnych podczas międzynarodowych wydarzeń kulturalnych za granicą; 

6) budowanie relacji, m. in. poprzez wizyty studyjne, ze środowiskami opiniotwórczymi w celu skutecznego wzmocnienia i upowszechnienia pozytywnego wizerunku polskiej kultury za granicą; 

7) inicjowanie i koordynację polskiego uczestnictwa w wybranych programach międzynarodowych, w tym w szczególności Unii Europejskiej; 

8) fundowanie stypendiów zagranicznych dla polskich twórców i specjalistów w zakresie kultury, a także stypendiów krajowych dla zagranicznych twórców i specjalistów w zakresie kultury; 

9) gromadzenie wiedzy i tworzenie nowoczesnego systemu informacji o polskiej kulturze i najnowszych zjawiskach w obiegu kultury, w tym zapewnienie obecności kultury polskiej w sieci; 

10) budowanie baz wiedzy w celu skutecznego planowania zawartości programowej projektów, efektywnej ich realizacji oraz uzyskania oczekiwanego efektu promocyjnego; 

11) tworzenie publikacji, utworów audiowizualnych i innych form twórczości przedstawiających wybitne dokonania polskich twórców oraz wyróżniające cechy i wartości, które kształtują polską tożsamość; 

12) kreowanie i produkcję przedmiotów inspirowanych polską kulturą, z wykorzystaniem współczesnego designu; 

13) pozyskiwanie środków pozabudżetowych i wykorzystywanie ich na realizację zadań Instytutu. 

3. Zakres działalności określony w ust. 1 pkt 2 Instytut realizuje poprzez: 

1) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie wydarzeń artystycznych, projektów badawczych, edukacyjnych, kulturalnych oraz społecznych kampanii informacyjnych i promocyjnych; 

2) zarządzanie programami edukacyjnymi, stypendialnymi i dotacyjnymi oraz obsługę programów Ministra; 

3) przygotowywanie i realizację projektów kulturalnych w ramach obchodów rocznicowych, uroczystości i świąt państwowych; 

4) opracowywanie i zlecanie badań, analiz i ekspertyz służących diagnozie oraz ewaluacji; 

5) opracowywanie i wydawanie publikacji, w tym książek, czasopism i publikacji multimedialnych; 

6) organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów, warsztatów, wystaw i innych wydarzeń, oraz upowszechnianie ich wyników; 

7) organizowanie i prowadzenie kształcenia i szkoleń dla pracowników instytucji kultury oraz pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych; 

8) realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, w szczególności trwałych upamiętnień w przestrzeni publicznej. 

4. Realizując zadania statutowe Instytut współpracuje przede wszystkim z: 

1) podmiotami odpowiedzialnymi za kreowanie i realizację polityki państwa w zakresie międzynarodowej współpracy kulturalnej; 

2) zagranicznymi instytucjami kultury, centrami badawczymi, a także organizacjami pozarządowymi i sieciami międzynarodowymi; 

3) przedstawicielami krajowych i zagranicznych środowisk twórczych, badawczych i mediów; 

4) krajowymi i zagranicznymi instytucjami, jednostkami samorządu terytorialnego i samorządowymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, mediami, osobami fizycznymi i innymi podmiotami. 

ROZDZIAŁ III 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 

§ 5. Organami Instytutu są: Dyrektor Instytutu, zwany dalej „Dyrektorem” oraz Rada Instytutu, zwana dalej „Radą”. 

§ 6. 1. Dyrektor zarządza Instytutem i reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Do obowiązków Dyrektora należy realizacja zadań statutowych, a w szczególności: 

1) odpowiedzialność za bieżącą działalność Instytutu; 

2) przygotowywanie strategii, wieloletnich planów działania i założeń finansowych Instytutu; 

3) nadzór i koordynacja wykonania przygotowanych programów działania i planów finansowych Instytutu; 

4) wydawanie wewnętrznych zarządzeń, w tym regulaminów. 

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister. 

4. Dyrektor zarządza Instytutem przy pomocy trzech zastępców. 

5. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor, po uzyskaniu zgody Ministra. 

§ 7. 1. W Instytucie działa opiniodawczo-doradcza Rada, która składa się z 7 członków. 

2. Członków Rady, powołuje Minister, w tym osobę wskazaną przez Ministra, pięć osób na wniosek Dyrektora oraz osobę wskazaną przez Ministra Spraw Zagranicznych, i odwołuje Minister. 

3. Kadencja Rady trwa trzy lata. 

4. Do zadań Rady należy: 

1) opiniowanie realizacji zadań wyznaczonych w Rozdziale II statutu; 

2) wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora we wszystkich istotnych sprawach dotyczących Instytutu; 

3) pomoc w poszukiwaniu nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności Instytutu. 

5. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Dyrektor. 

6. Członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego. 

7. Pracami Rady kieruje Przewodniczący. 

8. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady przynajmniej raz w roku. 

9. Członkostwo w Radzie wygasa przed upływem kadencji w przypadku: 

1) zrzeczenia się członkostwa; 

2) śmierci; 

3) prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych, ubezwłasnowolnienia lub choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków; 

4) odwołania przez Ministra z powodu niewykonywania obowiązków członka Rady wynikających z niniejszego statutu oraz regulaminu. 

10. Szczegółowy tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez Radę i uzgodniony z Dyrektorem. 

11. Obsługę kancelaryjno-biurową Rady zapewnia Instytut. 

§ 8. 1. Instytut może tworzyć filie, ośrodki i oddziały specjalistyczne. 

2. Tworzenie, łączenie i likwidacja filii, ośrodków i oddziałów specjalistycznych następuje na podstawie zarządzenia Dyrektora, po uzyskaniu zgody Ministra. 

3. Organizację wewnętrzną Instytutu oraz zakres działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Instytutu, nadany przez Dyrektora w trybie określonym w art. 13 ust. 3 ustawy. 

4. Zmiany regulaminu organizacyjnego są dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 

ROZDZIAŁ IV 

GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 9. 1. Instytut prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie. 

2. Źródła finansowania działalności Instytutu stanowią: 

1) dotacje przekazywane przez Ministra, w tym: 

a) dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, 

b) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, 

c) dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów; 

2) przychody z tytułu wykonywania zadań na rzecz organizacji rządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji; 

3) środki z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej; 

4) środki z tytułu spadków, zapisów i darowizn otrzymane od osób fizycznych i prawnych; 

5) przychody z mienia, w szczególności z najmu oraz z dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze; 

6) odsetki z lokat bankowych; 

7) przychody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz dochody ze świadczenia usług; 

8) przychody z prowadzonej działalności dodatkowej, o której mowa w § 11. 

3. Dyrektor Instytutu zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez firmę audytorską i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi. 

§ 10. 1. Dyrektor Instytutu dokonuje w imieniu Instytutu czynności prawnych, w tym składa oświadczenia w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych. 

2. Dyrektor Instytutu może udzielić w formie pisemnej pełnomocnictwa zastępcy Dyrektora, głównemu księgowemu lub innej osobie, określając jego zakres i sposób reprezentacji. 

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych. 

ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA INSTYTUTU

§ 10. 1. Instytut może prowadzić – jako dodatkową – działalność odpłatną według zasad określonych w obowiązujących przepisach, zbieżną z celami statutowymi.
2. Działalność, określona w ust. 1, może być prowadzona w zakresie:
1) produkcji i sprzedaży wydawnictw książkowych i publikacji;
2) produkcji i sprzedaży wydawnictw muzycznych;
3) produkcji i sprzedaży filmów i dokumentów;
4) organizacji przedsięwzięć o charakterze artystyczno-kulturalnym (w tym festiwali, koncertów, wystaw, konferencji);
5) organizacji szkoleń;
6) organizacji wizyt studyjnych;
7) promocyjno-reklamowym;
8) wynajmu nieruchomości i lokali.
3. Dochód z dodatkowej działalności odpłatnej może być wykorzystany wyłącznie na realizację celów i zadań statutowych Instytutu.

ROZDZIAŁ V 

DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU 

§ 11. 1. Instytut może prowadzić – jako dodatkową – działalność odpłatną według zasad określonych w obowiązujących przepisach, zbieżną z celami statutowymi. 

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w zakresie: 

1) produkcji i sprzedaży wydawnictw książkowych i publikacji; 

2) produkcji i sprzedaży wydawnictw muzycznych; 

3) produkcji i sprzedaży filmów i innych utworów audiowizualnych; 

4) organizacji przedsięwzięć o charakterze artystyczno-kulturalnym (w tym festiwali, koncertów, wystaw, konferencji); 

5) organizacji szkoleń; 

6) organizacji wizyt studyjnych; 

7) promocyjno-reklamowym; 

8) wynajmu nieruchomości i lokali; 

9) sprzedaży materiałów promocyjnych, licencji lub autorskich praw majątkowych; 

3. Dochód z dodatkowej działalności odpłatnej może być wykorzystany wyłącznie na realizację zadań statutowych Instytutu. 

ROZDZIAŁ VI 

PRZEPIS KOŃCOWY 

§ 12. 1. Połączenia, podziału lub likwidacji Instytutu dokonuje Minister na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie. 

2. Zmiany niniejszego statutu dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania 

 

ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Adama Mickiewicza 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Instytutowi Adama Mickiewicza nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia. 

§ 2. 1. Kadencja członków Rady Instytutu Adama Mickiewicza powołanych na podstawie statutu Instytutu Adama Mickiewicza stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Adama Mickiewicza (Dz. Urz. MKiDN poz. 26 oraz z 2019 r. poz. 28 i 88) wygasa z dniem 1 maja 2024 r. 

2. Kadencja członków Rady Biura „Niepodległa” powołanych na podstawie statutu Biura „Niepodległa” stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie nadania statutu Biuru „Niepodległa” (Dz. Urz. MKiDN poz. 104) wygasa z dniem 1 maja 2024 r. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2024 r.