Regulamin Arthouse rezydencje Online

OGÓLNE INFORMACJE

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „Art House” („Projekt”).

2. Organizatorem Projektu jest Instytut Adama Mickiewicza („IAM”) z siedzibą w Warszawie (00-560) przy ul. Mokotowskiej 25, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 70/2006, NIP:701-00-10-966, REGON: 140470071

3. Projekt skierowany jest do maksymalnie 20-stu artystów posiadających obywatelstwo polskie i rezydencję podatkową w Polsce („Artysta”), urodzonych przed 18 maja 2002 roku. Dopuszcza się złożenie jednego wniosku w imieniu grupy artystycznej liczącej od 2 do 3 osób przez osobę będącą członkiem tej grupy i uczestnikiem zadania, którego dotyczy wniosek. W takim przypadku do wniosku należy załączyć pełnomocnictwa. Wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Grupa artystyczna, w dalszej części Regulaminu, będzie rozumiana jako “Artysta”, a wszystkie obowiązki określone w niniejszym Regulaminie, a odnoszące się do Artysty, odnosić się będą do poszczególnych członków grupy artystycznej.

4. Przedmiotem Projektu jest ośmiotygodniowy program rezydencji online realizowanej we współpracy z zagranicznym ekspertem (mentorem) i mający na celu pracę nad rozwojem zgłoszonej przez Artystę koncepcji projektu artystycznego.

Efektem Projektu (“Dziełem”) ma być prototyp pracy artystycznej wraz ze szczegółowym opisem oraz kosztorysem umożliwiającym finalizację projektu artystycznego w przyszłości. Kosztorys przygotowany zostanie w ujednoliconym formacie wskazanym przez IAM i stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Czas trwania Projektu: 8 tygodni.

Okres realizacji Projektu: ustalany w porozumieniu z mentorem i zakwalifikowanym Artystą, w przedziale lipiec-wrzesień 2020 r.

Format spotkań: 8 godzin konsultacji on-line z mentorem (o częstotliwości nie rzadszej niż 1 spotkanie, co 2 tygodnie) oraz konsultacje mailowe.

ZGŁOSZENIE

5. W celu wzięcia udziału w Projekcie wymagane jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w języku polskim oraz częściowo angielskim zamieszczonego na stronie https://iam.pl/pl/form/arthouse i zawierającego:

5.1. Dane osobowe Artysty: imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania.

5.2. Opis koncepcji artystycznej projektu przygotowany w formie tekstowej, w języku angielskim,nie dłuższej niż 5000 znaków. Koncepcja projektu artystycznego musi odpowiadać na zawarty w open-callu brief i temat przewodni programu “Adapting in the Times of the New Normal / Oswajając nową normalność”. Dopuszcza się wszystkie formy wyrazu artystycznego, takie jak : sztuka wideo (Video Art), animacja, audio art, performance, wideo 360° (360° Video), Wirtualna Rzeczywistość (Immersive Virtual Reality), rozszerzona rzeczywistość (Augmented Reality), projekty internetowe (Web-based experience), media społecznościowe (Social media), gry komputerowe (Game), komiks animowany (Motion Comic), malarstwo, grafika, rzeźba, design, grafika użytkowa.

5.3. Link do zamieszczonego w sieci Portfolio Artysty - wszelkiego rodzaju materiały dodatkowe (linki, pliki audio, wideo) muszą być dostępne na istniejącej stronie internetowej, czy portalu, np.:. YouTube lub Vimeo (w toku przyjmowania zgłoszeń nie dopuszcza się wysyłania plików do pobrania).

5.4. Link do zamieszczonego w sieci Nagrania wideo prezentującego koncepcję projektu artystycznego, którą Artysta chciałby rozwinąć we współpracy z mentorem.

5.4.1. Nagranie wideo musi spełniać poniższe kryteria:

  • długość do 100 sekund,
  • treści oraz wypowiedzi prezentowane w wideo muszą być w języku angielskim,
  • wideo musi być wykonane samodzielnie przez Artystę,

Nagranie ma na celu weryfikację poziomu językowego Artysty (niezbędna do samodzielnej pracy z mentorem). Istotną jest oryginalność  projektu artystycznego, a nie realizacja techniczna nagrania wideo (IAM nie będzie oceniał jakości dźwięku lub obrazu; na etapie zgłoszenia można wykorzystać ogólnodostępne środki rejestrujące - smartfon, tablet itp.)

5.4.2. Artysta zgłaszając się do Projektu deklaruje, że jest twórcą i ma prawa autorskie do wszystkich elementów zawartych w nagraniu wideo, w szczególności wszelkie wykorzystane w nim materiały nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich i praw pokrewnych. IAM wykorzysta nagranie jedynie w celu wyłonienia uczestników Projektu.

5.5 Potwierdzenie zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu w formularzu zgłoszeniowym.

5.6. Wybór preferowanych 3 mentorów, z dostępnej w formularzu listy, z którymi Artysta chciałby współpracować realizując Projekt. Wskazanie preferencji nie jest jednoznaczne z przydzieleniem wskazanych mentorów, która to decyzja zależy od IAM oraz samych mentorów.

5.7. Motywację Artysty do przystąpienia do udziału w programie.

6. Artysta deklaruje, że będzie w stanie przedstawić prototyp rozwijanej w ramach Projektu koncepcji projektu artystycznego, po zakończeniu Projektu.

7. Artysta może nadesłać tylko jedno zgłoszenie zgodnie z punktem 5 niniejszego Regulaminu, które będzie zawierać jedną koncepcję projektu artystycznego.

8. Warunkiem udziału w Projekcie jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację z mentorem. IAM nie zapewnia tłumacza, ani innych form tłumaczenia materiałów podczas trwania Projektu.

9. Termin nadsyłania zgłoszeń do Projektu upływa 31.05.2020 r. o g. 23:59 (czasu środkowoeuropejskiego CEST). Zgłoszenia powinny zostać wypełnione poprzez formularz dostępny na stronie https://iam.pl/pl/form/arthouse. Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych będą podlegały odrzuceniu.

 

WYBÓR ZWYCIĘSKICH ARTYSTÓW

10. Wybór zwycięskich Artystów zostanie przeprowadzony zgodnie z następującymi kryteriami:

  • walory artystyczne (np. oryginalność, pomysłowość) koncepcji;
  • perspektywa rozwoju projektu;
  • dokładność w przygotowaniu koncepcji;
  • stopień, w jakim koncepcja odnosi się do głównego tematu programu rezydencyjnego;
  • portfolio;
  • spójność wniosku;
  • wykonalność opracowania prototypu w okresie 2 miesięcy od rozpoczęcia pracy z mentorem.

Oceny według ww. kryteriów dokonują jurorzy wybrani przez IAM.

11. Termin ogłoszenia wyników naboru Organizator wyznacza na dzień 10 czerwca 2020 r.Powiadomienie o wynikach zostanie wysłane do Artystów drogą e-mailową, równocześnie dane osobowe w postaci imienia i nazwiska zwycięskich Artystów zostaną opublikowane na stronie internetowej Instytutu Adama Mickiewicza, na co osoby zgłaszające się do udziału w Projekcie wyrażają zgodę, wysyłając formularz zgłoszeniowy do Projektu.

12. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

 

OGÓLNE WARUNKI

13. Warunkiem udziału w Projekcie jest podpisanie umowy z IAM, która szczegółowo określa zasady uczestnictwa w programie. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, który jest dostępny do pobrania pod adresem https://iam.pl/pl/regulamin-arthouse-rezydencje-online.

14. Wybrany do udziału w programie Artysta otrzyma honorarium w łącznej kwocie7.800,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych brutto) z tytułu wykonania prototypu pracy artystycznej wraz ze szczegółowym opisem i kosztorysem umożliwiającym finalizację projektu artystycznego w przyszłości (“Dzieło”). Terminy płatności będą indywidualnie negocjowane z każdym Artystą na etapie podpisywania umowy, uwzględniając charakter Projektu i jego poszczególne etapy, przy czym ostateczną decyzję podejmuje IAM.

14.1. Honorarium, o którym mowa w pkt 14 wyczerpuje wszelkie roszczenia Artysty. IAM nie będzie pokrywał żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją Projektu (np. zakup materiałów, sprzętu, licencji itp).

14.2. Jeżeli do udziału w Projekcie zostanie wyłoniona grupa artystyczna, ww. honorarium nie ulega zwiększeniu, a podziałowi ustalonemu przez IAM wspólnie z grupą artystyczną.

15. Na Artyście spoczywa wyłączny obowiązek zabezpieczenia praw osób trzecich w ramach zgłoszonego projektu oraz Dzieła, w szczególności majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych, jak również innych praw związanych z prawami patentowymi i wzorami użytkowymi. Artysta ponosi względem IAM oraz osób trzecich wyłączną odpowiedzialność za nieuprawnione wykorzystanie przez Artystę w projekcie i Dziele elementow objętych prawami osób trzecich.

16. Artysta zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu oraz wszystkich ewentualnych zmian wprowadzanych przez Organizatora podanych na stronie internetowej https://iam.pl/pl/regulamin-arthouse-rezydencje-online.

17. Na mocy umowy, o której mowa w pkt. 13. powyżej, Artysta udzieli na rzecz IAM licencji wyłącznej na okres 2 lat (niewyłącznej w dalszym okresie) od momentu przekazania Dzieła przez Artystę dla IAM, w zakresie określonym ww. umową.

18. Przystąpienie do Programu oznacza:

18.1 zobowiązanie się Artysty do przestrzegania Regulaminu;

18.2. wyrażenie przez Artystę zgody na przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz biogramu do celów promocji o działalności statutowej IAM, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

19. W związku z art. 13 RODO, Instytut informuje, że:

19.1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25 wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 70/2006.

19.2 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, adres e-mail: [email protected].

19.3. Dane osobowe Wnioskodawców są przetwarzane na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – na podstawie uzasadnionego interesu IAM jakim jest realizacja działalności statutowej IAM poprzez promocję i wsparcie polskiej kultury za granicą - do celów związanych z przeprowadzeniem naboru i wyłonieniem wybranego Artysty oraz w celu wykorzystania imienia i nazwiska oraz biogramu Artysty w ramach realizacji Projektu (w tym do informowania o Projekcie oraz udziale Artysty w Projekcie) i udostępnienia w trybie określonym w odrębnych przepisach, w tym dot. udostępniania informacji publicznych oraz prawa autorskiego;

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia umowy o dzieło z wybranym Artystą;

c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w celu wykorzystania imienia i nazwiska oraz biogramu do celów promocji i informacji o działalności statutowej IAM. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończeniakampanii informacyjnej działalności statutowej IAM w latach 2020-2022, nie dłużej niż przez okres 2 lat, lub cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres: [email protected].

19.4. Po ustaniu celu przetwarzania, dane osobowe będą przechowywane w celu archiwalnym przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i z wydanych na jej podstawie regulacji obowiązujących w Instytucie Adama Mickiewicza.

19.5. Odbiorcami danych osobowych Wnioskodawców będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Instytutu Adama Mickiewicza, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz Instytutu Adama Mickiewicza oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).

19.6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

19.7 Osobie, której dane dotyczą, przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-16 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz w art. 17 i 18 RODO – prawo do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania – o ile będą miały zastosowanie.

19.8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.

19.9. Wnioskodawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

20. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania w sprawach spornych i nieobjętych Regulaminem.

21. W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, niezależnej od woli Organizatora, postanowienia Regulaminu zostaną zmienione odpowiednio do nowych ustaleń Organizatora.

22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie. W przypadku zmiany Regulaminu przez Organizatora zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie internetowej https://iam.pl/pl/regulamin-arthouse-rezydencje-online. Równocześnie zmiany Regulaminu zostaną przesłany do Artystów, którzy przesłali zgłoszenia do Projektu przed datą zmiany Regulaminu.

23. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania naboru prowadzonego na podstawie niniejszego Regulaminu w każdym czasie, jednakże nie później niż do dnia zawarcia umowy ze zwycięskimi Artystami.

24. Ewentualna rezygnacja z udziału w Projekcie przez Artystę jest możliwa na warunkach określonych umową, za zwrotem wszystkich świadczeń zapewnionych przez IAM.

25. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

26. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

27. Wszelkie pytania związane z Projektem i niniejszym Regulaminem należy kierować wyłącznie na adres [email protected] . Odpowiedzi na wszelkie pytania będą udzielane w formie mailowej.

28. Artysta, w ramach zawartej umowy, zobowiązany będzie do udostępniania IAM materiałów wizualnych (zdjęć i materiałów wideo) z postępów prac nad Projektem w celu promocji programu w mediach społecznościowych.

29. Niniejszy regulamin został sporządzony w polskiej oraz angielskiej wersji językowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy obiema wersjami językowymi rozstrzygająca będzie wersja w języku polskim.

 

Załącznik nr 1 - Wzór pełnomocnictwa dla reprezentanta grupy artystycznej

Załącznik nr 2 - Wzór kosztorysu

Załącznik nr 3 - Wzór umowy szczegółowo określającej zasady uczestnictwa w projekcie