Regulamin konkursu Capturing Freedom 2018

POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem Konkursu) ma zastosowanie do konkursu filmów krótkometrażowych „Poczuj Wolność Okiem Kamery” 2018 (zwanego dalej Konkursem) organizowanego przez Instytut Adama Mickiewicza (zwanego dalej IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560) przy ul. Mokotowskiej 25, wpisanego do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 70/2006, NIP:701-00-10-966, REGON: 140470071 (zwanego dalej Organizatorem), którego gospodarzem jest Fundacja Transatlantyk Festival (zwana dalej FTF) z siedzibą w Łodzi pod adresem Plac Wolności 591-415 Łódź, Polska wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000557292, NIP: 7252086370, REGON: 361487979 (zwana dalej FTF)

2. Przez poniższe określenia użyte w niniejszym Regulaminie Konkursu uważa się:

 • a) Autor – osoba pomiędzy 18 a 35 rokiem życia, student lub absolwent uczelni filmowej z dowolnego kraju na świecie, która jest autorem (zgodnie z Ustawą) Wideo i która zgłosi Wideo do Konkursu,
 • b) Wideo – film wideo lub krótki film zgłoszony przez Autora do Konkursu będący dziełem w rozumieniu Ustawy,
 • c) Strona Internetowa lub Strony Internetowe – www.culture.pl, www.iam.pl i www.transatlantyk.org,
 • d) Regulaminy Stron Internetowych – regulamin strony www.culture.pl opublikowany tamże oraz regulamin strony www.iam.pl opublikowany tamże,
 • e) Ustawa – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 666),
 • f) Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922).

3. Czas trwania Konkursu ustala się na okres od 5 marca 2018 r. do 20 lipca 2018 r. zgodnie z następującym harmonogramem:

 • a) 5 marca 2018 r. oficjalne otwarcie;
 • b) 5 czerwca 2018 r. do godziny 24:00 (północ) czasu środkowoeuropejskiego (CET) – termin nadsyłania zgłoszeń wideo;
 • c) 8 maja 2018 r. rozpoczęcie procesu oceniania przez Jury;
 • d) Od 18 do 24 czerwca 2018 r. do godziny 24:00 (północ) czasu środkowoeuropejskiego (CET) – głosowanie internetowe w celu wyłonienia zwycięzcy;
 • e) 24 czerwca 2018 r. zakończenie konkursu i 25 czerwca 2018 r. ogłoszenie werdyktu jury;
 • f) 25 czerwca 2018 r. powiadomienie Zwycięzców konkursu filmów krótkometrażowych „Poczuj Wolność Okiem Kamery”; organizacja podróży i zakwaterowania Zwycięzców;
 • g) 13 lipca 2018 r. przybycie Zwycięzców do Polski. Uczestnicy zobowiązani są do wykupienia na własny koszt polisy ubezpieczeniowej na czas podróży i pobytu w Polsce. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody lub niedogodności wynikające z niewykupienia przez uczestników ubezpieczenia, o którym mowa powyżej.
 • h) 13 – 20 lipca 2018 r. – program konkursu filmów krótkometrażowych „Poczuj Wolność Okiem Kamery” w Łodzi (Polska), na który składa się darmowe wejście na TRANSATLANTYK FESTIVAL w Łodzi (łącznie z uroczystością wręczenia nagród), spotkanie z najważniejszymi przedstawicielami kina światowego oraz wycieczka z przewodnikiem po Łodzi.

CEL I WARUNKI KONKURSU

4. Celem Konkursu jest wybranie do trzech najlepszych krótkich filmów + jeden film zostanie wybrany przez użytkowników Internetu spośród filmów poruszających temat: „Capturing Freedom – Creating the Future”

5. Filmy wideo zgłoszone do Konkursu zostaną ocenione przez niezależne Jury Konkursu powołane przez Organizatora składające się z ekspertów różnych dziedzin, w tym kina. Ze zgłoszonych filmów Jury wybierze do 10 filmów, które zostaną opublikowane na profilu Culture.pl na portalu Facebook lub na stronie www.culture.pl. Wybrane filmy zostaną poddane pod głosowanie użytkownikom Internetu, którzy wybiorą jeden film – zwycięzcę nagrody specjalnej. O wygranej decyduje liczba głosów oddanych za pomocą reakcji jasno określających pozytywne emocje "lubię to" i "super". W przypadku przeprowadzenia głosowania na Facebooku lub poprzez oddanie głosu w ankiecie w przypadku przeprowadzenie głosowania na stronie internetowej.

6. Ocena nadesłanych wideo przez Jury odbędzie się według następujących kryteriów:

 • a) zgodność z Regulaminem Konkursu i przedmiotem Konkursu,
 • b) wykonanie zadania Konkursu określonego w zakładce zasady Konkursu tj. odpowiednie ujęcie tematu: Capturing Freedom – Creating the Future.

7. Do konkursu mogą przystąpić studenci lub absolwenci uczelni filmowych z dowolnego kraju na świecie między 18 a 35 rokiem życia.

8. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy, wykonawcy, partnerzy biznesowi Organizatora Konkursu oraz pracownicy, współpracownicy, wykonawcy, partnerzy biznesowi FTF, członkowie ich rodzin, członkowie Jury Konkursu oraz członkowie ich rodzin.

9. Zgłoszenie Wideo do Konkursu nastąpi jedynie w drodze wysłania Organizatorom Konkursu linku (YouTube, Vimeo) do Wideo poprzez formularz „Zgłoszenia filmu” dostępny na Stronie Internetowej. Autorowi przysługuje prawo zabezpieczenia Wideo hasłem. Wideo będzie nie dłuższe niż 10 i nie krótsze niż 5 minut (łącznie z napisami końcowymi).

10. Autor Wideo zobowiązują się do zachowania oryginalnej, nieskompresowanej wersji swojego filmu i dostarczenia jej na wezwanie Organizatora; w przeciwnym razie Wideo może zostać wykluczone z konkursu.

11. Zgłaszając Wideo do Konkursu Autor oświadcza, iż zaakceptował warunki niniejszego Regulaminu Konkursu, Regulaminu Strony Internetowej oraz udziela FTF i IAM licencji niewyłącznej w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych.

12. Autor może zgłosić Wideo do Konkursu, jeżeli:

 • a) Wideo zostanie zgłoszone do Konkursu osobiście przez Autora,
 • b) Autor posiada prawa autorskie i prawa pokrewne, tytuły własności do Wideo (łącznie z tytułami własności do utworów muzycznych wykorzystanych w Wideo),
 • c) Prawa własności i prawa pokrewne do Wideo nie zostały w żaden sposób ograniczone z tytułu praw osób trzecich.
 • d) Autor otrzymał zgodę wszystkich osób występujących w Wideo na korzystanie z ich wizerunku (publikowanie, rozpowszechnianie) na wszystkich polach eksploatacji określonych w punkcie 27 Regulaminu Konkursu (Organizatorowi przysługuje prawo zweryfikowania zgody posiadanej przez Autora),
 • e) Wykonanie Wideo nie zostało zlecone w ramach wynagrodzenia przez Autora lub inną osobę,
 • f) Wideo nie zostało stworzone przy zaangażowaniu Jury Konkursowego, członków Organizatora i/lub FTF oraz pracowników Organizatora lub członków ich rodzin.
 • g) Wideo nie powinno wyraźnie eksponować lub nawiązywać do innych przedsiębiorstw zarobkowych lub nazw produktów, marek, znaków towarowych lub firmowych niniejszego Regulaminu Konkursu.
 • h) Wideo nie może zawierać żadnych treści obraźliwych ani takich elementów jak nagość, sceny pornograficzne, sceny przemocy, materiały rasistowskie, bluźniercze, zniesławiające, obraźliwe wobec kogokolwiek, w złym guście, dyskryminujące ze względu na orientacje seksualną, religię lub rasę, lub treści działających na szkodę Organizatora, lub zawierających elementy działające na szkodę któregokolwiek z Autorów Konkursu.

13. Filmy wideo, które naruszają Regulamin Konkursu, Regulamin Strony Internetowej, przepisy prawa lub ogólnie akceptowane normy nie będą dopuszczone do udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo decydowania o dopuszczeniu Wideo do Konkursu.

14. Zgłaszając Wideo do Konkursu Autor oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie i prawa pokrewne (w szczególności autorskie prawa osobiste i majątkowe) do Wideo oraz wszelkich utworów składających się na Wideo oraz, że posiada prawa do wszystkich wstawek, utworów muzycznych lub obrazów wykorzystanych w Wideo. Autor zobowiązuje się do wykorzystania powyższych zgodnie z punktem 27 Regulaminu Konkursu i oświadcza, że uzyskał zgodę osób, których wizerunek został wykorzystany w Wideo, na wykorzystanie ich wizerunku (publikacja, rozpowszechnianie) zgodnie z punktem 27 Regulaminu Konkursu.

15. Zgłaszając Wideo do Konkursu, Autor wyraża zgodę na opublikowanie Wideo na stronach internetowych partnerów konkursu w celach promocyjnych.

16. Zgłaszając Wideo do Konkursu Autor upoważnia FTF oraz Organizatora do wykonania następujących czynności:

 • a) zapisania i przechowywania Wideo na komputerach i serwerach FTF i Organizatora,
 • b) cyfrowego przetwarzania Wideo w celu dostosowania go do wymogów Konkursu,
 • c) nieodpłatnego opublikowania i dystrybucji Wideo poprzez Stronę Internetową,
 • d) podjęcia uznaniowej decyzji w imieniu autora co do pierwszego publicznego rozpowszechnienia Wideo.

17. W przypadku wysunięcia roszczeń wobec FTF i/lub Organizatora przez strony trzecie z tytułu domniemanego naruszenia ich praw w odniesieniu do Wideo zgłoszonego do Konkursu, w szczególności w przypadku:

 • a) naruszenia autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich w odniesieniu do Wideo,
 • b) naruszenia innych praw osób trzecich do Wideo (praw do treści, utworów muzycznych, materiałów lub obrazów wykorzystanych w Wideo), FTF i/lub, odpowiednio, Organizator powiadomi Autora. Autor niezwłocznie podejmie wszelkie możliwe starania w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i przeniesie wszelkie swoje prawa na FTF i/lub Organizatora w postępowaniu sądowym lub dołączy do FTF i/lub Organizatora w postępowaniu sądowym jako osoba dopozwana oraz pokryje wszystkie koszty poniesione przez FTF i/lub Organizatora wynikające z naruszenia praw osób trzecich, w szczególności kosztów usług prawnych, kosztów związanych z reprezentacją prawną, postępowaniem sądowym oraz kosztów związanych z zaspokojeniem należności z tytułu naruszenia praw osób trzecich na pierwsze żądanie FTF i/lub Organizatora.

18. FTF i/lub Organizator zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia Autora, poprzez Stronę Internetową, pocztę elektroniczną lub w inny sposób, o roszczeniach wniesionych przez strony trzecie wobec FTF i/lub Organizatora wynikające z naruszenia ich praw.

ZWYCIĘZCY KONKURSU I NAGRODY

19. Organizator zastrzega prawo do skontaktowania się jedynie z Autorami Wideo nagrodzonymi lub wyróżnionymi w Konkursie. Organizator skontaktuje się z Autorem za pośrednictwem środków komunikacji wykorzystując w tym celu dane kontaktowe przesłane w formularzu zgłoszeniowym.

20. Organizator i FTF są upoważnieni do opublikowania na ich Stronach Internetowych imienia, nazwiska i pseudonimu Autora Wideo nagrodzonego lub wyróżnionego w Konkursie.

21. Podanie przez Autora niepoprawnych lub niekompletnych danych kontaktowych w formularzu zgłoszeniowym stanowić będzie podstawę do wykluczenia Wideo z Konkursu nawet po dokonaniu wyboru Zwycięzcy.

22. Jury wybierze do trzech najlepszych Wideo + jedno Wideo zostanie wybrane przez użytkowników Internetu. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni wycieczką do Polski wraz z zakwaterowaniem podczas TRANSATLATYK FESTIVAL w Łodzi w dniach 13-20 lipca 2018 r. oraz udziałem w spotkaniu z najważniejszymi przedstawicielami kina światowego i wycieczką z przewodnikiem po Łodzi oraz nagrodą rzeczową.

23. Organizator zastrzega prawo do przyznania mniej nagród niż określono w punkcie 22 Regulaminu Konkursu.

24. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne i nie podlegają apelacji. Informacja o decyzji Jury Konkursu zostanie ogłoszona na Stronach Internetowych.

25. Nagrody zostaną przekazane po podpisaniu i przekazaniu przez Autora Organizatorowi umowy dotyczącej przekazania autorskich praw majątkowych na rzecz FTF i IAM zgodnie z Regulaminem Strony Internetowej. W przypadku niepodpisania wyżej wymienionej umowy przez Autora, Wideo zostanie wykluczone z Konkursu. Organizator skontaktuje się z nagrodzonymi Autorami po ogłoszeniu decyzji Jury.

26. W przypadku wykluczenia Wideo z Konkursu po uprzednim jego nagrodzeniu lub wyróżnieniu, nagroda lub wyróżnienie przyznane Autorowi Wideo zostanie anulowane. Jeżeli nagroda lub wyróżnienie zostały już przekazane Autorowi, który otrzymał już nagrod

PRZEKAZANIE PRAW AUTORSKICH

27. W momencie podpisania umowy, o której mowa w punkcie 25 Regulaminu Konkursu, Organizator nabywa tytuł własności do nośnika, na którym Wideo zostało zapisane wraz z licencją w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Wideo na następujących polach eksploatacji:

 • a) w zakresie zwielokrotniania przy użyciu dowolnej technologii (w każdym systemie, formacie i na każdym nośniku) w tym techniką drukarską, na kliszy fotograficznej, taśmie magnetycznej i w sposób cyfrowy,
 • b) wprowadzanie do obrotu,
 • c) zapisywanie w pamięci komputera, wprowadzanie do systemów komputerowych i/lub systemów multimedialnych i baz danych,
 • d) publiczne udostępnianie Wideo w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w Internecie np. na dowolnych stronach internetowych odpłatnie lub nieodpłatnie, udostępnianie m.in. w formie plików do pobrania, przesyłania strumieniowego, w formacie IPTV, ADSL, DSL lub innym) poprzez usługi telekomunikacyjne przy wykorzystaniu dowolnych systemów lub sprzętu (np. stałych łączy telefonicznych lub telefonów przenośnych, komputerów przenośnych i stacjonarnych oraz przy wykorzystaniu dostępnych technologii, za pomocą sieci telekomunikacyjnych),
 • e) publiczne wyświetlenie (pokaz),
 • f) użyczenie,
 • g) wypożyczenie, najem,
 • h) dystrybucja i rozpowszechnianie w sieciach IT, telekomunikacyjnych i sieciach danych, w szczególności przy użyciu takich technologii jak ADSL, DSL, xDSL, Ethernet,
 • i) wykorzystywanie w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych.

28. Na mocy umowy, o której mowa w punkcie 25 Regulaminu Konkursu Autor zgadza się na rozporządzanie i wykorzystanie przez FTF i IAM dzieł zależnych od Wideo lub ich części oraz zezwala FTF i IAM na wykonywanie względem Wideo autorskich praw zależnych (w szczególności wykonywanie tłumaczenia, dowolnych zmian, modyfikacji i adaptacji Wideo).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

29. Podczas zgłaszania Wideo do Konkursu Autor zapewni informacje niezbędne do poprawnego uczestnictwa w Konkursie i przeprowadzenia Konkursu.

30. Zgłoszenie Wideo do Konkursu będzie rozumiane jako wyrażenie przez Autora zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu i zakresie określonych w punkcie 33 Regulaminu Konkursu.

31. FTF i Organizator będą pełnić rolę administratora danych osobowych dostarczonych przez Autora zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 1997 r.

32. W celu spełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z artykułem 24 para.1 Ustawy o ochronie danych osobowych FTF i/lub Organizator niniejszym informuje, iż:

 • a) pełna nazwa FTF brzmi “Fundacja Transatlantyk Festival Łódź Plac Wolności 5 91-415 Łódź, Polska,
 • b) pełna nazwa Organizatora brzmi Instytut Adama Mickiewicza z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 25, 00-560 Warszawa,
 • c) dane osobowe Autorów są gromadzone przez Organizatora i FTF w celu zapewnienia poprawnego przeprowadzenia Konkursu,
 • d) dostarczenie danych osobowych przez Autorów jest dobrowolne.

33. Zgłaszając Wideo do Konkursu Autor wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości co następuje:

 • a) administratorem danych osobowych jest Organizator (z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 25, 00-560 Warszawa) oraz FTF (z siedzibą w Łodzi, Plac Wolności 591-415 Łódź, Polska),
 • b) dane osobowe Autora zostaną przetworzone jedynie w celu poprawnego przeprowadzenia Konkursu,
 • c) autorowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe i wprowadzenia poprawek,
 • d) przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.

34. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną przetworzone w niezbędnym zakresie zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 1997 r.

35. Zgłaszając Wideo do Konkursu, Autor wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych przez Organizatora oraz FTF w celach marketingowych, reklamowych, promocyjnych i informacyjnych.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

36. Autor bierze udział w Konkursie na własny koszt i ryzyko. Autor zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z wykonaniem wideo i jego poprawnym zgłoszeniem do Konkursu.

37. Organizator i FTF nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treści Wideo, w szczególności za naruszenie praw osób trzecich przez Autora lub obowiązujących przepisów prawa.

38. Naruszenie Regulaminu Stron Internetowych stanowi naruszenie Regulaminu Konkursu.

39. Autorowi nie przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń z tytułu zaakceptowania lub wykluczenia Wideo z udziału w Konkursie przez FTF i/lub Organizatora.

40. Organizator i FTF oświadczają, że na każdorazowe wezwanie ze strony sądu lub właściwych organów ścigania dostarczą wszystkie informacje dotyczące Autora jakie posiadają, w tym adres IP Autora, z którego zostało zgłoszone Wideo do udziału w Konkursie.

41. Organizator i FTF zastrzegają prawo do odrzucenia z udziału w Konkursie (nawet po ogłoszeniu zwycięzcy Konkursu) jakiegokolwiek Wideo, które z punktu widzenia Organizatora lub FTF narusza prawa osób trzecich (w szczególności prawa autorskie lub prawa ochrony wizerunku) lub które narusza Regulamin Konkursu, Regulaminy Stron Internetowych, przepisy prawa lub powszechnie obowiązujące normy. Organizator może odrzucić Wideo według własnego uznania.

42. Organizator zastrzega prawo do dopuszczenia Wideo do udziału w Konkursie po ostatecznym terminie nadsyłania prac, jednakże nie później niż 5 dni po upłynięciu terminu zgłaszania Wideo.

43. Organizator zastrzega prawo do odwołania Konkursu bez podawania przyczyny. Autorom nie przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń wobec FTF i/lub Organizatora z tytułu odwołania Konkursu.

44. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu Ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 471).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

45. Przepisy Regulaminu Konkursu podlegają wykładni i stosowaniu w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

46. Przed zgłoszeniem Wideo do Konkursu Autor jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Stron Internetowych Organizatora oraz Regulaminem Konkursu. Zgłoszenie Wideo do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Stron Internetowych i Regulaminem Konkursu przez Autora.

47. Organizator zastrzega prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w dowolnym momencie. W przypadku zmiany Regulaminu Konkursu przez Organizatora zmieniony Regulamin Konkursu wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na Stronie Internetowej. Organizator poinformuje Autorów o wszelkich zmianach Regulaminu Konkursu poprzez umieszczenie odpowiednich informacji na Stronie Internetowej lub pocztą elektroniczną. W przypadku niezaakceptowania zmian wprowadzonych w Regulaminie Autor może wnioskować o wycofanie swojego Wideo z udziału w Konkursie. Wniosek powinien być złożony na piśmie lub pocztą elektroniczną. Jeżeli w terminie 7 dni od wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu Autor nie złoży stosownego wniosku o wycofanie Wideo z Konkursu zmiany w Regulaminie Konkursu zostaną uznane za zaakceptowane.

48. Regulamin Konkursu podlega przepisom prawa polskiego. Wszelkie spory, mogące wyniknąć w związku z obowiązywaniem Regulaminu Konkursu, Strony będą się starały rozwiązać na drodze negocjacji lub ugody. W przypadku niemożności rozwiązania sporów w taki sposób, będą one rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Organizatora.

49. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

50. Regulamin Konkursu został opublikowany w dniu 5 marca 2018 r. na stronie konkursu filmowego Poczuj Wolność Okiem Kamery https://iam.pl/pl/capturing-freedom.