Złóż wniosek

Rodzaj wniosku » Dane wnioskodawcy » Opis merytoryczny

Gwiazdka * oznacza pole wymagane.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO” informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected]. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu i/lub udzielenia Panu/Pani odpowiedzi. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zaangażowane w kontakt (w tym dostawcy usług informatycznych). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia korespondencji oraz jej archiwizacji na podstawie odrębnych przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku: a) nawiązania kontaktu, informujemy, że Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane z publicznie dostępnych źródeł informacji; b) odpowiedzi na Pańską korespondencję, informujemy, że podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi lub do prowadzenia sprawy na wskutek Pani/Pana zapytania bądź wniosku.