OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU

44 x Mickiewicz

Zgodnie z harmonogramem programu 44 x Mickiewicz w dniach 25 lutego do 2 marca 2022 roku odbyły się prace Zespołu Opiniującego złożone w I etapie naboru wnioski. Po przeprowadzonej weryfikacji formalnej złożonych wniosków przystąpiono do oceny merytorycznej proponowanych do realizacji w programie 44 x Mickiewicz projektów.  W skład Zespołu Opiniującego weszli eksperci rekomendowani oraz powołani przez Dyrekcję Instytutu Adama Mickiewicza. 

Zespół Opiniujący, spośród złożonych wniosków, zarekomendował do II etapu naboru następujące projekty:

  1. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca – ,,Ballady i romanse’’.
  2. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego – „Balladyna w Zagrzebiu’’.
  3. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego – „Dziady w Tbilisi’’.
  4. Teatr Wielki Opera Narodowa – ,,Mąż i żona’’, występ gościnny Polskiego Baletu Narodowego w Macedonii. 
  5. Instytut Literatury – ,,Śladami Mickiewicz’’.
  6. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – „Wielka Emigracja od kuchni, czyli Mickiewicz i rydze…”.
  7. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku – ,,Dziady Polsko-Ajnuskie – Przedświt’’.
  8. Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie – ,,Dziady. Horror Puppet Musical’’.
  9. Teatr Polski im. A. Szyfmana w Warszawie – ,,Mesjasze – Bracia’’.
  10. Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – ,,Romantyczny most Mickiewicz – Eminescu’’.

Zgodnie z regulaminem programu 44 x Mickiewicz, Zespół Opiniujący skierował do II etapu naboru projekty biorąc pod uwagę poprawność formalną wniosków oraz szereg kryteriów merytorycznych, w szczególności: oryginalność projektu i jego adekwatność do celów programu 44 x Mickiewicz, pozycja doświadczonego w realizacji międzynarodowych działań kulturalnych partnera zagranicznego projektu, miejsce realizacji projektu (zgodne z założeniami określonymi w regulaminie programu), dotychczasowe doświadczenie wnioskodawcy przy realizacji projektów  w zakresie zagranicznych działań kulturalnych i artystycznych, zgodność grup docelowych z założeniami programu 44 x Mickiewicz oraz planowane efekty projektów. 

Zespół Opiniujący wysoko ocenił poziom merytoryczny wszystkich złożonych w I etapie naboru wniosków. Wśród złożonych do realizacji projektów w ramach programu 44 x Mickiewicz znalazły się propozycje z zakresu muzyki, teatru, tańca, literatury, historii. Ich celem jest popularyzacja najważniejszych fenomenów romantyzmu poprzez wskazanie ich aktualności oraz reaktywacja dziedzictwa XIX-wiecznej kultury. Partnerzy zagraniczni proponowanych do realizacji projektów w ramach programu 44 x Mickiewicz  znajdują się w Japonii, Chorwacji, Gruzji, Macedonii, Rumunii, Francji, we Włoszech, na Litwie.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w I etapie naboru. Dla wybranych w naborze instytucji, 04 marca 2022 roku na stronie internetowej: https://iam.pl/pl/wsparcie-kultury/44xmickiewicz uruchomiony zostanie formularz II etapu, w którym wnioskodawcy szczegółowo określą zakres rzeczowy i merytoryczny proponowanych przez siebie projektów. Nabór wniosków w II etapie zakończy się 14 marca 2022 roku, a listę projektów wybranych do realizacji w programie 44 x Mickiewicz poznamy 23 marca 2022 roku.

44 x Mickiewicz to autorski program Instytutu Adama Mickiewicza, skierowany do instytucji kultury podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach programu współorganizowane będą projekty mające na celu pokazanie, w jaki sposób polski romantyzm staje się wehikułem nowoczesności.

Realizacja programu 44 x Mickiewicz winna dowodzić, że dziedzictwo romantyczne jest niezwykle aktualnym rezerwuarem wyobraźni, wrażliwości, nawiązaniem do konstrukcji świata opartej na duchowej i dialogicznej sile oddziaływania tego, co ukryte w wielu wymiarach. Ponadto, projekty realizowane w programie 44 x Mickiewicz powinny ukazywać idee polskiego romantyzmu, jako punkt krzyżowania się wielu kultur, poglądów, nurtów w sztuce. Współcześnie tradycja romantyczna silnie rezonuje i oddziałuje na polskich i zagranicznych twórców, stwarzając możliwość do dialogu językiem sztuki i ekspresji artystycznej. 

Program 44 x Mickiewicz to zaproszenie do pogłębienia i reaktywacji dziedzictwa romantycznego we współczesnych projektach kulturalnych i artystycznych.

Prognozowana suma środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 1.500.000 zł.

Strategicznym celem programu 44 x Mickiewicz jest ukazanie aktualności idei romantycznych i inspiracji kulturą XIX wieku w myśleniu koncepcyjnym i działaniach artystycznych współczesnych twórców.