Wyniki programu 44 x Mickiewicz

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

44 x Mickiewicz

Zgodnie z harmonogramem programu 44 x Mickiewicz w dniach 15 do 22 marca 2022 roku odbyły się prace Zespołu Opiniującego złożone w II etapie naboru wnioski. Po przeprowadzonej weryfikacji formalnej złożonych wniosków przystąpiono do oceny merytorycznej proponowanych do realizacji w programie 44 x Mickiewicz projektów.  W skład Zespołu Opiniującego weszli eksperci rekomendowani oraz powołani przez Dyrekcję Instytutu Adama Mickiewicza. 

Zgodnie z regulaminem programu 44 x Mickiewicz, Zespół Opiniujący ocenił projekty biorąc pod uwagę poprawność formalną wniosków oraz szereg kryteriów merytorycznych, w szczególności: oryginalność projektu i jego adekwatność do celów programu 44 x Mickiewicz, pozycja doświadczonego w realizacji międzynarodowych działań kulturalnych partnera zagranicznego projektu, miejsce realizacji projektu (zgodne z założeniami określonymi w regulaminie programu), dotychczasowe doświadczenie wnioskodawcy przy realizacji projektów  w zakresie zagranicznych działań kulturalnych i artystycznych, zgodność grup docelowych z założeniami programu 44 x Mickiewicz oraz planowane efekty projektów, spójność i celowość planowanych działań promocyjnych, z uwzględnieniem wszystkich kanałów komunikacji, adekwatność planowanego budżetu projektu z jego założeniami merytorycznymi wraz z oceną możliwości jego realizacji, adekwatność koncepcji programowej projektu do zakładanej grupy odbiorców zagranicznych.

Zespół Opiniujący wysoko ocenił poziom merytoryczny wszystkich złożonych w II etapie naboru wniosków. Wśród złożonych do realizacji projektów w ramach programu 44 x Mickiewicz znalazły się propozycje z zakresu muzyki, teatru, tańca, literatury, historii. Ich celem jest popularyzacja najważniejszych fenomenów romantyzmu poprzez wskazanie ich aktualności oraz reaktywacja dziedzictwa XIX-wiecznej kultury. Partnerzy zagraniczni proponowanych do realizacji projektów w ramach programu 44 x Mickiewicz  znajdują się w Japonii, Chorwacji, Gruzji, Macedonii, Rumunii, Francji, we Włoszech, na Litwie.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w naborze do programu 44 x Mickiewicz. Po zapoznaniu się z rekomendacją Zespołu Opiniującego, Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza skierował do realizacji w programie 44 x Mickiewicz następujące projekty:

  1. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca – ,,Ballady i romanse’’, kwota finansowania: 150 000 zł.
  2. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego – „Dziady w Tbilisi’’, kwota finansowania: 300 000 zł.
  3. Instytut Literatury – ,,Śladami Mickiewicz’’, kwota finansowania: 300 000 zł.
  4. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – „Wielka Emigracja od kuchni, czyli Mickiewicz i rydze…”, kwota finansowania: 120 000 zł.
  5. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku – ,,Dziady Polsko-Ajnuskie – Przedświt’’, kwota finansowania: 55 000 zł.
  6. Teatr Wielki Opera Narodowa – ,,Mąż i żona’’, występ gościnny Polskiego Baletu Narodowego w Macedonii i na Węgrzech’’, kwota finansowania: 300 000 zł.
  7. Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – ,,Romantyczny most Mickiewicz – Eminescu’’, kwota finansowania: 275 000 zł (niepełne finansowanie, rekomendujemy zmniejszenie budżetu i zakresu zadania).

Suma środków finansowych przeznaczonych na realizację programu wynosi 1.500.000 zł.

Program 44 x Mickiewicz jest autorskim programem Instytutu Adama Mickiewicza, skierowanym do instytucji kultury podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach programu współorganizowane będą projekty mające na celu pokazanie, w jaki sposób polski romantyzm staje się wehikułem nowoczesności.

Realizacja programu 44 x Mickiewicz winna dowodzić, że dziedzictwo romantyczne jest niezwykle aktualnym rezerwuarem wyobraźni, wrażliwości, nawiązaniem do konstrukcji świata opartej na duchowej i dialogicznej sile oddziaływania tego, co ukryte w wielu wymiarach. Ponadto, projekty realizowane w programie 44 x Mickiewicz powinny ukazywać idee polskiego romantyzmu, jako punkt krzyżowania się wielu kultur, poglądów, nurtów w sztuce. Współcześnie tradycja romantyczna silnie rezonuje i oddziałuje na polskich i zagranicznych twórców, stwarzając możliwość do dialogu językiem sztuki i ekspresji artystycznej. 

Program 44 x Mickiewicz to zaproszenie do pogłębienia i reaktywacji dziedzictwa romantycznego we współczesnych projektach kulturalnych i artystycznych.

Strategicznym celem programu 44 x Mickiewicz jest ukazanie aktualności idei romantycznych i inspiracji kulturą XIX wieku w myśleniu koncepcyjnym i działaniach artystycznych współczesnych twórców.