44 x Mickiewicz

(…)

Patrz! – ha! – to dziecię uszło – rośnie – to obrońca!
Wskrzesiciel narodu,
Z matki obcej; krew jego dawne bohatery,
A imię jego będzie czterdzieści i cztery.

(…)

Nad ludy i nad króle podniesiony;
Na trzech stoi koronach, a sam bez korony;
A życie jego – trud trudów,
A tytuł jego – lud ludów;
Z matki obcej, krew jego dawne bohatery,
A imię jego czterdzieści i cztery
1.

 

Autorski program Instytutu Adama Mickiewicza 44 x Mickiewicz dedykowany jest instytucjom kultury podległym i nadzorowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach programu współorganizowane będą projekty mające na celu pokazanie, w jaki sposób polski romantyzm staje się wehikułem nowoczesności.

Tytuł nawiązuje do najbardziej tajemniczej liczby. Nie wiadomo, co lub kogo miał na myśli Adam Mickiewicz, pisząc: „A imię jego będzie czterdzieści i cztery”. Nie zmienia to jednak faktu, że do dziś mickiewiczowskie hasło jest raczej symbolem czegoś niejasnego, ekwiwalentem największej, mistycznej, patriotycznej, apokaliptycznej tajemnicy narodowej, dlaczego może być przechwytywane i wykorzystywane nie tylko artystycznie. Projekty realizowane w programie 44 x Mickiewicz chcemy potraktować jako okazję do pokazania i przypomnienia wkładu polskiej kultury w kulturę europejską. Jako działania, które reaktywują romantyczne idee, nawiązując jednocześnie do pewnych niepowtarzalnych elementów polskiego romantyzmu. Mickiewicz był w XIX wieku traktowany jako geniusz, który urodził się na Słowiańszczyźnie i daje światu coś wyjątkowego, a wręcz tajemniczego. Realizacja programu 44 x Mickiewicz winna dowodzić, że dziedzictwo romantyczne jest niezwykle aktualnym rezerwuarem wyobraźni, wrażliwości, nawiązaniem do konstrukcji świata opartej na duchowej i dialogicznej sile oddziaływania tego, co ukryte w wielu wymiarach. Ponadto, projekty realizowane w programie 44 x Mickiewicz powinny ukazywać idee polskiego romantyzmu, jako punkt krzyżowania się wielu kultur, poglądów, nurtów w sztuce. Współcześnie tradycja romantyczna silnie rezonuje i oddziałuje na polskich i zagranicznych twórców, stwarzając możliwość do dialogu językiem sztuki i ekspresji artystycznej.

Realizując program 44 x Mickiewicz pragniemy spojrzeć na kulturę XIX–wieku z perspektywy współczesności.

Celem programu 44 x Mickiewicz nie jest bynajmniej zachęta do rozwikłania tej tajemnicy, wręcz przeciwnie – to zaproszenie do pogłębienia i reaktywacji dziedzictwa romantycznego we współczesnych projektach kulturalnych i artystycznych.

Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 1.500.000 zł.

Strategicznym celem programu 44 x Mickiewicz jest ukazanie aktualności idei romantycznych i inspiracji kulturą XIX wieku w myśleniu koncepcyjnym i działaniach artystycznych współczesnych twórców.

Projekty realizowane przez partnera we współpracy z IAM w ramach programu 44 x Mickiewicz muszą spełniać następujące cele:

 

  1. promocja i twórcze wykorzystanie dziedzictwa polskiego romantyzmu za granicą – ze wskazaniem na takie jego cechy jak indywidualizm w relacji do wspólnoty, ludowość, duchowość i mesjanizm;

  2. pokazanie i przypomnienie wkładu polskiej kultury w kulturę europejską oraz ukazanie idei polskiego romantyzmu, jako punktu krzyżowania się wielu kultur, poglądów, nurtów w sztuce;

  3. popularyzacja XIX-wiecznej kultury polskiej i wyeksponowanie jej kanonicznego i nieustannie aktualizującego się charakteru;

  4. nawiązanie z zagranicznymi twórcami i odbiorcami relacji dotyczących wspólnych elementów, które formułują tożsamość narodową i kształtują dialog międzykulturowy;

  5. ekspozycja wartości polskiego romantyzmu poza granicami kraju odzwierciedlająca się w sztuce i wskazanie romantyzmu jako dorobku wciąż kształtującego polską kulturę współczesną poprzez pokazanie dialogu twórców polskich i zagranicznych z romantyzmem;

  6. popularyzacja najważniejszych fenomenów okresu romantyzmu poprzez wskazanie ich żywotności oraz współczesnego oddziaływania na polską kulturę w kraju i zagranicą.

Realizowane w programie 44 x Mickiewicz projekty muszą być zgodne z koncepcją programową Dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza, która dostępna jest Tutaj (kliknij link)

 

Kontakt:

Magdalena Juźwik – Menadżer ds. programu 44 x Mickiewicz

e-mail: [email protected]

 

1 A. Mickiewicz, Dziady cz. III [w:] scena V ,,Widzenia księdza Piotra’’.