Edycja 2019

Znane są wyniki naboru wniosków do programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza

„Kulturalne pomosty” na rok 2019. Program ten jest prowadzony w ramach 3 Priorytetu Programu

Wieloletniego NIEPODLEGŁA „Projekty zagraniczne” na lata 2017 – 2022.

Nadesłano 161 wniosków, z czego 146 poprawnych formalnie oceniono według kryterium organizacyjnego,

strategicznego i merytorycznego. Dofinansowanie zostało przyznane na realizację 51 zadań.

Wnioskodawcy, łącznie, wnioskowali o kwotę 28 499 573 złotych dotacji, w tym we wnioskach poprawnych

formalnie – o 24 906 073 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 4 430 000 zł.

Projekty w ramach tegorocznej edycji programu dotacyjnego „Kulturalne pomosty” mają być realizowane w 18

krajach, na trzech kontynentach, w terminie do końca 2019 roku.

KULTURALNE POMOSTY - WYNIKI 2019

INFORMACJA O NABORZE

Program dotacyjny Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty” był prowadzony w ramach

Priorytetu 3, Schemat 3B, Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

W jego ramach IAM wspiera wydarzenia kulturalne realizowane w związku z obchodami setnej rocznicy

odzyskania przez Polskę niepodległości. Strategicznym celem programu jest budowanie i umacnianie

pozytywnego wizerunku naszego kraju poza granicami poprzez prezentację i promocję kultury polskiej.

Program jest adresowany do podmiotów prawa polskiego: samorządowych instytucji kultury oraz organizacji

pozarządowych prowadzących działalność kulturalną.

Dofinansowane w tym naborze wydarzenia kulturalne muszą odbywać się w krajach wymienionych w

załączniku WYTYCZNE PROGRAMOWE 2019 do REGULAMINU Wytyczne programowe do programu IAM

„Kulturalne pomosty”, muszą też zostać zrealizowane i opłacone w roku 2019. Warunkiem udziału w konkursie

jest współpraca przy realizacji projektów polskich wnioskodawców z partnerami zagranicznymi.

Nabór do programu został zamknięty. Złożonych zostało 161 wniosków.

REGULAMIN 2019

WYTYCZNE PROGRAMOWE 2019

POMOC PUBLICZNA_ZAŁ NR 4

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

KULTURALNE POMOSTY - WYNIKI 2019