Koordynator Sekcji Nowych Technologii (nowe technologie w projektach kulturalnych)

Instytut Adama Mickiewicza

poszukuje kandydatów i kandydatek

na stanowisko:

Koordynator Sekcji Nowych Technologii

(nowe technologie w projektach kulturalnych)

Instytut Adama Mickiewicza jest narodowa instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego Polski poprzez inicjowanie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej. W ciągu dwudziestu lat swojej działalności IAM zrealizował ponad 6000 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło blisko 55 milionów osób. Instytut Adama Mickiewicza jest również wydawcą Culture.pl.

 

Zakres obowiązków obejmował będzie m. in.:

 • planowanie i koordynowanie prac zespołu Sekcji Nowych Technologii,
 • rekomendowanie rozwiązań z zakresu nowych technologii przy realizacji projektów oraz udział w planowaniu projektów kulturalnych wykorzystujących nowe technologie,
 • koordynację i nadzór projektowy nad pracami producentów rozwiązań z obszaru nowych technologii,
 • udział w procesie programowania projektów wykorzystujących nowe technologie (zarówno projektów online jak i projektów cyfrowych),
 • opracowywanie dokumentów na potrzeby zamówień publicznych, briefów kreatywnych dla agencji, umów z kontrahentami i wykonawcami, dotyczących zastosowania nowych technologii w projektach kulturalnych,
 • prowadzenie (we współpracy z menedżerami projektów kulturalnych) rozmów dotyczących zakresu i warunków współpracy z partnerami z branży nowych technologii, koordynowanie monitorowanie i odbieranie etapów prac,
 • współpracę z menedżerami projektów kulturalnych i innymi pracownikami przy tworzeniu harmonogramów i budżetów do projektów wykorzystujących nowe technologie - zgodnie ze standardami dotyczącymi prowadzenia projektów z zakresu nowych technologii,
 • współpracę z Wydziałem Marketingu przy opracowywaniu strategii marketingowej nadzorowanych projektów oraz z Wydziałem Badań i Ewaluacji przy ewaluacji tych projektów,
 • współpracę przy organizacji spotkań/konsultacji wewnętrznych oraz zewnętrznych na temat nowych technologii.

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:

 • szerokiej wiedzy w dziedzinie nowych technologii, w tym przedsięwzięć realizowanych online,
 • umiejętności przekładania oczekiwań i pomysłów realizatorów przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych na wymagania technologiczne, biznesowe i proceduralne (w tym związane z wyborem podwykonawców i metodologią prowadzenia projektów),
 • doświadczenia w planowaniu, organizowaniu i nadzorowaniu realizacji przedsięwzięć opartych na rozwiązaniach z dziedziny nowych technologii - co najmniej kilka przedsięwzięć w ciągu 2-3 ostatnich lat,
 • doświadczenia w opracowywaniu: wymagań na potrzeby zamówień publicznych lub innych procedur wyłaniania wykonawcy, briefów kreatywnych dla agencji, projektów umów z kontrahentami i wykonawcami, harmonogramów, kosztorysów, opisów zamówień - dotyczących zastosowania nowych technologii - co najmniej 2-3 przedsięwzięcia w ciągu ostatnich lat,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość i doświadczenie w stosowaniu prawa zamówień publicznych - przeprowadzaniu postepowań o wyłonienie wykonawcy,
 • doświadczenie związane z wykorzystaniem rozwiązań z obszaru nowych technologii przy realizacji przedsięwzięć kulturalnych,
 • doświadczenie w roli kierownika projektu w instytucjach budżetowych,
 • wyższe wykształcenie w zakresie nowych technologii/mediów,
 • znajomość technologii VR, AR, AI.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • dobre relacje w zespole zaangażowanych i doświadczonych specjalistów, 
 • udział w projektach międzynarodowych w obszarze kultury i sztuki,
 • możliwość udziału w szkoleniach i konferencjach oraz innych wydarzeniach edukacyjnych wspierających rozwój zawodowy,
 • środowisko pracy wykorzystujące nowoczesne narzędzia i techniki.

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Prosimy o przesyłania aplikacji (cv i list motywacyjny) do 14 października 2021 r.

W celu zaaplikowania na to stanowisko, prosimy kliknąć w poniższy link lub skopiować poniższy link i otworzyć go w nowym oknie przeglądarki:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=61c28ca600ad40f3b099018a9842496f

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected],
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie danych osobowych nieobjętych art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy (w przypadku wyrażenia na to zgody);
 5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. W przypadku podania danych wykraczających poza zakres wynikający z art. 221 § 1 Kodeksu pracy (tj. poza danymi takimi jak: imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), ich przesłanie do IAM stanowi wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie nieobjętym art. 221 § 1 Kodeksu pracy przez IAM w celu realizacji niniejszego procesu rekrutacyjnego.
 10. W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. moich danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

Opublikowano: 2021.09.07 10:36
Aktualizacja: 2021.11.05 18:24
Autor: Anonim
Wprowadzenie: Jerzy Ziemacki