Realizator projektów kulturalnych - muzyka, teatr i taniec, sztuki wizualne

Instytut Adama Mickiewicza

poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko:

 

Realizator projektów kulturalnych - muzyka, teatr i taniec, sztuki wizualne

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, utworzoną w 2000 roku. Cel Instytutu - budowanie trwałego zainteresowania polską kulturą za granicą, realizowany jest we współpracy z partnerami zagranicznymi i poprzez międzynarodową wymianę kulturalną w dialogu z odbiorcami, w zgodzie z założeniami polskiej polityki zagranicznej. Do 2022 roku Instytut zrealizował projekty w ponad 70 krajach świata na 6 kontynentach. Organizatorem Instytutu Adama Mickiewicza jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do zadań osoby, której szukamy należeć będzie, m. in.:

 • realizacja projektów kulturalnych w zgodzie z koncepcją programową IAM,
 • współpraca z polskimi i zagranicznymi partnerami, w tym m.in. artystami oraz instytucjami kultury, w zakresie realizacji projektów kulturalnych,
 • przygotowywanie projektów wydarzeń kulturalnych, w tym: opracowywanie koncepcji, planowanie, ustalanie harmonogramów, przygotowywanie dokumentacji, realizacja projektów, rozliczanie i prowadzenie ewaluacji, 
 • przygotowanie umów i koordynacja procesu ich zawierania, procedowanie wniosków z zakresu zamówień publicznych, nadzór nad realizacją umów, rozliczenia faktur oraz archiwizacja dokumentacji, w ramach realizowanych projektów,
 • tworzenie i prowadzenie budżetów realizowanych projektów,  
 • organizacja wizyt gości związanych z realizowanymi projektami,
 • współpraca z odpowiednimi komórkami IAM w obszarze definiowania celów (w tym marketingowych)  i wskaźników do projektów oraz ewaluacji projektów,
 • opracowywanie sprawozdań z powierzonych do realizacji projektów.

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy szerokiej wiedzy z zakresu kultury oraz:

 

 • doświadczenia w zarządzaniu projektami kulturalnymi,
 • doświadczenia we współpracy z polskimi oraz zagranicznymi instytucjami zajmującymi się kulturą, 
 • biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie, 
 • wyższego wykształcenia,
 • doświadczenia w pracy w sektorze publicznym, w tym praktycznej znajomości zagadnień zamówień publicznych,
 • znajomości regulacji dotyczących praw autorskich,
 • biegłej znajomości środowisk MS Office, 
 • komunikatywności, swobody w nawiązywaniu kontaktów, 
 • wysokiej  kultury osobistej i zdolności dyplomatycznych,
 • kreatywności, samodzielności i inicjatywy w działaniu i rozwiązywaniu problemów,
 • wysokich zdolności organizacyjnych i umiejętności pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będzie:

 • wiedza o polskiej kulturze  i przedsięwzięciach kulturalnych w Polsce,
 • znajomość międzynarodowego rynku kultury, 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość współtworzenia projektów Instytutu Adama Mickiewicza i udziału w projektach międzynarodowych w obszarze kultury i sztuki,
 • współpracę z prestiżowymi, zagranicznymi instytucjami kultury,
 • współpracę z interesującymi i kreatywnymi ludźmi, 
 • wsparcie przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
 • pakiet benefitów w tym ZFŚS, możliwość wykupienia dodatkowej opieki zdrowotnej,
 • lokalizację w centrum Warszawy przy ul. Mokotowskiej.

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Prosimy o nadsyłanie aplikacji do 2 lipca 2022 r.

 

W celu zaaplikowania na to stanowisko, proszę kliknąć w poniższy link lub skopiować go i otworzyć w nowym oknie przeglądarki:

 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=e2ea1c99355741c689ce9c0ca77c6743

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25, 

 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected]

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie danych osobowych nieobjętych art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO; 

 

4) Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy (w przypadku wyrażenia na to zgody);

 

5) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

 

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),

 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,

 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

W przypadku podania danych wykraczających poza zakres wynikający z art. 221 § 1 Kodeksu pracy (tj. poza danymi takimi jak: imię, nazwisko, , datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), ich przesłanie do IAM stanowi wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie nieobjętym art. 221 § 1 Kodeksu pracy przez IAM w celu realizacji niniejszego procesu rekrutacyjnego. 

 

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. moich danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

Opublikowano: 2022.06.06 12:41
Aktualizacja: 2022.06.10 12:11
Autor: Jerzy Ziemacki
Wprowadzenie: Jerzy Ziemacki