Specjalista ds. prowadzenia projektów (nowe technologie w projektach kulturalnych)

Instytut Adama Mickiewicza poszukuje kandydatów i kandydatek  na stanowisko: Specjalista ds. prowadzenia projektów  (nowe technologie w projektach kulturalnych)

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego marki Polska poprzez aktywny udział w międzynarodowej wymianie kulturalnej. Instytut zrealizował i realizuje projekty kulturalne w 70 krajach na 5 kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Rosji, Izraelu, krajach Beneluksu, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Francji, Niemczech, Turcji, USA, na Ukrainie, Litwie, a także w Algierii, Maroku, Indiach, Japonii i  Chinach. W ramach dotychczas zrealizowanych działań IAM zaprezentował blisko 5 550 wydarzeń, które obejrzało blisko 52 miliony widzów na pięciu kontynentach. Wszystkie projekty prowadzone przez Instytut sygnowane są flagową marką Culture.pl.

 

Zakres obowiązków obejmował będzie m. in.:

 • rekomendowanie rozwiązań z zakresu nowych technologii przy realizacji projektów oraz udział w planowaniu projektów kulturalnych wykorzystujących nowe technologie,
 • koordynację i nadzór projektowy nad pracami producentów rozwiązań z obszaru nowych technologii, 
 • opracowywanie dokumentów na potrzeby zamówień publicznych, briefów kreatywnych dla agencji, umów z kontrahentami i wykonawcami, dotyczących zastosowania nowych technologii w projektach kulturalnych,
 • prowadzenie (we współpracy z menedżerami projektów kulturalnych) rozmów  dotyczących zakresu i warunków współpracy z partnerami z branży nowych technologii, koordynowanie monitorowanie i odbieranie etapów prac, 
 • opracowywanie (we współpracy z menedżerami projektów kulturalnych i innymi pracownikami) harmonogramów i budżetów do projektów wykorzystujących nowe technologie - zgodnie ze standardami dotyczącymi prowadzenia projektów z zakresu nowych technologii, 
 • współpracę z Wydziałem Marketingu przy opracowywaniu strategii marketingowej nadzorowanych projektów oraz z Wydziałem Badań i Ewaluacji przy ewaluacji tych projektów,
 • współpracę przy organizacji spotkań/konsultacji wewnętrznych na temat nowych technologii.

 

 

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:

 • szerokiej wiedzy eksperckiej w dziedzinie nowych technologii, w tym przedsięwzięć realizowanych online, 
 • umiejętności przekładania oczekiwań i pomysłów realizatorów przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych na wymagania technologiczne, biznesowe i proceduralne (w tym związane z wyborem podwykonawców i metodologią prowadzenia projektów), 
 • doświadczenia w planowaniu, organizowaniu i nadzorowaniu realizacji przedsięwzięć opartych na rozwiązaniach z dziedziny nowych technologii - co najmniej kilka przedsięwzięć w ciągu 2-3 ostatnich lat,
 • doświadczenia w opracowywaniu: wymagań na potrzeby zamówień publicznych lub innych procedur wyłaniania wykonawcy, briefów kreatywnych dla agencji, projektów umów z kontrahentami i wykonawcami, harmonogramów, kosztorysów, opisów zamówień - dotyczących zastosowania nowych technologii - co najmniej 2-3 przedsięwzięcia w ciągu ostatnich lat,
 • znajomości języka angielskiego.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość i doświadczenie w stosowaniu prawa zamówień publicznych - przeprowadzaniu postepowań o wyłonienie wykonawcy,
 • doświadczenie związane z wykorzystaniem rozwiązań z obszaru nowych technologii przy realizacji przedsięwzięć kulturalnych, 
 • doświadczenie w roli kierownika projektu w instytucjach budżetowych,
 • wyższe wykształcenie w zakresie nowych technologii/mediów, 
 • znajomość technologii VR, AR, AI.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • dobre relacje w zespole zaangażowanych i doświadczonych specjalistów, 
 • udział w projektach międzynarodowych w obszarze kultury i sztuki,
 • możliwość udziału w szkoleniach i konferencjach oraz innych wydarzeniach edukacyjnych wspierających rozwój zawodowy, 
 • środowisko pracy wykorzystujące nowoczesne narzędzia i techniki.

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Prosimy o przesyłania aplikacji (cv i list motywacyjny) do 10 kwietnia 2021 r. 

W celu zaaplikowania na to stanowisko, prosimy kliknąć w poniższy link lub skopiować poniższy link i otworzyć go w nowym oknie przeglądarki:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=8db81ce922a544c795546335fb7047f1

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie 

(00-560), przy ul. Mokotowskiej 25, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected]

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie danych osobowych nieobjętych art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO; 

4) Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy (w przypadku wyrażenia na to zgody);

5) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku podania danych wykraczających poza zakres wynikający z art. 221 § 1 Kodeksu pracy (tj. poza danymi takimi jak: imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), ich przesłanie do IAM stanowi wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie nieobjętym art. 221 § 1 Kodeksu pracy przez IAM w celu realizacji niniejszego procesu rekrutacyjnego. 

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. moich danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

Opublikowano: 2021.03.11 13:25
Aktualizacja: 2021.03.31 12:44
Autor: Marta Dymek
Wprowadzenie: Marta Dymek