Specjalista ds. raportowania i zarządzania wiedzą

Instytut Adama Mickiewicza

poszukuje kandydatów i kandydatek

na stanowisko:

Specjalista ds. raportowania i zarządzania wiedzą

 

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego Polski poprzez inicjowanie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej. W ciągu dwudziestu lat swojej działalności IAM zrealizował ponad 6000 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło blisko 55 milionów osób. Instytut Adama Mickiewicza jest również wydawcą Culture.pl 

 

Zakres zadań będzie obejmował:

 • zbieranie, opracowywanie i analizowanie danych oraz mierników dot. działalności programowej Instytutu,
 • przygotowywanie opracowań oraz dokumentów planistycznych i strategicznych
  na potrzeby wewnętrzne oraz organizatora,
 • przygotowywanie sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań Instytutu Adama Mickiewicza, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Instytutu,
 • ewaluację wybranych działań i projektów Instytutu, w tym opracowywanie koncepcyjne ewaluacji, gromadzenie danych, ich analizowanie oraz prezentowanie,
 • działania związane z uczestniczeniem Wydziału Badań i Rozwoju w wymianie wiedzy i dobrych praktyk z zagranicznymi i krajowymi podmiotami z obszaru kultury
  i międzynarodowych relacji kulturalnych.

 

Oczekujemy:

 • co najmniej 2-letniego doświadczenie pracy w komórkach zajmujących się ewaluacją, sprawozdawczością, zarządzaniem wiedzą,
 • umiejętności analizy i syntezy danych,
 • umiejętności pracy z tekstem, w tym znajomości zasad redakcji pism urzędowych,
 • wnikliwości, dbałości o szczegóły, dokładności,
 • szerokiej wiedzy na temat kultury oraz znajomości trendów w tym obszarze,
 • wykształcenia wyższego,
 • biegłej znajomości języka angielskiego,
 • biegłej obsługi pakietu Microsoft Office.

 

Mile widziane będzie doświadczenie w pracy w instytucji kultury lub organizacji pozarządowej.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • wsparcie w rozwoju kompetencji (np. możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych),
 • dobre relacje w zespole zaangażowanych i doświadczonych pracowników,
 • zdobywanie nowych ciekawych doświadczeń w instytucji realizującej projekty międzynarodowe w obszarze kultury i sztuki.

 

 

Termin przesyłania aplikacji – 31 stycznia 2022.

W celu zaaplikowania na to stanowisko, proszę kliknąć w poniższy link lub proszę skopiować poniższy link i otworzyć go w nowym oknie przeglądarki.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=7ab2fe64d7864772b131fda93ea44f28

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

1)           Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25,

2)           kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected],

3)           Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie danych osobowych nieobjętych art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;

4)           Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy  (w przypadku wyrażenia na to zgody);

5)           W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

6)           odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),

7)           posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,

8)           ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

W przypadku podania danych wykraczających poza zakres wynikający z art. 221 § 1 Kodeksu pracy (tj. poza danymi takimi jak: imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), ich przesłanie do IAM stanowi wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie nieobjętym art. 221 § 1 Kodeksu pracy przez IAM w celu realizacji niniejszego procesu rekrutacyjnego.

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. moich danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

 

 

 

Opublikowano: 2022.01.14 14:38
Aktualizacja: 2022.01.17 16:43
Autor: Jerzy Ziemacki
Wprowadzenie: Jerzy Ziemacki