Specjalista ds. rozwoju i zarządzania zintegrowanym systemem informatycznym

Instytut Adama Mickiewicza 

(Wydział Badań i Rozwoju)

poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko:

Specjalista ds. rozwoju i zarządzania zintegrowanym systemem informatycznym

 

Instytut Adama Mickiewicza jest narodowa instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego Polski poprzez inicjowanie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej. W ciągu dwudziestu lat swojej działalności IAM zrealizował ponad 6000 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło blisko 55 milionów osób. Instytut Adama Mickiewicza jest również wydawcą Culture.pl.

Wydział Badań i Rozwoju odpowiada na prowadzenie i zlecanie badań, ewaluacji i kwerend oraz opracowywanie na ich podstawie ocen i rekomendacji dotyczących pracy Instytutu. W jego gestii znajduje się także utrzymywanie i rozwój systemów IT wspierających zarządzanie w Instytucie, opracowywanie sprawozdań, planów i strategii, a także udział w sieciach i konferencjach, które służą wymianie wiedzy i dobrych praktyk z instytucjami branżowymi.

 

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • bieżące administrowanie systemem wspierającym elektroniczny obieg dokumentów i zarządzanie projektami (m.in. nadawanie uprawnień, rozwiązywanie problemów użytkowników, usuwanie usterek we współpracy z firmą zewnętrzną),
 • identyfikacja potrzeb pracowników i proponowanie usprawnień,
 • szkolenie pracowników z obsługi systemu,
 • przygotowywanie zestawień i analiz na bazie danych zawartych w systemie,
 • mapowanie procesów, udział w pracach rozwojowych.

Oczekujemy:

 • co najmniej 2 letniego doświadczenia w obszarze obsługi systemów wspomagających zarządzanie projektami i workflow,
 • wyższego wykształcenia
 • dobrej znajomości systemu MS Office (w tym szczególnie program Excel),
 • otwartości na codzienną współpracę z użytkownikami systemu,
 • analitycznego myślenia.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy z narzędziami do analityki biznesowej,
 • znajomość metod wizualizacji danych,
 • doświadczenie w projektach z zakresu automatyzacji procesów biznesowych,
 • dobra znajomość języka angielskiego.

 

Oferujemy:

 • pracę w prestiżowej instytucji zajmującej się promocją polskiej kultury i realizującej międzynarodowe projekty w obszarze kultury i sztuki,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • wsparcie w rozwoju kompetencji (np. szkolenia, dofinansowanie do studiów podyplomowych).

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Termin przesyłania aplikacji do 16 grudnia 2021 r.

W celu zaaplikowania na to stanowisko, proszę kliknąć w poniższy link lub proszę skopiować poniższy link i otworzyć go w nowym oknie przeglądarki:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=d832c3584def41f0a3dd2e087dbf36b4

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected],

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie danych osobowych nieobjętych art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;

4) Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy (w przypadku wyrażenia na to zgody);

5) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku podania danych wykraczających poza zakres wynikający z art. 221 § 1 Kodeksu pracy (tj. poza danymi takimi jak: imię, nazwisko, , datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), ich przesłanie do IAM stanowi wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie nieobjętym art. 221 § 1 Kodeksu pracy przez IAM w celu realizacji niniejszego procesu rekrutacyjnego.

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. moich danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

 

 

Opublikowano: 2021.11.17 09:51
Aktualizacja: 2021.11.17 09:51
Autor: Jerzy Ziemacki
Wprowadzenie: Jerzy Ziemacki