Specjalista w Wydziale Badań i Rozwoju

Oferta pracy Instytut Adama Mickiewicza poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko:

Specjalista w Wydziale Badań i Rozwoju

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego marki Polska poprzez aktywny udział w międzynarodowej wymianie kulturalnej. Instytut zrealizował i realizuje projekty kulturalne w 70 krajach na 5 kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Rosji, Izraelu, krajach Beneluksu, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Francji, Niemczech, Turcji, USA, na Ukrainie, Litwie, a także w Algierii, Maroku, Indiach, Japonii i  Chinach. W ramach dotychczas zrealizowanych działań IAM zaprezentował blisko 5 550 wydarzeń, które obejrzało blisko 52 miliony widzów na pięciu kontynentach. Wszystkie projekty prowadzone przez Instytut sygnowane są flagową marką Culture.pl.

Wydział Badań i Rozwoju odpowiada na prowadzenie i zlecanie badań, ewaluacji i kwerend oraz opracowywanie na ich podstawie ocen i rekomendacji dotyczących pracy Instytutu. W jego gestii znajduje się także utrzymywanie i rozwój systemów IT wspierających zarządzanie w Instytucie, opracowywanie sprawozdań, planów i strategii, a także udział w sieciach i konferencjach, które służą wymianie wiedzy i dobrych praktyk z instytucjami branżowymi.

 

Do zadań osoby, której szukamy należeć będzie, m. in.:

 • przygotowywanie sprawozdań, dokumentów planistycznych i strategicznych oraz innych opracowań na potrzeby organizatora oraz na potrzeby wewnętrzne,  współdziałanie z innymi komórkami Instytutu w procesie kształtowania i przygotowywania tych dokumentów,
 • monitorowanie wykonania strategii Instytutu,
 • przeprowadzanie ewaluacji, kwerend i analiz służących formułowaniu ocen i rekomendacji dotyczących wybranych działań Instytutu,
 • tworzenie koncepcji badań, ewaluacji i ekspertyz, ich zamawianie oraz przedstawianie na ich podstawie wniosków i rekomendacji,
 • realizacja zadań związanych z tworzeniem baz wiedzy oraz zarządzaniem nimi,
 • realizacja zadań zw. z uczestniczeniem Wydziału w wymianie wiedzy i dobrych praktyk z zagranicznymi i krajowymi podmiotami z obszaru kultury i międzynarodowych relacji kulturalnych,

 

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:

 • biegłości w prowadzaniu kwerend i analiz danych zastanych (desk research),
 • umiejętności pisania i redagowania tekstów o różnym charakterze (raportów, pism urzędowych, prezentacji),
 • wyższego wykształcenia, preferujemy kierunki z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych,
 • dobrej znajomości języka angielskiego umożliwiającej profesjonalną komunikację ustną i pisemną,
 • systematyczności i odpowiedzialności.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • wiedza o polskiej kulturze  i przedsięwzięciach kulturalnych w Polsce,
 • znajomość międzynarodowego rynku kultury, 
 • kompetencje w analizowaniu danych jakościowych i ilościowych,
 • doświadczenia w tworzeniu koncepcji badań i ewaluacji,
 • kompetencje w prowadzeniu wywiadów, warsztatów,
 • doświadczenie w zakresie opracowywania, monitorowania i rozliczania umów,
 • doświadczenie w realizacji zamówień w oparciu o regulację dotyczącą zamówień publicznych. 

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • wsparcie w rozwoju kompetencji (np. szkolenia, dofinansowanie do studiów podyplomowych),
 • dobre relacje w zespole zaangażowanych i doświadczonych pracowników, 
 • udział w projektach międzynarodowych w obszarze kultury i sztuki,
 • wiedzę i międzynarodowe kontakty zgromadzone przez Instytut,
 • środowisko pracy wykorzystujące nowoczesne narzędzia i techniki.

Termin przesyłania aplikacji  do 10 kwietnia 2021 roku.

W celu zaaplikowania na to stanowisko, proszę kliknąć w poniższy link lub proszę skopiować poniższy link i otworzyć go w nowym oknie przeglądarki.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=8f6dc4c118894e418d3be394e3dff9b5

 Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected]

3) Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie danych osobowych nieobjętych art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO; 

4) Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy  (w przypadku wyrażenia na to zgody);

5) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

W przypadku podania danych wykraczających poza zakres wynikający z art. 221 § 1 Kodeksu pracy (tj. poza danymi takimi jak: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), ich przesłanie do IAM stanowi wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie nieobjętym art. 221 § 1 Kodeksu pracy przez IAM w celu realizacji niniejszego procesu rekrutacyjnego. 

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. moich danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

 

 

Opublikowano: 2021.03.11 13:24
Aktualizacja: 2021.03.31 12:45
Autor: Marta Dymek
Wprowadzenie: Marta Dymek