Zastępca Kierownika Wydziału Programowania i Relacji

Instytut Adama Mickiewicza

poszukuje kandydatów i kandydatek

na stanowisko:

Zastępca Kierownika Wydziału Programowania i Relacji

 

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego Polski poprzez inicjowanie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej. W ciągu dwudziestu lat swojej działalności IAM zrealizował ponad 6000 wydarzeń kulturalnych, w  których udział wzięło blisko 55 milionów osób. Instytut Adama Mickiewicza jest również wydawcą Culture.pl .

 

Osoba, której szukamy będzie zatrudniona na stanowisku Zastępcy Kierownika Wydziału zajmującego się programowaniem wydarzeń kulturalnych i artystycznych oraz nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji z partnerami Instytutu, w tym:

 • opracowywaniem założeń do wieloletnich planów strategicznych Instytutu i ich aktualizowaniem we współpracy z Kierownikiem Wydziału,
 • monitorowaniem trendów kulturalnych w Polsce i na świecie oraz dzieleniem się tą wiedzą z zespołem Instytutu,
 • prowadzeniem cyklicznego procesu planowania działań programowych Instytutu we współpracy z Kierownikiem Wydziału,
 • organizacją i merytorycznym nadzorem nad procesem programowania we współpracy z Kierownikiem Wydziału,
 • inicjowaniem projektów zgodnych z zatwierdzoną przez Organizatora Koncepcją programową Dyrektora i z planami wieloletnimi Instytutu,
 • weryfikacją merytoryczną zgłaszanych propozycji projektowych pod względem zgodności z zatwierdzoną przez Organizatora Koncepcją programową Dyrektora i planami wieloletnimi Instytutu, także w zakresie proponowanych partnerów,
 • przygotowywaniem merytorycznym projektów, w sposób pozwalający na ich dalszą realizację przez Wydział Projektów i Wydarzeń Artystycznych oraz Wydział Marketingu,
 • programowaniem projektów rezydencyjnych, wizyt studyjnych oraz współpracą przy ich realizacji,
 • opracowywaniem koncepcji programów dotacyjnych Instytutu, koordynacją procesu oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do programów dotacyjnych we współpracy z Kierownikiem Wydziału oraz z Wydziałem Projektów i Wydarzeń Artystycznych,
 • przeprowadzaniem kwerend i skautingów dotyczących poszczególnych dziedzin i obszarów geograficznych, typowaniem i nawiązywaniem relacji z potencjalnymi partnerami w Polsce i za granicą, atrakcyjnymi dla Instytutu z punktu widzenia tworzenia nowych propozycji programowych,
 • planowaniem i realizowaniem zadań związanych z budowaniem i utrzymywaniem relacji z kluczowymi partnerami,
 • planowaniem i zgłaszaniem zapotrzebowania na badania, ekspertyzy, analizy,
 • organizacją dla kadry Instytutu, we współpracy z Wydziałem Projektów i Wydarzeń Artystycznych, cyklicznych spotkań z zagranicznymi gośćmi zapraszanymi do Polski przez Instytut i jego partnerów.

Poszukujemy osób, które posiadają:

 • doskonałą znajomość trendów dotyczących kultury i sztuki – polskiej i światowej,
 • doskonałą znajomość polskiej kultury, sztuki i historii,
 • co najmniej 5 lat doświadczenia w programowani i planowaniu wydarzeń artystycznych lub kulturalnych,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • biegłą znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność współpracy w środowisku międzynarodowym, sprawnej komunikacji interpersonalnej, efektywnego działania pod presją czasu,
 • wyższe wykształcenie – mile widziane w zakresie kultury, sztuki lub pokrewne,
 • biegłą znajomość środowiska MS Office,
 • rzetelność, dbałość o szczegóły,
 • wysoką kulturę osobistą.

Mile widziane będą:

 • doświadczenie w realizacji projektów artystycznych lub kulturalnych w roli kierownika projektu,
 • doświadczenie w działaniach z wykorzystaniem prawa zamówień publicznych.

Oferujemy:

 1. zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 2. możliwość współkierowania komórką skupiającą zaangażowanych i doświadczonych specjalistów, 
 3. udział w projektach międzynarodowych w obszarze kultury, sztuki i wydarzeń artystycznych,
 4. możliwość udziału w szkoleniach i konferencjach oraz innych wydarzeniach edukacyjnych wspierających rozwój zawodowy.

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Prosimy o przesyłania aplikacji (cv i list motywacyjny) do 24 lipca 2021 r.

W celu zaaplikowania na to stanowisko, prosimy kliknąć w poniższy link lub skopiować poniższy link i otworzyć go w nowym oknie przeglądarki:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=3c058be748944720b891fea2430073c5

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected],
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie danych osobowych nieobjętych art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy (w przypadku wyrażenia na to zgody);
 5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku podania danych wykraczających poza zakres wynikający z art. 221 § 1 Kodeksu pracy (tj. poza danymi takimi jak: imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), ich przesłanie do IAM stanowi wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie nieobjętym art. 221 § 1 Kodeksu pracy przez IAM w celu realizacji niniejszego procesu rekrutacyjnego.

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. moich danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

Opublikowano: 2021.06.30 12:09
Aktualizacja: 2021.07.29 14:38
Autor: Anonim
Wprowadzenie: Anonim