INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA poszukuje osoby / firmy do współpracy z programem dotacyjnym IAM.

Obsługa programu dotacyjnego Kulturalne pomosty polega na współpracy przy prowadzeniu wszystkich etapów naboru wniosków w ramach programu własnego IAM. Cały proces obejmuje przygotowanie zapisów regulaminu, elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami,  wzorów umów, raportów itp., rejestrację i ocenę formalną wniosków, przygotowanie danych do oceny merytorycznej, przygotowywanie umów i ich aneksowanie oraz rozliczanie raportów końcowych. Dodatkowo prowadzone są konsultacje dla wnioskodawców i beneficjentów, przygotowywane informacje na temat programu. Dokumentacja finansowa jest rejestrowana w Xpertisie, systemie w którym odbywa się wewnętrzny obieg dokumentów IAM. Realizatorzy programu współpracują także, w różnych zakresach, z innymi wydziałami IAM, przede wszystkim z ekspertami IAM i księgowością. Celem programu jest wyłonienie najlepszych projektów zgłoszonych do dofinansowania jako wnioski, podpisanie i rozliczenie umów z beneficjentami w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Formuła programu jest zbliżona do prowadzonych obecnie programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

Zakres zadań:

• Przygotowanie elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami, w tym konsultowanie funkcjonalności formularza i załączników oraz systemu, w którym będą opracowywane umowy i raporty

• przygotowanie niezbędnej dokumentacji; współpraca przy rejestracji i ocenie formalnej wniosków złożonych  w naborze; obsługa programów służących do naboru oraz Xpertisa

• wprowadzanie niezbędnych danych do Xpertisa

• przygotowanie i monitorowanie umów, aneksów oraz rozliczanie raportów końcowych, przygotowanie danych do Komisji Oceniającej

• przygotowanie informacji dla wnioskodawców i beneficjentów

• przygotowanie niezbędnych zestawień i sprawozdań

 

 

Wymagania:

 

• wykształcenie wyższe

• umiejętność  rozliczania kosztorysów oraz oceny harmonogramów  w projektach

• bardzo dobra znajomość systemu MS Office   (w tym program Excel)

• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

• wysokie zdolności organizacyjne, wielozadaniowość

• umiejętności komunikacyjne i działanie zespołowe

• umiejętność planowania własnych działań

• doświadczenie w obszarze kultury/promocji/administracji/obsługi systemów informatycznych

• nastawienie na realizację zadań i wyznaczonych celów, analityczne myślenie

 

Dodatkowym atutem będzie:

• doświadczenie przy obsłudze programów dotacyjnych

• doświadczenie w obszarze pisania lub rozliczania wniosków składanych drogą elektroniczną

• znajomość Xpertisa, Protona lub innego programu do obiegu dokumentacji

• doświadczenie we współpracy z instytucją publiczną/administracji publicznej

• doświadczenie w zakresie opracowywania, monitorowania i rozliczania umów

• znajomość programu Lotus Notes lub podobnego 

• doświadczenie we współpracy z instytucjami kultury.

 

Forma współpracy: umowa o świadczenie usług 

 

List motywacyjny + CV ( dokumenty w języku polskim) prosimy przesyłać na adres: [email protected] do 18 lutego 2020 roku, tytułując mail „Program dotacyjny IAM”.

 

 

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected]

3) Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO; 

4) Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12-tu miesięcy  (w przypadku wyrażenia na to zgody);

5) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

 

         

Opublikowano: 2020.01.14 13:36
Aktualizacja: 2020.03.20 12:38
Autor: Marta Dymek
Wprowadzenie: Marta Dymek