Instytut Adama Mickiewicza poszukuje współpracownika do Wydziału Komunikacji w związku z kompleksową obsługą komunikacyjną projektów z zakresu projektów interdyscyplinarnych

Zakres zadań :

 1. Kompleksowa obsługa komunikacyjna projektów realizowanych przez Instytut Adama Mickiewicza, 
 2. Współpraca przy tworzeniu strategii komunikacyjnych i kampanii promocyjnych,  
 3. Koordynacja współpracy w zakresie działań komunikacyjnych z instytucjami partnerskimi,
 4. Koordynacja współpracy z branżowymi agencjami PR,
 5. Opracowywanie materiału informacyjnego dotyczącego projektów w ww. obszarach dla Redakcji Culture Media, Biura Prasowego IAM oraz innych wskazanych osób,
 6. Sporządzanie tekstów promocyjnych w języku polskim i angielskim,
 7. Redagowanie i korekta tekstów informacyjnych w języku polskim,
 8. Koordynacja działań komunikacyjnych z partnerami projektów,
 9. Opracowywanie budżetów działań promocyjnych wskazanych projektów,
 10. Udział w pracach kreatywnych i produkcyjnych gadżetów,
 11. Koordynacja prac graficznych wskazanych projektów,
 12. Bieżące opracowywanie kalendarza wydarzeń IAM dla ww. dziedzin, 
 13. Współpraca przy opracowywaniu działań komunikacyjnych w mediach społecznościowych,
 14. Współpraca z mediami polskimi i zagranicznymi,
 15. Wsparcie działań, wydarzeń, zdarzeń w ramach Wydziału Komunikacji,
 16. Opracowywanie we współpracy z Kierownikiem Wydziału Komunikacji harmonogramów działań komunikacyjnych wskazanych projektów,
 17. Wsparcie pracowników Wydziału Komunikacji przy pracach administracyjnych związanych rozliczeniem projektów.

 

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie 
 2. minimum roczne doświadczenie z zakresu PR i marketingu
 3. znajomość środowiska nowych mediów
 4. kreatywność i gotowość do wdrażania niestandardowych rozwiązań (zarówno w obszarze tworzenia nowych formatów komunikacyjnych, jak i dostosowywania ich do wymogów i ograniczeń uzp.),
 5. dociekliwość i nieustępliwość przekładająca się na umiejętność wyłuskania informacji do stworzenia materiałów promocyjnych,
 6. samodzielność i dobra organizacja pracy,
 7. sumienność, systematyczność, komunikatywność, 
 8. znajomość zagadnień z obszaru kultury polskiej
 9. płynna znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

1. Możliwość współpracy z renomowaną instytucją kultury o międzynarodowym zasięgu działania.

2.      Możliwość współpracy przy ciekawych projektach

 

Współpraca odbywać się będzie na podstawie umowy cywilno prawnej.

Proszę skopiować poniższy link i otworzyć go w nowym oknie przeglądarki.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=c0...

 

CV oraz List motywacyjny prosimy przesyłać do dnia 10 kwietnia  2020 z dopiskiem „Wydział Komunikacji_Interdyscyplinarne”.

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected]

3) Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO; 

4) Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12-tu miesięcy  (w przypadku wyrażenia na to zgody);

5) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

Opublikowano: 2020.03.20 12:45
Aktualizacja: 2020.03.20 12:49
Autor: Marta Dymek
Wprowadzenie: Marta Dymek