Instytut Adama Mickiewicza poszukuje współpracownika do Wydziału Komunikacji w związku z kompleksową obsługą komunikacyjną projektów z zakresu muzyki klasycznej i aktualnej

Zakres zadań :

1)      Kompleksowa obsługa komunikacyjna projektów realizowanych przez Instytut Adama Mickiewicza, 

2) Współpraca przy tworzeniu strategii komunikacyjnych i kampanii promocyjnych,  

2) Koordynacja współpracy w zakresie działań komunikacyjnych z instytucjami partnerskimi,

3) Koordynacja współpracy z branżowymi agencjami PR,

4) Opracowywanie materiału informacyjnego dotyczącego projektów w ww. obszarach dla Redakcji Culture Media, Biura Prasowego IAM oraz innych wskazanych osób,

5) Sporządzanie tekstów promocyjnych w języku polskim i angielskim,

6) Redagowanie i korekta tekstów informacyjnych w języku polskim,

7) Koordynacja działań komunikacyjnych z partnerami projektów,

8) Opracowywanie budżetów działań promocyjnych wskazanych projektów,

9) Udział w pracach kreatywnych i produkcyjnych gadżetów,

10) Koordynacja prac graficznych wskazanych projektów,

11) Bieżące opracowywanie kalendarza wydarzeń IAM dla ww. dziedzin, 

12) Współpraca przy opracowywaniu działań komunikacyjnych w mediach społecznościowych,

13) Współpraca z mediami polskimi i zagranicznymi,

14) Prowadzenie dokumentacji projektów w ramach Wydziału Komunikacji,

15) Wsparcie pracowników Wydziału Komunikacji przy pracach administracyjnych związanych rozliczeniem projektów.

 

Wymagania:

  1. wykształcenie wyższe magisterskie 
  2. minimum roczne doświadczenie z zakresu PR i marketingu 
  3. znajomość środowiska nowych mediów
  4. kreatywność i gotowość do wdrażania niestandardowych rozwiązań (zarówno w obszarze tworzenia nowych formatów komunikacyjnych, jak i dostosowywania ich do wymogów i ograniczeń uzp.),
  5. dociekliwość i nieustępliwość przekładająca się na umiejętność wyłuskania informacji do stworzenia materiałów promocyjnych,
  6. samodzielność i dobra organizacja pracy,
  7. sumienność, systematyczność, komunikatywność, 
  8. znajomość zagadnień z obszaru muzyki klasycznej i/lub aktualnej 
  9. płynna znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

1. Możliwość współpracy z renomowaną instytucją kultury o międzynarodowym zasięgu działania.

2.      Możliwość współpracy przy ciekawych projektach

 

Współpraca odbywać się będzie na podstawie umowy cywilno prawnej.

 

W celu zaaplikowania na to stanowisko, proszę kliknąć w poniższy link/proszę skopiować poniższy link i otworzyć go w nowym oknie przeglądarki.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=8d...

 

CV oraz List motywacyjny  prosimy przesyłać do dnia 10 kwietnia  2020 z dopiskiem „Wydział Komunikacji_Muzyka”.

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected]

3) Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO; 

4) Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12-tu miesięcy  (w przypadku wyrażenia na to zgody);

5) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

Opublikowano: 2020.03.20 13:04
Aktualizacja: 2020.03.20 13:04
Autor: Marta Dymek
Wprowadzenie: Marta Dymek