Młodszy specjalista w zakresie obsługi kadrowej i prawa pracy

Instytut Adama Mickiewicza

poszukuje współpracownika – 

Młodszego specjalisty w zakresie obsługi kadrowej i prawa pracy. 

 

Instytut Adama Mickiewicza jest narodowa instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego Polski poprzez inicjowanie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej. W ciągu dwudziestu lat swojej działalności IAM zrealizował ponad 6000 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło blisko 55 milionów osób. Instytut Adama Mickiewicza jest również wydawcą Culture.pl.

Zakres świadczonych usług obejmować będzie:

 • przygotowywanie ewidencji czasu pracy,
 • przygotowywanie harmonogramów pracy dla Pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • sporządzanie list obecności i nadzorowanie uzupełniania ich przez Pracowników,
 • przygotowywanie danych do ryczałtów samochodowych,
 • współpracę przy tworzeniu i prowadzeniu planów urlopowych i ewidencji urlopów,
 • współpracę ze służbą BHP przy aktualizacji kart analizy ryzyka zawodowego w miejscu pracy dla poszczególnych grup stanowisk, zbieranie oświadczeń o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy,
 • współpracę ze służbą BHP przy organizacji szkoleń BHP, w tym m.in. koordynowanie i organizowanie obowiązkowych szkoleń BHP dla Pracowników oraz monitorowanie ich ważności,
 • tworzenie tabeli dyżurów w Instytucie.

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 • masz doświadczenie w obszarze obsługi kadrowej i prawa pracy,
 • posiadasz wykształcenie wyższe lub jesteś studentem na ostatnim roku studiów z prawa pracy lub zarządzania kapitałem ludzkim,
 • praca z dokumentacją sprawia Ci przyjemność,
 • masz poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • doskonale organizujesz swoje działania, a presja czasu nie stanowi dla Ciebie problemu,
 • proaktywnie szukasz rozwiązań i masz energię do działania,
 • kontakt z ludźmi to Twoja pasja, a pozytywne doświadczenia pracowników są dla Ciebie najważniejsze,
 • posiadasz wysoką kulturę osobistą, łatwo nawiązujesz kontakty i potrafisz budować pozytywne relacje.

Oferujemy:

 • współpracę w oparciu o umowę cywilnoprawną,
 • dobre relacje w zespole zaangażowanych i doświadczonych specjalistów,
 • możliwość uczestniczenia w budowaniu instytucji zajmującej się promocją polskiej kultury.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Termin przesyłania aplikacji do 14 października 2021r.

W celu zaaplikowania na to stanowisko, proszę kliknąć w poniższy link lub proszę skopiować poniższy link i otworzyć go w nowym oknie przeglądarki:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=696a22ac02764bb9b5fafb6211425369

 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25, 

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected]

 3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie danych osobowych nieobjętych art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO; 

 4. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy (w przypadku wyrażenia na to zgody);

 5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),

 7.  posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,

 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku podania danych wykraczających poza zakres wynikający z art. 221 § 1 Kodeksu pracy (tj. poza danymi takimi jak: imię, nazwisko, , datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), ich przesłanie do IAM stanowi wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie nieobjętym art. 221 § 1 Kodeksu pracy przez IAM w celu realizacji niniejszego procesu rekrutacyjnego. 

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. moich danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

 

 

 

Opublikowano: 2021.08.05 15:10
Aktualizacja: 2021.10.01 15:22
Autor: Ida Wrzesień
Wprowadzenie: Anonim