Realizator projektów muzycznych lub/i wystawienniczych

 

Instytut Adama Mickiewicza

poszukuje  osoby do świadczenia usług jako
 Realizator projektów  muzycznych lub/i wystawienniczych

w Wydziale Projektów i Wydarzeń Artystycznych
 

 

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego marki Polska poprzez aktywny udział w międzynarodowej wymianie kulturalnej. Instytut zrealizował i realizuje projekty kulturalne w 70 krajach na 5 kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Rosji, Izraelu, krajach Beneluksu, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Francji, Niemczech, Turcji, USA, na Ukrainie, Litwie, a także w Algierii, Maroku, Indiach, Japonii i  Chinach. W ramach dotychczas zrealizowanych działań IAM zaprezentował blisko 5 550 wydarzeń, które obejrzało blisko 52 miliony widzów na pięciu kontynentach. Wszystkie projekty prowadzone przez Instytut sygnowane są flagową marką Culture.pl.

 

Do zadań osoby, której szukamy należeć będzie, m. in.:

 • realizacja projektów muzycznych i wystawienniczych w zgodzie z koncepcją programową IAM,

 

 • współpraca z polskimi i zagranicznymi partnerami, w tym m.in. artystami oraz instytucjami kultury, w zakresie realizacji projektów z dziedziny muzyki i projektów wystawienniczych,

 

 • organizacja projektów, działań i wydarzeń  muzycznych i wystawienniczych, w tym: opracowywanie koncepcji, planowanie, ustalanie harmonogramów, przygotowywanie dokumentacji, realizacja, rozliczanie i prowadzenie ewaluacji,

 

 • przygotowanie i koordynacja umów, wniosków z zakresu zamówień publicznych, nadzór nad realizacją umów, rozliczenia faktur i sprawozdań oraz archiwizacja dokumentacji, w ramach realizowanych projektów,

 

 • tworzenie i prowadzenie budżetów szczegółowych realizowanych projektów, 

 

 • organizacja wizyt gości związanych z realizowanymi projektami,
 • współpraca z odpowiednimi komórkami IAM w obszarze definiowania celów ( w tym marketingowych)  i wskaźników do projektów oraz ewaluacji projektów,
 • opracowywanie sprawozdań z powierzonych do realizacji projektów.

 

 

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,

 

 • minimum rocznego doświadczenia w zarządzaniu projektami kulturalnymi np. organizacją koncertów i wydarzeń muzycznych lub/i organizacji wystaw, 

 

 • znajomości regulacji dotyczących praw autorskich,

 

 • biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,

 

 • zainteresowania tematyką muzyczną i znajomości specyfiki branży muzycznej lub/i sztukami wizualnymi, 

 

 • doświadczenia we współpracy z polskimi oraz zagranicznymi instytucjami zajmującymi się kulturą,

 

 • doświadczenia w  pracy w sektorze publicznym, w tym praktycznej znajomości zagadnień  zamówień publicznych,

 

 • biegłej znajomości środowisk MS Office,

 

 • komunikatywności, swobody w nawiązywaniu kontaktów,  kreatywności, wysokiej  kultury osobistej, zdolności dyplomatycznych,  samodzielności i inicjatywy w działaniu i rozwiązywaniu problemów , wysokich zdolności organizacyjnych i umiejętności pracy w zespole.
   

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • wiedza o polskiej kulturze  i przedsięwzięciach kulturalnych w Polsce,
 • znajomość międzynarodowego rynku kultury, 

 

Oferujemy:

 • współpraca w oparciu o umowę cywilno-prawną
 • dobre relacje w zespole zaangażowanych i doświadczonych specjalistów, 
 • udział w projektach międzynarodowych w obszarze kultury i sztuki,
 • środowisko wykorzystujące nowoczesne narzędzia i techniki.

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Termin przesyłania aplikacji do 20 maja 2022

 

 

W celu zaaplikowania na to stanowisko, proszę kliknąć w poniższy link lub proszę skopiować poniższy link i otworzyć go w nowym oknie przeglądarki:

 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=5af14f6da7f44762b567f21de47a4ead

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25,

 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected],

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie danych osobowych nieobjętych art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;

 

4) Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy (w przypadku wyrażenia na to zgody);

 

5) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

 

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),

 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,

 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

W przypadku podania danych wykraczających poza zakres wynikający z art. 221 § 1 Kodeksu pracy (tj. poza danymi takimi jak: imię, nazwisko, , datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), ich przesłanie do IAM stanowi wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie nieobjętym art. 221 § 1 Kodeksu pracy przez IAM w celu realizacji niniejszego procesu rekrutacyjnego.

 

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. moich danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

 

Opublikowano: 2022.02.16 15:03
Aktualizacja: 2022.05.06 13:41
Autor: Jerzy Ziemacki
Wprowadzenie: Jerzy Ziemacki