Współpracownik ds. obsługi programów dotacyjnych

Oferta współpracy

Instytut Adama Mickiewicza

współpracownika ds. obsługi programów dotacyjnych

 

Osoba świadcząca usługi w zakresie obsługi programów dotacyjnych będzie współpracować przy prowadzeniu wszystkich etapów naboru wniosków w ramach programu własnego IAM. Proces naboru obejmuje przygotowanie zapisów regulaminu, elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami, wzorów umów, raportów itp., rejestrację i ocenę formalną wniosków, przygotowanie danych do oceny merytorycznej, przygotowywanie umów i ich aneksowanie oraz rozliczanie raportów końcowych. Dodatkowo prowadzone są konsultacje dla wnioskodawców i beneficjentów, przygotowywane informacje na temat programu. Dokumentacja finansowa jest rejestrowana w systemie informatycznym, w którym odbywa się wewnętrzny obieg dokumentów IAM. Realizatorzy programu współpracują także, w różnych zakresach, z innymi wydziałami IAM, przede wszystkim z ekspertami IAM i księgowością.

 

Zakres współpracy to przygotowywanie i prowadzenie naborów i oceny formalnej wniosków dot. dotowanych projektów kulturalnych w szczególności Kultura Polska na świecie, w tym:

  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji; współpraca przy rejestracji i ocenie formalnej wniosków złożonych  w naborze; obsługa programów służących do naboru oraz wewnętrznych systemów informatycznych wykorzystywanych w IAM,
  • wprowadzanie niezbędnych danych do systemu informatycznego wykorzystywanego w IAM,
  • przygotowanie i monitorowanie umów, aneksów oraz rozliczanie raportów końcowych, przygotowanie danych do Komisji Oceniającej,
  • przygotowanie informacji dla wnioskodawców i beneficjentów,
  • przygotowanie niezbędnych zestawień i sprawozdań.

 

Wymagania:

 

•              wykształcenie wyższe,

•              umiejętność  rozliczania kosztorysów oraz oceny harmonogramów w projektach,

•              bardzo dobra znajomość systemu MS Office (w tym program Excel),

•              co najmniej dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

•              wysokie zdolności organizacyjne, wielozadaniowość,

•              umiejętności komunikacyjne i działanie zespołowe,

•              umiejętność planowania własnych działań,

•              doświadczenie w obszarze kultury/promocji/administracji/obsługi systemów informatycznych,

•              nastawienie na realizację zadań i wyznaczonych celów, analityczne myślenie.

 

Dodatkowym atutem będzie:

•              doświadczenie przy obsłudze programów dotacyjnych,

•              doświadczenie w obszarze pisania lub rozliczania wniosków składanych drogą elektroniczną w systemie Witkac,

•              znajomość Xpertisa, Protona lub innego programu do obiegu dokumentacji,

•              doświadczenie we współpracy z instytucją publiczną/administracji publicznej,

•              doświadczenie w zakresie opracowywania, monitorowania i rozliczania umów,

•              znajomość programu Lotus Notes lub podobnego,

•              doświadczenie we współpracy z instytucjami kultury.

 

Oferujemy:

•              zatrudnienie w oparciu o  umowę cywilno-prawną

•              dobre relacje w zespole zaangażowanych i doświadczonych specjalistów,

•              środowisko pracy wykorzystujące nowoczesne narzędzia i techniki.

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Termin przesyłania aplikacji do 20 maja 2022

 

W celu zaaplikowania na to stanowisko, proszę kliknąć w poniższy link lub proszę skopiować poniższy link i otworzyć go w nowym oknie przeglądarki:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=6f5f78bac18547779199a806efa9c0ef

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

1)            Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25,

2)            kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected],

3)            Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;

4)            Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12-tu miesięcy  (w przypadku wyrażenia na to zgody);

5)            W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

6)            odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),

7)            posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,

8)            ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

 

        

 

Opublikowano: 2022.02.16 14:59
Aktualizacja: 2022.05.06 13:40
Autor: Jerzy Ziemacki
Wprowadzenie: Jerzy Ziemacki