Współpracownik - producent wydarzeń kulturalnych.

Instytut Adama Mickiewicza poszukuje

współpracowników – producent wydarzeń  kulturalnych

 

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego Polski poprzez inicjowanie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej. W ciągu dwudziestu lat swojej działalności IAM zrealizował ponad 6000 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło blisko 55 milionów osób. Instytut Adama Mickiewicza jest również wydawcą Culture.pl

 

Zakres współpracy obejmował będzie, m. in.:

 • organizację i realizację projektów z różnych dziedzin kultury i sztuki, takich jak teatr, muzyka, sztuki wizualne, design - we współpracy z polskimi i zagranicznymi partnerami,
 • przygotowanie i nadzór nad procesem akceptowania umów, wniosków z zakresu zamówień publicznych, nadzór nad realizacją umów, rozliczenie faktur i sprawozdań oraz archiwizację dokumentacji, w ramach realizowanych projektów,
 • tworzenie i prowadzenie szczegółowych budżetów realizowanych projektów,
 • organizację wizyt gości związanych z realizowanymi projektami,
 • współpracę z odpowiednimi komórkami Instytutu w obszarze definiowania celów (w tym marketingowych) i wskaźników do realizowanych projektów oraz ich ewaluacji,
 • opracowywanie sprawozdań z powierzonych do realizacji projektów,
 • współtworzenie strategii programowej IAM i programowanie projektów

 

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • doświadczenia w zarządzaniu projektami w obszarze kultury i sztuki,
 • doświadczenia we współpracy z polskimi oraz zagranicznymi instytucjami, 
 • znajomości regulacji dotyczących praw autorskich i licencji,
 • biegłej znajomości języka angielskiego lub innego języka obcego w mowie i piśmie,
 • doświadczenia w pracy w sektorze publicznym, w tym praktycznej znajomości zagadnień zamówień publicznych,
 • biegłej znajomości środowisk MS Office,
 • komunikatywności, swobody w nawiązywaniu kontaktów, kreatywności, wysokiej kultury osobistej, zdolności dyplomatycznych, samodzielności i inicjatywy w działaniu i rozwiązywaniu problemów, wysokich zdolności organizacyjnych i umiejętności pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będzie:

 • wiedza o polskiej kulturze  i przedsięwzięciach kulturalnych w Polsce,
 • znajomość międzynarodowego rynku kultury.

 

Oferujemy:

 • współpracę na umowę cywilnoprawną,
 • współpracę w zespole zaangażowanych i doświadczonych specjalistów, 
 • udział w projektach międzynarodowych w obszarze kultury i sztuki,
 • środowisko wykorzystujące nowoczesne narzędzia i techniki.

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Czekamy na aplikacje do 14 stycznia 2022.

 

W celu zaaplikowania, prosimy kliknąć w poniższy link lub proszę skopiować poniższy link i otworzyć go w nowym oknie przeglądarki:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=0d077ffcb2c14197b00beebf749b17a6

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25,

 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected],

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie danych osobowych nieobjętych art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;

 

4) Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy (w przypadku wyrażenia na to zgody);

 

5) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

 

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),

 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,

 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

W przypadku podania danych wykraczających poza zakres wynikający z art. 221 § 1 Kodeksu pracy (tj. poza danymi takimi jak: imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), ich przesłanie do IAM stanowi wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie nieobjętym art. 221 § 1 Kodeksu pracy przez IAM w celu realizacji niniejszego procesu rekrutacyjnego.

 

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. moich danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

Opublikowano: 2021.12.15 17:59
Aktualizacja: 2022.01.17 16:36
Autor: Jerzy Ziemacki
Wprowadzenie: Jerzy Ziemacki