Współpracownik – realizator wizyt studyjnych

Oferta współpracy

Instytut Adama Mickiewicza

(Wydziału Programowania i Relacji) poszukuje

Współpracownika – realizator wizyt studyjnych

 

Instytut Adama Mickiewicza jest państwową instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego Polski poprzez inicjowanie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej. W ciągu dwudziestu lat swojej działalności IAM zrealizował ponad 6000 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło blisko 55 milionów osób. Instytut Adama Mickiewicza jest również wydawcą Culture.pl.

Instytut Adama Mickiewicza poszukuje współpracowników, których zadaniem będzie realizacja wizyt studyjnych i rezydencji, pod kątem administracyjnym, logistycznym, merytorycznym i finansowym.

Wizyty studyjne służą wsparciu działań IAM i Partnerów w planowaniu projektów kulturalnych za granicą oraz promocji polskiej kultury w najważniejszych instytucjach na świecie. Dzięki organizowanym przez Instytut wizytom, Polskę odwiedzają najwybitniejsi przedstawiciele świata kultury: dyrektorzy festiwali, animatorzy kultury, twórcy i artyści, krytycy, kuratorzy i dziennikarze. Zaproszeni goście mają okazję zapoznać się ze współczesną Polską, aktualną ofertą kulturalną oraz nawiązać kontakty służące rozwijaniu długofalowej współpracy z polskimi artystami i instytucjami.

 

Zakres działań:

Współpraca przy realizacji zadań w zakresie organizacji wizyt studyjnych, a w szczególności:

 • Realizacja wizyt studyjnych i projektów we współpracy z partnerami zewnętrznymi i Wydziałem Projektów i Wydarzeń Artystycznych IAM: opracowywanie programów logistycznych i merytorycznych, planowanie, szacowanie budżetów, realizacja, rozliczanie, przygotowywanie odpowiednich wniosków i umów, nadzór nad realizacją umów, terminowe rozliczenie faktur, przygotowywanie sprawozdań merytorycznych i finansowych, ewaluacja;
 • Komunikacja z instytucjami partnerskimi i gośćmi zagranicznymi; koordynacja i umawianie spotkań;
 • Komunikacja z partnerami polskimi, organizatorami wydarzeń i artystami;
 • Wsparcie w realizacji rezydencji artystycznych;
 • Współpraca z Wydziałem Marketingu, Culture.Media i innymi programami/wydziałami Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie komunikacji wizyt studyjnych i rezydencji

Wymagania :

 • Poszukujemy osoby zorganizowanej, aktywnej, zorientowanej w kulturze i aktualnościach, otwartej, charakteryzującej się wysoką kulturą osobistą i odpowiedzialnym podejściem do powierzonych zadań.
 • Wykształcenie wyższe (preferowane humanistyczne, turystyka, kulturoznawstwo i pokrewne);
 • Konieczna bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu, koordynacji działań;
 • Umiejętność planowania, harmonogramów i budżetów związanych z realizowanymi projektami;
 • Umiejętność pracy z procedurami i dokumentami;
 • Dobra organizacja pracy, skrupulatność, umiejętność skutecznego wyszukiwania informacji;
 • Wysoka kultura osobista
 • Umiejętność obsługi produktów MS Office (lub odpowiedników)

Mile widziane:

 • Zainteresowanie kulturą współczesną
 • Doświadczenie we współpracy z instytucjami kultury
 • Znajomość przepisów Ustawy o zamówieniach publicznych
 • Znajomość drugiego języka obcego nowożytnego, w szczególności języka francuskiego lub/i
 • niemieckiego lub/i rosyjskiego;

Oferujemy

 • Współpracę z interesującymi i kreatywnymi ludźmi, rozwój projektów
 • Satysfakcję z pracy i możliwość współtworzenie projektów Instytutu Adama Mickiewicza

 

Termin przesyłania aplikacji do 27 maja  2022r. 

 

Aby zaaplikować na to stanowisko należy kliknąć poniższy link lub skopiować go i otworzyć w nowym oknie przeglądarki:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=d83a9924f17e488591f30b73d31097bf 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25, 

 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected]

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie danych osobowych nieobjętych art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO; 

 

4) Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy (w przypadku wyrażenia na to zgody);

 

5) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

 

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),

 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,

 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

W przypadku podania danych wykraczających poza zakres wynikający z art. 221 § 1 Kodeksu pracy (tj. poza danymi takimi jak: imię, nazwisko, , datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), ich przesłanie do IAM stanowi wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie nieobjętym art. 221 § 1 Kodeksu pracy przez IAM w celu realizacji niniejszego procesu rekrutacyjnego. 

 

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. moich danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

Opublikowano: 2022.05.04 09:26
Aktualizacja: 2022.05.04 09:26
Autor: Jerzy Ziemacki
Wprowadzenie: Jerzy Ziemacki