Do naszego zespołu poszukujemy: Kierowniczki /Kierownika wydziału marketingu

Instytut Adama Mickiewicza to narodowa instytucja kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego marki Polska poprzez aktywny udział w międzynarodowej wymianie kulturalnej. Instytut zrealizował i realizuje projekty kulturalne w 70 krajach na 6 kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Izraelu, Niemczech, Turcji, USA, Kanadzie, Australii, Maroku, na Ukrainie, Litwie, Łotwie, a także w Chinach, Japonii i Korei. W ramach dotychczas zrealizowanych działań Instytut zaprezentował 38 strategicznych programów, które obejrzało 60 milionów widzów. Organizatorem Instytutu Adama Mickiewicza jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do naszego zespołu poszukujemy:

Kierowniczki /Kierownika wydziału marketingu

Na tym stanowisku będziesz kształtować wizerunek i zapewniać rozpoznawalność ustalonych marek, wydarzeń i komunikatów oraz wzmacniać wizerunek IAM w relacjach z określonymi grupami docelowymi, dbając o spójność wszystkich działań marketingowych i komunikacyjnych w kraju i na świecie, ściśle współpracując z innymi wydziałami i zespołami projektowymi realizującymi program instytucji.

 

Co będzie należało do Twoich głównych obowiązków?

 • Udział w procesie planowania działalności programowej IAM;
 • Kształtowanie wizerunku Instytutu w kraju i na świecie;
 • Planowanie strategii działań marketingowych i komunikacyjnych poszczególnych projektów i działań oraz nadzór nad ich realizacji;
 • Rozwijanie zasięgu portalu Culture.pl
 • Nawiązywanie i wzmacnianie relacji z partnerami, sponsorami, mecenasami;
 • Zapewnienie frekwencji na wydarzeniach organizowanych i współorganizowanych przez IAM;
 • Planowanie i zlecanie badań, ekspertyz, analiz na potrzeby działalności marketingowej, w tym analizowanie danych o publiczności; gromadzenie, analizowanie i udostępnianie wiedzy.

Będziesz inspirować ludzi i wpływać na istotne obszary i kanały działania IAM:

strony www / portale społecznościowe / projekty graficzne / multimedia/ teksty / reklamy / gadżety / patronaty

Co możemy Ci zaoferować? 

 • Dobre relacje w zespole zaangażowanych i doświadczonych pracowników;
 • Możliwość wykreowania nowej wizji działania w obszarze marketingu na skalę międzynarodową;
 • Wiedzę i międzynarodowe kontakty zgromadzone przez IAM;
 • Udziału w toczącym się właśnie procesie transformacji instytucji;
 • Środowisko pracy wykorzystujące nowoczesne narzędzia i techniki;
 • Wsparcia w rozwoju kompetencji (np. możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych);
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę ;
 • Pracę w systemie hybrydowym

Jeśli: 

 • Masz przynajmniej 5 letnie doświadczenie w obszarze marketingu, najlepiej w sektorze kultury, sztuki lub kreatywnym;
 • Masz doświadczenie w tworzeniu strategii marketingowych, komunikacyjnych;
 • Przynajmniej przez 5 lata zarządzałaś/ zarządzałeś zespołem;
 • Znasz aktualne trendy związane z marketingiem i audience development;
 • Znasz biegle język angielski;
 • Masz ukończone studia wyższe w zakresie marketingu, kultury, sztuki lub pokrewne;
 • Nie boisz się trudnych sytuacji, potrafisz współpracować i jednoczyć ludzi wokół wspólnej wizji i celów;
 • Jesteś osobą, która lubi szukać innowacyjnych rozwiązań i potrafi przekonać innych do swoich pomysłów;
 • Rozumiesz odpowiedzialność za działania finansowane ze środków publicznych;
 • Nasza misja i koncepcja programowa są Ci bliskie https://iam.pl/sites/default/files/press/koncepcja_programowa_iam_2020-2023.pdf

Koniecznie prześlij swoje CV oraz list motywacyjny. 

Rekrutacja będzie przebiegać w 3 etapach:

 • 1. etap - na podstawie przesłanych CV i listów motywacyjnych wybierzemy osoby, które zostaną zaproszone do 2 etapu;
 • 2. etap - wybrane osoby otrzymają zadanie do samodzielnego wykonania;
 • 3. etap - rozmowy z wybranymi w etapie 2 z kandydatkami i kandydatami

Termin przesyłania aplikacji do 18 październik a 2020 z dopiskiem „KWM”

W celu zaaplikowania na to stanowisko, proszę kliknąć w poniższy link lub proszę skopiować poniższy link i otworzyć go w nowym oknie przeglądarki.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=bd24c92dde9f423a841478b75158d26d

 

 Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected]

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie danych osobowych nieobjętych art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO; 

4) Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy (w przypadku wyrażenia na to zgody);

5) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku podania danych wykraczających poza zakres wynikający z art. 221 § 1 Kodeksu pracy (tj. poza danymi takimi jak: imię, nazwisko, , datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), ich przesłanie do IAM stanowi wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie nieobjętym art. 221 § 1 Kodeksu pracy przez IAM w celu realizacji niniejszego procesu rekrutacyjnego. 

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. moich danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

 

 

 

Opublikowano: 2020.09.25 12:34
Aktualizacja: 2020.09.25 12:47
Autor: Marta Dymek
Wprowadzenie: Marta Dymek